Указания за инсталиране на студентско копие на SolidWorks 2011-2012 и 2012-2013

1. Стартира се http://www.solidworks.com/EuropeanSDK 2. Попълва се регистрационната форма, като се има предвид: School License ID: 388258, School Name: Technical Univ Sofia, VAR Name: DiTra.

SolidWorks – основни понятия. Функции за създаване на модел на детайл

feature manager – поле вляво на работния екран, средство за управление на компонентите на модела/обекта; property manager – средство за управление на параметрите и своиствата на обектите/модела; Ленти с плъзгачи -  за преместване на чертожното пространство в чертожното поле; Чертожно (работно) поле – в него се създават и изобразяват обектите и техните чертежи; Лента с инструменти – съдържа бутони с графични изображения подсказващи действието на съответната команда

SolidWorks - функции за редактиране на модел на детайл, визуализация. Създаване на чертежи

- Създаване на стандартни ортогонални проекции  Insert>Drawing View>Standart 3D view; - Съдаване на проекция в съответствие с модел   Insert>Drawing View>Relative to Model; - Създаване на ортогонален изглед  Insert>Drawing View>Projected; - Създаване на допълнителен изглед   Insert>Drawing View>Auxiliary

SolidWorks – сглобяване на детайли. Особености при създаването на чертежите на сглобените единици

За да се сглоби детайл отделните съставни части трябва да бъдат фиксирани на определено място, премествани или ротирани за да бъдат позиционирани.