Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КЛАСНА РАБОТА 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
(втори срок)

 


Прочетете част от преразказа на повестта „Корабът с алените платна“ от Александър Грин и изпълнете задачите след текста.
          Бащата на Асол се отказал от моряшката професия, за да се грижи за дъщеря си. Той започнал да изработва дървени играчки. Асол ги носела на търговеца в града. Веднъж малкото момиче тръгнало към града с пълна кошница. Сред играчките имало миниатюрен кораб с алени копринени платна. Асол не откъсвала очи от него. Пътят минавал през гората. Момичето пуснало корабчето в ручея. Потокът го понесъл и го увлякъл към устието. Асол затичала след отплавалата играчка. Зад завоя на реката видяла непознат белобрад старец. Той държал в ръце нейния кораб. Асол не знаела, че старецът е събирач на песни, легенди и приказки. Той върнал играчката на момиченцето и му предрекъл, че когато порасне, за нея ще дойде принц на точно такъв кораб с алени платна и ще я отведе в далечната си страна.

1. От текста става ясно, че бащата на Асол:
      а) Купувал дървени играчки.
      б) Изработвал дървени кукли.
      в) Изработвал играчки от дърво.
      г) Продавал играчки в павилион.

2. Защо тичала Асол?
      а) За да стигне по-бързо до града.
      б) За да чуе предсказанието на стареца.
      в) За да се прибере вкъщи.
      г) За да стигне корабчето.

3. Определете вида на текста: повествование, описание или разсъждение.
………………………………………………………………………………………………….............................................

4. Препишете изречението, от което става ясно, че Асол била запленена от кораба с алените платна.
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Направете синтактичен анализ на изречението от задача 4.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. Определенията в изречението Зад завоя на реката видяла непознат белобрад старец на брой са:
      а) две    
      б) три    
      в) четири    
      г) едно

7. В кое изречение е сгрешено членуването на имената от м.р., ед.ч.
      а) Старият моряк изработил кораба с алените платна.
      б) Белобрадият старец си почивал до потока в гората.
      в) Най-отгоре в кошницата поставил корабът с алените платна.
      г) Корабът с алените платна изчезнал от погледа на Асол.

8. Речниковото значение на думата предрекъл е:
      а) предсказал    
      б) казал    
      в) Проговорил    
      г) разказал

9. Антоним на думата пълна (кошница) е:
      а) дебела
      б) празна
      в) препълнена    
      г) претъпкана

10. Коя дума е написана грешно:
      а) увлякъл
      б) увивал
      в) извивал
      г) понесал

11. Направете морфологичен анализ на думата отплавалата.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

12. В кое изречение има грешка:
      а) Асол незнаела тази интересна приказка
      б) Господине, Вие сте взели моята играчка.
      в) Бащата потърсил непристигналото момиче.
      г) Господине, Вие сте намерили кораба с алените платна.

13. В кой ред има грешка при морфологичния анализ на глаголите:
      а) ще отведе – глагол, 3 л., ед.ч., бъд.време, отведа, I спр.
      б) носеха – глагол, 3 л., мн.ч., мин. св.време, нося, III спр.
      в) стигнах – глагол, 1 л., ед.ч., мин. св. време, стигна, I спр
      г) продаваш – глагол, 2 л., ед.ч., сегашно време, продавам, III спр.

14. Изберете подходящо местоимение, като не променяте фактите от текста.
      а) Старецът предрекъл на Асол, че принцът ще я/го отведе в неговата/своята страна.
      б) Старецът видял Асол и върнал играчката й/си.
      в) Момичето взело играчката, а старецът й/му разказал историята за принца и кораба с алените платна.
      г) Той държал в ръце нейния/своя кораб.

15. Разпределете думите от изречението според признака изменяеми/неизменяеми части на речта. Определете граматичните им признаци.
      Вътре в нея морякът постави шестнадесет дървени играчки.

Изменяеми части на речта:                                                Неизменяеми части на речта:
Същ. име – …………………………………………………           Наречие – …………………………………………    
Прил. име – …………………………………………………          Предлог – ………………………………………...
Числ. име – …………………………………………………    
Местоимение – …………………………………………....      
Глагол – ………………………………………………………    

 

 

 

 

 Отговори:
1. в; 2. Г;
3. повествование
4. Асол не откъсвала очи от него.
5. подлог, сказ., доп., доп. (да се препише изречението и да се подчертае) изречението е просто по състав, съобщително по цел на изказване, завършва с точка.
6. б; 7 .в; 8. а; 9. б; 10. г;
11. Мин.св.деят.прич., ж.р., ед.ч., чл.
12. а; 13. б;
14 а) Старецът предрекъл на Асол, че принцът ще я отведе в своята страна.
б) Старецът видял Асол и върнал играчката й.
в) Момичето взело играчката, а старецът му разказал историята за принца и кораба с алените платна.
г) Той държал в ръце нейния кораб.
15. Вътре в нея морякът постави шестнадесет дървени играчки.
Изменяеми части на речта:                                     Неизменяеми части на речта:
Същ.име – морякът, играчки                                         Наречие – вътре
Прил.име – дървени                                                      Предлог – в
Числ.име – шестнадесет
Местоимение – нея
Глагол – постави

@bgmateriali.com

Изтеглиsave