Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
АНТИЧНОСТ

 

1. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за старогръцката литература? 
      А) Създава се предимно писмено, но се разпространява устно. 
      Б) Свързана е преди всичко с древногръцките празници. 
      В) Има широка читателска и слушателска аудитория. 
      Г) Изгражда образа на света на древните елини.

2. Старогръцката литература се определя като класическа, защото: 
      А) е първата възникнала в света литература 
      Б) е създадена на старогръцки език 
      В) служи за образец на по-късните литератури 
      Г) се изгражда предимно върху основата на митове 

3. Митът е: 
      А) народно предание за исторически събития и герои 
      Б) свещен разказ със символично значение за произхода на света, боговете и хората 
      В) приказен разказ за богове и герои 
      Г) литературен текст, който е създаден по действително събитие 

4. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за Прометей? 
      А) Прометей помага на хората, като им дава различни блага. 
      Б) Титанът Прометей помага на Зевс да се възкачи на Олимп.   
      В) Прометей доброволно страда в името на добруването на хората. 
      Г) Прометей е смирен пред Зевс, защото Зевс е новият властник.

5. С кой от посочените отговори НЕ може да се довърши изречението така, че твърдението да е вярно? 
      Образът на Прометей се е утвърдил в световната култура като символ на ________ . 
      А) прогреса 
      Б) бунтарството 
      В) доброволното страдание 
      Г) деспотизма

6. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за мита за Едип? 
      А) Митът за Едип разказва за родово проклятие. 
      Б) Едип решава гатанката на Сфинкса и спасява Тива. 
      В) Едип е ослепен от Креон заради престъпленията си. 
      Г) Според мита за Едип цар Лай е убит от сина си Едип.

7. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за „Илиада“ като епическа поема? 
      А) „Илиада“ е разказ за миналото като идеал за настоящето. 
      Б) Стилът на „Илиада“ се отличава с повторения и разгърнати сравнения. 
      В) Героите в „Илиада“ са смели, славолюбиви и честолюбиви. 
      Г) Светът в „Илиада“ е представен като бързо променящ се свят.

8. Попълнете празните места в изречението, за да е вярно твърдението. 
      Сюжетът на „Илиада“ е взет от _____________ и действието в нея се развива в продължение на _____________ . 
      А) действително историческо събитие; една година 
      Б) Троянския митологичен цикъл; десет години 
      В) Троянския митологичен цикъл; близо два месеца 
      Г) действително историческо събитие; близо два месеца

9. Основната разлика между героите и боговете се състои в това, че: 
      А) боговете не зависят от Съдбата, а героите зависят 
      Б) героите са смъртни, а боговете са безсмъртни 
      В) героите имат човешки чувства, а боговете – не 
      Г) героите участват в битки, а боговете само наблюдават

10. Кое от следните твърдения е вярно за Съдбата в света на древните елини? 
      А) Съдбата е висша сила, която определя живота на хората. 
      Б) Ако човек не следва пътя на Съдбата, може да е щастлив. 
      В) Безсмъртните богове стоят над Съдбата и не са ù подвластни. 
      Г) Съдбата е милостива към тези, които ù се противопоставят.

11. Кое от изброените твърдения за героя в „Илиада“ е вярно? 
      А) Героят в „Илиада“ не е идеал, към който човекът се стреми. 
      Б) Героят в „Илиада“ никога не е показван в моменти на слабост. 
      В) Героите в „Илиада“ приличат на богове, само че са смъртни. 
      Г) Героите в „Илиада“ са решителни и никога не се колебаят.

12. Основната разлика между Ахил и Хектор в „Илиада“ се състои в това, че: 
      А) Ахил е смел, славолюбив и честолюбив, а Хектор не е 
      Б) Ахил няма човешко лице, а Хектор е разкрит и като човек 
      В) Ахил е по-първичен, а Хектор е по-цивилизован 
      Г) Ахил не е загрижен за своите другари, а Хектор е съпричастен

13. Представата на древните елини за единство между вътрешна и външна красота се назовава с думата: 
      А) катарзис 
      Б) изключителност 
      В) калокагатия 
      Г) избраност

14. За лириката в Древна Елада НЕ е вярно следното: 
      А) Изразява съкровени преживявания и чувства на човека. 
      Б) Представлява единство от текст и музика. 
      В) Осигурява единството на полисния живот. 
      Г) Може да бъде хорова и солова.

15. Стиховете: 
      Студена пот челото оросява, // нозете ми се подкосяват, ставам // по-бледна от изсъхнала трева, // свяст ми се вие, сякаш че умирам. 
са думи на: 
      А) Антигона от едноименната трагедия на Софокъл 
      Б) Исмена от трагедията „Антигона“ на Софокъл 
      В) Андромаха от поемата „Илиада“ на Омир 
      Г) Сафо от стихотворението „Любов“

16. Цел на античната трагедия е: 
      А) зрителят да преживее състрадание и страх 
      Б) преживявайки състрадание и страх, зрителят да се очисти от тях 
      В) зрителят да напусне театъра с чувство на страх и състрадание 
      Г) преживявайки състрадание, зрителят да изпита страх за себе си

17. Антигона е трагическа героиня, защото: 
      А) не може да наложи позицията си на Креон 
      Б) се противопоставя на заповедта на Креон 
      В) понася последствията от непреклонността си 
      Г) се противопоставя на сестра си Исмена

18. Трагическата вина на Креон се състои в: 
      А) желанието да спаси Тива от беди 
      Б) желанието да отмъсти на враговете на Тива 
      В) заслепението, в което изпада 
      Г) противопоставянето на прорицателя Тирезий

19. Конфликтът между Антигона и Креон е трагически конфликт, защото: 
      А) и двамата са напълно прави в позициите си 
      Б) се решава със смърт и разруха на човешкия живот 
      В) Антигона не успява да отстои позицията си 
      Г) Креон осъжда племенницата си Антигона

20. Лириката и драмата като литературни родове са свързани с възникването и развитието на полиса в Древна Елада, защото: 
      А) допринасят за развитието на личността, на гражданина 
      Б) поставят проблеми, свързани предимно с личността 
      В) допринасят за общностния живот в полиса 
      Г) И трите посочени твърдения са верни.

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него. 

      Софокъл високо цени свободата на човека и вярва в силата на човешката природа. Неговият идеализъм се проявява особено в стремежа да показва хората такива, каквито трябва да бъдат (…). Но Софокъл има съзнание и за ограничеността на човешките възможности. Голямата тема на неговата трагедия е изменчивостта и непостоянството на човешката съдба, трагедията на героя, когато достига до знанието за тази сила, по-висока от човека. „Няма на света щастливи“ – това е лайтмотивът на Софокловата трагика. 
      Но Софокъл не представя нещастието като чиста игра на боговете и случая. Съществува определена връзка между човешката природа, съдбата и страданието. Причината за нещастието е в надменността на човека, в пренебрегването на божествените закони, в прекалената активност и неумерената свобода.
                                                       Богдан Богданов, „Антигона“ на Софокъл (…)

21. Според текста човекът в трагедиите на Софокъл: 
      А) е винаги такъв, какъвто трябва да бъде 
      Б) е нещастен заради играта на боговете 
      В) страда заради надменността си 
      Г) винаги живее според божествените закони

22. С кой от посочените изрази НЕ може да се замени подчертаната дума в текста? 
      А) основният мотив 
      Б) водещият мотив 
      В) второстепенен мотив 
      Г) най-важният мотив

23. Дайте три примера от текста за причините, които довеждат човека до нещастие.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

24. Тълкувайте с 2 – 3 изречения смисъла на стиха от „Антигона“ Няма на света щастливи хора.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


Отговори:

1. В; 2. В; 3. Б; 4. Г; 5. Г; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. А; 11. В; 12. В; 13. В; 14. В; 15. Г; 16. Б; 17. В; 18. В; 19. Б; 20. Г; 21. В; 22. В

@bgmateriali.com

Изтеглиsave