ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 8 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена - 8 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при прилагателните имена 1. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО? а) елин-пелиновски б) немили-недраги в) жълто-черно г) цял-целеничък

ТЕСТ - Употреба на главни и малки букви при съществителните имена - 8 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Употреба на главни и малки букви при съществителните имена 1. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви? а) Нов български университет б) Съединени Американски щати в) Университет за национално и световно стопанство г) Възраждане

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 8 клас/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10. Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция.

Контролна работа (изходно ниво) – литература (8 клас)

Контролна работа (изходно ниво) ЛИТЕРАТУРА – 8 клас 1. Посочете реда с принципи, които НЕ са присъщи на Античната епоха: A) хармонията и красотата Б) редът и симетрията B) хаосът и безредието Г) простотата и яснотата

Пунктуационни норми при простите изречения - 8 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас по новата учебна програма 72 часа – български език, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения 72 часа – литература, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 144 часа

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 11.). Пътят на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река Уарзазат и така се появила казбата1  на Айт Бен Хадду – укрепено поселение, чиито жители се препитавали, пазейки тази част от трасето на великата транссахарска магистрала. (...) Обветрен в самотно очарование, Айт Бен Хадду прекарал векове в пълна

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка.

Примерен тест БЕЛ (входно ниво) - 8 клас - 2

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (входно ниво) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 - 9, включително Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено