ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 9 клас

(входно ниво)
(вариант 2)


1. Кое изречение НЕ е подходящо за публично изказване? - 1 т.
а) Всички присъстващи непременно трябва да се съгласят с мене.
б) Следващите примери от моя житейски опит са потвърждение на изказаната теза.
в) Това е проблем, който представлява интерес за много хора.
г) Приведеният от мен цитат е доказателство за истинността на тезата ми.

2. Кое заглавие НЕ е подходящо за създаване на публично изказване по морален проблем? - 1 т.
а) Какво означава да бъдем великодушни?
б) Капани на самочувствието
в) Как да се храним, за да бъдем здрави?
г) Пътят към къщата на приятел е дълъг (датска пословица)

3. Кое изречение е подходящо за извод в публично изказване?- 1 т.
а) Уважаеми дами и господа, ще приведа още едно доказателство.
б) Уважаеми присъстващи, с изказването си ще насоча Вашето внимание към проблем, който вълнува много от нас.
в) Уважаеми гости, този пример още веднъж доказва верността на становището ми.
г) Уважаеми участници в дискусията, позволете ми да направя обобщение на своето изказване по проблема.

Прочетете текста и изпълнете задачи 4 – 6. 
От: [email protected]
До: [email protected]
Относно: зелено училище
15 май 2018 г., 20:18 ч.
Здравей, Верче. Вчера класната ни каза, че от училище се организира зелено училище в Родопите. На мене много ми се ходи. Пиши дали искаш и ти да дойдеш. Ела, ще бъде хубаво! Как си? Оздравя ли вече?
Поздрави и целувки!
Мария 

4. Кое твърдение е вярно според информацията в текста? - 1 т.
а) В същия ден, след като разбира за зеленото училище, ученичката пише електронното писмо.
б) Мария пита Вера защо отсъства от училище.
в) Не се посочва населеното място, в което ще бъдат учениците.
г) На Мария не й се ходи много на зеленото училище.

5. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста? - 1 т.
а) Директорът съобщава на учениците за зеленото училище.
б) Мария пише електронно писмо до Вера.
в) Мария се интересува от здравословното състояние на Вера?
г) Мария иска да отиде на зеленото училище.

6. Какво научаваме от текста? - 1 т.
а) В кой клас учат Мария и Вера.
б) Кога ще бъде проведено зеленото училище.
в) От училището се организира зелено училище.
г) Как ще организират пътуването до Родопите.

Прочетете откъса от есе по морален проблем и изпълнете задачи 4 – 5.
       Да имаш приятели, е много важно. Те са хората, които те подкрепят и на които винаги можеш да разчиташ. Приятелите трябва да бъдат откровени един с друг, да си казват истината. Затова мисля, че ирландската пословица изразява до голяма степен същността на това какви трябва да бъдат приятелите – „Приятелското око е добро огледало“. В очите на своя приятел можеш да откриеш и своите положителни, и отрицателните си страни. Защото той ще ти ги покаже.

7. Връзката между първото и второто изречение е осъществена чрез: - 1 т.
а) показателно местоимение
б) въпросително местоимение
в) лично местоимение
г) неопределително местоимение

8. Кое твърдение е вярно според текста? - 1 т.
а) Приятелите не трябва да бъдат винаги откровени един към друг. 
б) Приятелят ще ти покаже различните страни от своя характер. 
в) Ирландската пословица разкрива какви трябва да бъдат приятелите.
г) Приятелите не трябва да си казват истината в очите.

9. Ролята на завръзка в сюжета на „Илиада“ играе: - 1 т.
а) отказът на Агамемнон да изпълни молбата на Хриз
б) събранието, свикано от Ахил
в) скарването на Ахил и Агамемнон
г) обещанието на Зевс да даде превес на троянците

10. Как епическият герой се стреми да надмогне своята човешка същност? - 1 т.
а) Опълчва се срещу боговете и съдбата.
б) Извършва дела, които ще се помнят, и печели слава, която ще го надживее.
в) Създава семейство и се грижи за многобройни деца и внуци.
г) Води здравословен живот и се пази от рискове и опасности.

11. Посочете вярното твърдение. - 1 т.
а) Подобно на епоса старогръцката лирика се основава на митологични сюжети.
б) Подобно на епоса старогръцката лирика се създава за изпълнение пред публика.
в) Подобно на епоса старогръцката лирика изразява всепризнати колективни ценности.
г) Подобно на епоса старогръцката лирика описва важни минали събития.

12. „За буквите“ е: - 1 т.
а) похвално слово
б) житие
в) полемично слово
г) поучително слово

13. Към противниците на славянската писменост Черноризец Храбър НЕ е: - 1 т.
а) непримирим и безпощаден
б) съчувстващ и разбиращ
в) гневен и безкомпромисен
г) ироничен и саркастичен

14. Кое от твърденията е вярно?: - 1 т.
а) „За буквите“ е единственото запазено съчинение на Черноризец Храбър, създадено най-вероятно в края на IX век.
б) Всички научни доказателства сочат, че Черноризец Храбър е псевдоним на цар Симеон.
в) Основните си аргументи Черноризец Храбър открива в миналото на своя народ.
г) Според Черноризец Храбър славянските букви са 24.

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 2 т.
а) Разказвачите в „Декамерон“ са 10 на брой.
б) „Дон Кихот“ пародира рицарските романи.
в) Хамлет се опитва да възстанови справедливостта в света.
г) Сонетът се състои от 12 стиха.

16. Кое от следните качества НЕ е присъщо на Дон Кихот? - 2 т.
а) смелост
б) великодушие
в) благоразумие
г) учтивост

17. Кое от изброените обяснения НЕ е причина за бавенето на отмъщението от Хамлет - 2 т.
а) Необходимостта да бъде публично доказана вината на Клавдий.
б) Желанието да се възстанови справедливостта в света.
в) Състраданието на майката.
г) Търсенето на наказание за убиеца и в отвъдния свят.

18. Определянето на човека като „квинтесенция на праха“ от Хамлет е препратка към: - 1 т.
а) старозаветния сюжет за сътворението на човека
б) новозаветния сюжет за Страшния съд
в) смъртта на Хектор
г) мита за Потопа

19. Посочете кое твърдение НЕ е вярно: - 2 т.
а) В монолога си за човека като „великолепно творение“ Хамлет подчертава контраста между ренесансовия идеал и своето схващане за действителността.
б) Образът на Хамлет многократно е бил тълкуван чрез понятието „меланхолия“.
в) Хамлет следва архаичното правило, че за смъртта, причинена на член от семейството, живият трябва да отмъсти.
г) Клавдий е убеден, че Хамлет е душевно болен и затова го отстранява от двореца.

20. За кой герой се отнася казаното в романа „Вилхелм Майстер“ на Й. В. Гьоте? - 2 т.
„… дъб, посаден в скъпоценен съсъд, предназначен да лелее в своето лоно само най-нежни цветя; корените порастват и разрушават съсъда“.
а) Дон Кихот
б) Хамлет
в) Санчо Панса
г) Клавдий

 

 

 

 

Максимален брой точки - 25
Примерна скала  за оценяване: 
0-7т. -Слаб
8-10т. – Среден
11-13т. – Добър
14-19т. – Мн.добър
20-25т. - Отличен

Отговори:
1-а; 2-в; 3-г; 4-в; 5-а; 6-в; 7-в; 8-б; 9-в; 10-б; 11-б; 12-в; 13-б;14-а; 15-г; 16-в; 17-в; 18-а; 19-г; 20-б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave