1.Теоретична част:

Ъгловата модулация се характеризера с изменение на фазовия ъгъл на носещото трептение в зависимост от управляващия сигнал. Изразът за сигнал с ъглова модулация има вида : afm(t)=Aocos(ωot + kS(t)), където ωo- честотата на носещото трептение , k- коефициент за изравняване на размерностите , S(t)- функция, описваща измененията на управляващия сигнал.

Сигналите с честотна модулация се получават , когато честотата на носещото трептение се изменя в зависимост от управляващия сигнал. Нека управляващият сигнал се описва със зависимостта Sm(t)=AmcosΩt. Честотата на модулирания сигнал е ωfmo+ kAmcosΩt= =ωo + ωmcosΩt.

Сигналите с фазова модулация се получават при изменение на фазата на носещото трептение в зависимост от управляващия сигнал. Сигналът с фазова модулация се описва със зависимостта : afm(t)= Aocos(ωot + k2S(t)).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave