ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 9 клас

(входно ниво)
(вариант 1)


1. Кое заглавие НЕ е подходящо за създаване на публично изказване по морален проблем? - 2 т.
а) Какво означава да бъдем великодушни?
б) Капани на самочувствието
в) Как да се храним, за да бъдем здрави?
г) Пътят към къщата на приятел е дълъг (датска пословица)

2. Кое изречение е подходящо за извод в публично изказване?- 1 т.
а) Уважаеми дами и господа, ще приведа още едно доказателство.
б) Уважаеми присъстващи, с изказването си ще насоча Вашето внимание към проблем, който вълнува много от нас.
в) Уважаеми гости, този пример още веднъж доказва верността на становището ми.
г) Уважаеми участници в дискусията, позволете ми да направя обобщение на своето изказване по проблема.

3. Кое изречение НЕ е подходящо за публично изказване? - 2 т.
а) Всички присъстващи непременно трябва да се съгласят с мене.
б) Следващите примери от моя житейски опит са потвърждение на изказаната теза.
в) Това е проблем, който представлява интерес за много хора.
г) Приведеният от мен цитат е доказателство за истинността на тезата ми.

Прочетете откъса от есе по морален проблем и изпълнете задачи 4 – 5.
Да имаш приятели, е много важно. Те са хората, които те подкрепят и на които винаги можеш да разчиташ. Приятелите трябва да бъдат откровени един с друг, да си казват истината. Затова мисля, че ирландската пословица изразява до голяма степен същността на това какви трябва да бъдат приятелите – „Приятелското око е добро огледало“. В очите на своя приятел можеш да откриеш и своите положителни, и отрицателните си страни. Защото той ще ти ги покаже.

4. Кое твърдение е вярно според текста? - 1 т.
а) Приятелите не трябва да бъдат винаги откровени един към друг. 
б) Приятелят ще ти покаже различните страни от своя характер. 
в) Ирландската пословица разкрива какви трябва да бъдат приятелите.
г) Приятелите не трябва да си казват истината в очите. 

5. Връзката между първото и второто изречение е осъществена чрез: - 1 т.
а) показателно местоимение
б) въпросително местоимение
в) лично местоимение
г) неопределително местоимение

Прочетете текста и изпълнете задачи 6 – 8. 
От: [email protected]
До: [email protected]
Относно: зелено училище
15 май 2018 г., 20:18 ч.
Здравей, Верче. Вчера класната ни каза, че от училище се организира зелено училище в Родопите. На мене много ми се ходи. Пиши дали искаш и ти да дойдеш. Ела, ще бъде хубаво! Как си? Оздравя ли вече?
Поздрави и целувки!
Мария

6. Какво научаваме от текста? - 1 т.
а) В кой клас учат Мария и Вера.
б) Кога ще бъде проведено зеленото училище.
в) От училището се организира зелено училище.
г) Как ще организират пътуването до Родопите.

7. Кое твърдение е вярно според информацията в текста? - 1 т.
а) В същия ден, след като разбира за зеленото училище, ученичката пише електронното писмо.
б) Мария пита Вера защо отсъства от училище.
в) Не се посочва населеното място, в което ще бъдат учениците.
г) На Мария не й се ходи много на зеленото училище. 

8. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста? - 2 т.
а) Директорът съобщава на учениците за зеленото училище.
б) Мария пише електронно писмо до Вера.
в) Мария се интересува от здравословното състояние на Вера?
г) Мария иска да отиде на зеленото училище.

9. Антична Гърция е родина на: - 1 т.
а) европейската литература, наука и философия
б) театъра
в) демокрацията
г) всички изброени

10. Митът изразява светогледни идеи чрез: - 1 т.
а) образи и разкази
б) исторически сведения
в) обяснения и твърдения
г) морални поучения

11. Троянският митологичен цикъл НЕ включва историята за: - 2 т.
а) ябълката на раздора
б) дървения кон
в) гатанката за Сфинкса
г) пътешествията на Одисей

12. Българската средновековна литература НЕ е: - 2 т.
а) нормативна
б) религиозна
в) модерна
г) хилядолетна

13. Кои са основните ценности през Средновековието? - 1 т.
а) Умереност, която се изразява в грижата на човека за радостите на тялото и душата му.
б) Вяра в Бога и стремеж към спасението на душата.
в) Стремеж на човека към героични дела и подвизи, чрез които ще се превърне в пример и ще остане в паметта на поколенията.
г) Активно участие на човека в устройството и в живота на държавата.

14. Писателите, намерили място в Библията, са изразители на: - 1 т.
а) общественото мнение
б) мнението на висшите слоеве на обществото
в) Божията мъдрост
г) собственото си мнение

15. Кой сюжет не е от Стария завет? - 1 т.
а) Тайната вечеря
б) Сътворението на света и човека
в) Грехопадението на Адам и Ева
г) Братоубийството на Авел и Каин

16. Кое твърдение е вярно? - 1 т.
а) В жанрово отношение старобългарската литература не се отличава съществено от съвременната.
б) Кирил умира във Великоморавия и е признат за светец веднага след смъртта му.
в) След като създава славянската азбука, Кирил сам я разпространява по българските земи.
г) Константин Преславски е издигнат в сан епископ.

17. Думата Ренесанс означава: - 1 т.
а) разсъмване
б) раздвижване
в) възраждане
г) освобождаване

18. Поставянето на човека в центъра на света през Ренесанса означава: - 1 т.
а) отхвърляне на Бог
б) доверие в силата на науката
в) вяра във възможностите на човека да се развива и усъвършенства
г) подчинение на църквата

19. Посочете вярното твърдение: - 1 т.
а) Средновековното изкуство не е подчинено на религията.
б) Според ренесансовото изкуство божественото и универсалното са проявени във видимата природа.
в) Като „баща на Ренесанса“ е определян поетът Уилям Шекспир.
г) Социалната основа на Ренесанса е индустриалната революция.

20. „Декамерон“ е: - 1 т.
а) роман
б) сборник с новели
в) епическа поема
г) комедия

 

 

 

 

Максимален брой точки - 25
Примерна скала  за оценяване: 
0-7т. -Слаб
8-10т. – Среден
11-13т. – Добър
14-19т. – Мн.добър
20-25т. - Отличен

Отговори:
1-в; 2-г; 3-а; 4-б; 5-в; 6-в; 7-в; 8-а; 9-г; 10-а; 11-в; 12-в; 13-б;14-в; 15-а; 16-г; 17-в; 18-в; 19-б; 20-б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave