ТЕСТ. Функционални стилове и лексикология – 9 клас

Прочетеше текста и изпълнете задачи 1. – 5. Как може човек, който се занимава с фолклор, да се казва Георг, възмущават се радиослушатели. Професор Краев обяснява кротко: дължи името си на австрийски корени и си го носи от 30 ноември 1947 година, когато се е родил на пъпа на София, фолклорът се набъркал в живота му далеч по-късно, веднага щом завършил българска филология.

Примерен тест за класна работа №1 /9 клас/

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език? а) богатство и обработеност на езиковите средства; б) използване във всички сфери на дейност;

Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /9 клас/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

Годишно разпределение на часовете по БЕЛ - ЗП за 9 клас, по 3 часа седмично, 108 часа годишно по издателство "Анубис"

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с уч. съдържание по БЕЛ, цели и задачи на обучението. 2. Начален преговор. Общонароден език. Книжовен език.  3. Норми на книжовния език. 4. Човешката словесност. Развитие на словесността.

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас – 3 часа ЗП

1. Начален преговор. Запознаване с учебното съдържание по БЕЛ. 2. Форми на съществуване на общонародния език. 3. Устно и писмено слово в Античността. Хронология и типология. Жанрове.

Тест по български език № 2 - 9 клас

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? а) Който говори много все ще каже нещо, което не е трябвало да каже. б) Заслужава голямо уважение този, който може с твърдост да понесе нещастието. в) Искате ли да мислят добре за вас, не говорете само добро за себе си. г) Учтивостта не струва нищо, а може да купи всичко.

ТЕСТ. Реализъм. Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Името на реализма идва от: А) интереса към емоционалните състояния на човека; Б) изобразяването на света като божествено творение; В) реалното изображение на актуални за времето си обществени проблеми и сюжети. 2. Приносът на реализма в развитието на литературата се състои в това, че: А) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества; Б) светът се изобразява такъв, какъвто го

Тест по български език № 3 - 9 клас

1. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката сокол – ястреб: а) лъв – пантера б) оазис – вода в) роза – цвете г) храст – бодли 2. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката гранит – паметник: а) глина – пясък б) фонтан – вода в) цветя – алея г) порцелан - ваза

Тест по български език № 4 - 9 клас

1. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? а) Той познаваше всички, без него изобщо да го познават. б) Трябваше да подготвя всичко, без той разбира се да знае. в) Той попита, дали сме съгласни. г) Той се надигна от леглото и въпреки задушаващата хватка на съществото успя да промълви: "Всичко живо е трева!".

Тест по български език № 5 - 9 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи.