Тест по Български език за 7-ми клас

1. В кой от редовете има дума с метафорична употреба? а) Най-после цветята цъфнаха. б) Розите цъфнаха през май. в) Лалетата вече прецъфтяха. г) През Х век процъфтява българската книжнина.

Тестови задачи по БЕЛ за 7-ми клас (входно ниво)

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с: а) наречия б) прилагателни имена в) причастия г) глаголи

Тест по литература за 7-ми клас /Алеко Константинов - „До Чикаго...” и „Бай Ганьо”/

1. Коя от следните особености не е характерна за жанра на пътеписа: а) описание на видяното б) сюжет, чрез който се разкриват характерите на героите в) разсъждения и оценки за видяното г) изразяване на емоции, породени от видяното

Тест по Литература за 7-ми клас /“Една българка“/

1. Кога е създаден разказът „Една българка”: а. 1876 година б. 1899 година в. 1901 година г. 1883 година

Тест по Литература за 7-ми клас /“Опълченците на Шипка“/

1. В одата „Опълченците на Шипка” лирическият говорител се противопоставя на: а. чуждите клеветници б. на хората, които отричат родния език в. на всички, които отричат героизма на нашия народ г. на българските творци, които не прославят народните подвизи

Тест по Литература за 7-ми клас /Ботев – „На прощаване”/

1. Основна тема в стихотворението „На прощаване” е: a. любовта на лирическия герой към майка и близки, роден край и роден дом б. омразата на бунтовника към тиранията в. преживяванията на лирическия герой, който се готви да се отправи към България г. готовността на бунтовника за героична саможертва

Тест по Литература за 7-ми клас /Елин Пелин - “По жътва“/

1. Разказът е: a. лирически жанр б. епически жанр в. лиро-епически жанр г. драматически жанр

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕ („Булвест 2000“ - 2011 г.) и Л-ра („Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.

Тестови задачи по БЕЛ – 5 клас

1.В кой ред всички думи имат представки? а) разговор,безкраен, изход б) преглед, дом, хлебар в) избягам, надпис, глава г) размисъл, пътник, побягвам

Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 10)? 1.       А) юнак       Б) дивак       В) малак       Г) глупак 2. А) еденица     Б) единствен       В) единение       Г) единак