БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

 

          ▶ Според чл. 3 на Конституцията на Република България българският език е официален в страната ни. С присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., българският език става един от официалните езици на Европейския съюз.

          ▶ Българският език е:
               * част от културното наследство на българския народ;
               * първият славянски език със своя писменост (IX век);
               * езикът, благодарение на който кирилицата става третата официална азбука в ЕС.

          ▶ В Европейския съюз има 24 официални езика: български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански, шведски.

          ▶ Терминът култура произхожда от латинската дума cultura, образувана от глагола +

, който означава 'обработвам земя, занимавам се, грижа се за нея'. През I в. от н.е. римският философ Цицерон употребява думата култура в израза cultura animi – „грижа за духа“. В края на XVIII век немският поет и философ Хердер пише: „Културата на един народ е цветът на неговото съществуване, с който той се откроява. Както човекът, който идва на света, не знае нищо – той трябва да научи това, което иска да знае, – така и един [...] народ учи за себе си, като се упражнява или чрез общуването с други“. Английският антрополог от XIX век Тайлър дефинира понятието култура като „комплексно цяло, което включва знания, вярвания, изкуство, морал, закони, обичаи и всякакви други способности и навици, усвоявани от човека като член на обществото“. Днес понятието култура се схваща като форма на общественото съзнание, която налага своя отпечатък върху идеологията, интересите, мисленето, емоциите и е неразделно свързана с езика.

          ▶ Контактът между две култури предполага взаимодействие между компонентите им, включително между езиците, които носителите им говорят. Всеки езиков контакт предполага и междукултурен контакт, което не води непременно до смяна на културата, а означава, че елементи от едната култура преминават в комуникативното поле на контактната речева общност. При съжителство между различни култури се говори за мултикултурализъм.

          ▶ Идеята за мултикултурализма се проявява като:
               * характеристика на модерното общество, представляващо многообразие от култури;
               * особен културологичен принцип, който се заключава в това, че хора от различен етнос, религия, раса трябва да се научат да съжителстват, като се съхрани тяхната идентичност.

          ▶ Мултикултурализмът е политика, насочена към запазване и развитие на културните различия в една държава и в света, и се противопоставя на сливането на различните култури с цел размиване на границите помежду им. Пример за установена и пълноценно функционираща мултикултурна среда е обществото в Канада, където се поощрява равноправното съжителство на различни култури. Идеята за мултикултурализъм намира реализация главно в икономически развитите страни на Запада, където от началото на века се наблюдава значителен приток на имигранти. Това предпоставя включването в европейското културно поле на елементи от култури на имигранти от страните от „Третия свят“.
          ▶ Езиковото многообразие в Европа е неоспорим факт, понеже езиците са неделима част от европейската идентичност и са най-прекият израз на културата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave