Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА. ИЗРЕЧЕНИЕТО И НЕГОВИЯ СЪСТАВ

 

1. В кое изречение глаголното лице е вършител на глаголното действие?
      A) Човекът говореше необикновено развълнувано и многословно.
      Б) Пролетната картина бе описана подробно в разказа.
      B) Разговорът между двамата беше продължен и на следващия ден.
      Г) Цялото училище е украсено за празника от учениците.

2. В кое изречение глаголните форми са в страдателен залог?
      A) От високия склон на планината виждахме нашия град.
      Б) Нашият град е в подножието на високата планина.
      B) От високия склон на планината се виждаше нашият град.
      Г) От нашия град всеки ден можем да наблюдаваме планината.

3. В кой ред НЕ е допусната грешка?
      A) Ученика донесе сборника за часът по математика.
      Б) Сборника беше донесен от ученика за часа по математика.
      B) Ученикът донесе сборника за часа по математика.
      Г) Сборникът беше донесен от ученикът за часа по математика.

4. В кой ред всички глаголи са от свършен вид?
      A) обсипя, мърморя, спортувам
      Б) занасям, милея, подвикна
      B) досипя, взирам се, видя
      Г) угасна, порежа, нагостя

5. Колко глагола от несвършен вид са употребени в изреченията?
      Девойката стигна до моста и навлезе в големия парк. Наслаждаваше се на чистия въздух, на раззеленилите се дървета и храсти. Слушаше песните на птиците. Седна на една пейка и започна да чете книгата, която й подариха за рождения ден.
      A) два
      Б) три
      B) четири
      Г) пет

6. В кое изречение са употребени глаголи от свършен вид и от несвършен вид?
      A) Този ден тя се събуди бодра и бързо се подготви за теста.
      Б) Сестра ми се обади, че пристига с вечерния влак.
      B) Вчера дадох учебника на приятелката си и днес тя ми го върна.
      Г) Дойдоха всички гости и започнаха оживен разговор. 

7. В кой ред изречението е сложно съставно с подчинено подложно изречение?
      A) Ясно е, че дъждовете няма да спрат скоро.
      Б) Разбрахме, че на другия ден дъждовете ще спрат.
      B) Прочетох прогнозата, че дъждовете ще спрат в края на седмицата.
      Г) Като чета прогнозата за времето, се надявам на повече слънце. 

8. В кой ред пунктуационната грешка е в сложното съставно с подчинено определително изречение?
      A) В ранното утро, което ухаеше на пролет излязох на разходка.
      Б) Като пристигнаха вкъщи той заговори развълнувано.
      В) Не забелязахме, кога стигнахме до стадиона.
      Г) От какво се страхуваше старецът никой не разбра. 

9. Кое от следните изречения е сложно?
      A) Достигайки върха, той се провикна радостно.
      Б) Той достигна върха и се провикна радостно.
      B) С пристигането на върха той се провикна радостно.
      Г) Пристигнал на върха, той се провикна радостно.

10. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      A) Пътниците се настаниха в креслата, закопчавайки коланите.
      Б) Пътниците се настаняваха в креслата и закопчаваха коланите.
      B) Пътниците, щом се настаниха в креслата, започнаха да закопчават коланите.
      Г) Пътниците, които се настаниха в креслата, започнаха да закопчават коланите.

11. Кое от изреченията е сложно съставно?
      A) Тя започна да се носи по вълните на топлото море.
      Б) Тя влезе в топлото море и се понесе по вълните.
      B) С влизането в морето тя се понесе по вълните.
      Г) Когато влезе в морето, тя се понесе по вълните.

12. Кое от изреченията съдържа три съставящи прости изречения?
      A) На съмване пътникът продължи пътя си, като не погледна назад.
      Б) Когато съмна, пътникът продължи пътя си, без да погледне назад.
      B) На съмване пътникът тръгна, не поглеждайки назад.
      Г) Съмна се и пътникът тръгна, не поглеждайки назад.

13. Кое от изреченията НЕ е сложно?
      A) Искам да дойдете веднага.
      Б) Трябва да дойдете веднага.
      B) Казаха да дойдете веднага.
      Г) Иска ми се да дойдете веднага.

14. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно?
      A) Погледна полето, което тънеше в мъгла.
      Б) Искаше да ми каже толкова много неща.
      B) Той е добър лекар и има много пациенти.
      Г) Птицата литна, уплашена от стъпките му.

15. Кое изречение НЕ е сложно?
      A) Днес той бе особено неспокоен и измъчен, защото срещаше сериозни трудности при изпълнението на служебните си задължения.
      Б) Тъй като срещаше сериозни трудности при изпълнението на служебните си задължения, днес той бе особено неспокоен и измъчен.
      B) Днес той бе особено неспокоен и измъчен от сериозните, непреодолими трудности при изпълнението на служебните си задължения.
      Г) Днес той срещаше сериозни трудности при изпълнението на служебните си задължения, поради което бе особено неспокоен и измъчен.

16. Кое изречение е сложно?
      A) Виждах същото лятно уморено небе, виснало над тоя град.
      Б) Много добре знаех, че той няма да разбере думите ми.
      B) С напредването по пътя цялата околност изглеждаше още по-непозната.
      Г) През последните две години на изпитания свикнах е всякакви изненади.

Кое от изреченията се отличава от останалите по позицията на подчиненото? (Общо условие за задачи 17 - 19)

17.
      A) Изведнъж почувствах как сърцето ми тревожно се сви.
      Б) По-късно разбрах колко лекомислено съм постъпил.
      B) Докато морето блестеше пред мен, аз търсех истината.
      Г) Много по-късно разбрах на какво се е дължало това.

18.
      A) Сега, когато започваше отливът, капанът щеше да остане над водата.
      Б) И младият каруцар, като замаха камшика над конете, подвикна им силно и ободрително.
      B) Една рекичка с високи брегове, която лъкатушеше между зеленчуковите градини на селото, служеше на птиците за пътеводител.
      Г) Веднага разбрах, че изображението при тях не е така технически съвършено като нашето.

19.
      A) Все пак аз се надявах, че ще възприеме идеите ми.
      Б) И като седна в каруцата, потъна в кожуха си.
      B) Когато всичко това премина, отново се огледах.
      Г) Когато пристигнах в стария град, беше горещ летен ден.

20. В кое от изреченията е използвана глаголна форма за страдателен залог?
      A) През 1900 г. библиотеката получава собствено здание.
      Б) През 1939 г. започва строителството на нова сграда за Народната библиотека.
      B) Десет години по-късно Народната библиотека се преименува в Народна библиотека „Кирил и Методий“.
      Г) Михаил Буботинов дава идея за създаването на национална библиотека.

21. В кое от изреченията е използвана глаголна форма за деятелен залог?
      A) Библиотечната комисия е оглавена от Марин Дринов.
      Б) По време на бомбардировките на София и двете сгради са разрушени.
      B) На 11 август 1994 г. е обявена за културен институт с национално значение.
      Г) Държавата отпуска заем за построяването.

22. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено определително?
      A) В Австралия живее коалата, наричана „сива торбеста мечка“.
      Б) Коалата, наричана „сива торбеста мечка“, живее в Австралия и е необикновено животно.
      B) Необикновено животно, наричано „сива торбеста мечка“, живее в Австралия.
      Г) Коалата, която живее в Австралия, е наричана „сива торбеста мечка“.

Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено определително? (Общо условие за задачи 23 и 24)

23.
      A) Под първите скали се намирал тежкият и по-твърд базалт, който е образувал морското дъно.
      Б) Базалтът под първите скали, който е тежък и твърд, е образувал морското дъно.
      B) Тежкият и по-твърд базалт, образуващ морското дъно, се намирал под първите скали.
      Г) Базалтът, чиито тегло и твърдост са големи, се намирал под първите скали.

24.
      A) Византия произвела собствена коприна, чието качество обаче никога не надминало китайския оригинал.
      Б) Освен да изпомпва водата от мините, парният двигател започнал да се използва на параходите.
      B) Идеята, че нещо по-тежко от въздуха може да лети, не била нова.
      Г) Капитанът на кораба, който отплава вчера, изпрати съобщение за буря.

Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително? (Общо условие за задачи 25 - 27)

25.
      A) Мария се почуди кой ли й изпраща това странно писмо.
      Б) Мария се чудеше на писмото, което й изглеждаше много странно.
      B) Мария си задаваше въпроса от кого ли можеше да е това странно писмо.
      Г) Мария беше учудена от това, че е получила такова странно писмо.

26.
      A) Искам да опитам отново.
      Б) Имам намерение да опитам отново.
      B) Трябва да опитам отново.
      Г) Хрумна ми идеята да опитам отново.

27.
      A) Човекът мечтае да полети.
      Б) Човекът трябва да пази природата.
      B) Човекът не може да разгадае всички тайни.
      Г) Човекът не бива да надценява силите си.

28. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Предложиха ни, да отидем на зелено училище.
      Б) Зарадвахме се че ще ходим на зелено училище.
      B) Обсъждаме кога да отидем на зелено училище.
      Г) Всички искаме, да отидем на зелено училище.

В кое изречение има пунктуационна грешка? (Общо условие за задачи 29 - 31)

29.
      А) Разбра ли колко струва роклята?
      Б) Разбери колко струва роклята!
      В) Колко струва роклята ще разбереш ли?
      Г) Разбрах колко струва роклята.

30.
      A) Попитах те как се чувстваш.
      Б) Разбраха най-после, кое е момичето.
      B) Най-после попитах колко е часът.
      Г) Не знам защо никой не се обажда.

31.
      A) Въпросът, докога ще чакам нямаше отговор.
      Б) Не знам докога ще чакам.
      B) Задавам си въпроса докога ще чакам.
      Г) Докога ще чакам, и аз не знам.

Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено подложно? (Общо условие за задачи 32 и 33)

32.
      A) Трудно се стига върхът.
      Б) Всеки би се затруднил да стигне върха.
      B) Трудно е да стигнеш върха.
      Г) Всеки, който стигне върха, е щастливец.

33.
      A) Всеки, който е готов, да тръгва.
      Б) Който е готов, да тръгва.
      B) Да тръгват само тези, които са готови.
      Г) Готовите да тръгват.

34. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено подложно?
      A) Стори ми се, че някой хлопна на вратата.
      Б) Който не работи, не трябва да яде.
      B) Който се дави в морето, и за сламка се хваща.
      Г) Най-много обичам да ходя на кино.

35. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
      A) Да не си доспиваш е лошо.
      Б) Важно е да се закусва сутрин.
      B) Трудно е да го разбере човек.
      Г) Който се смее последен, се смее най-добре.

36. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?
      A) Докато дават мача, ще съм вкъщи.
      Б) Ще се прибера и ще гледам мача.
      B) Разбрах, че мачът започва всеки момент.
      Г) Не знам кога почва мачът.

В кое от изреченията има пунктуационна грешка? (Общо условие за задачи 37-39)

37.
      A) Всички деца мълчаха и чакаха думите на учителя.
      Б) Всички деца мълчаха, докато чакаха думите на учителя.
      B) Като мълчаха, всички деца чакаха думите на учителя.
      Г) Децата, докато чакаха думите на учителя мълчаха.

38.
      A) Тя не се смути въпреки, че беше виновна.
      Б) Въпреки че беше виновна, тя не се смути.
      B) Тя не се смути, въпреки че беше виновна.
      Г) Тя, въпреки че беше виновна, не се смути.

39.
      A) Разбираме се много добре макар, че той е доста по-възрастен.
      Б) Макар че той е много по-възрастен, разбираме се добре.
      B) Той, макар че е много по-възрастен, чудесно ме разбира.
      Г) С него се разбираме добре, макар че той е много по-възрастен.

40. Коя от запетаите е излишна?
      След като слязох надолу, (А) усетих нещо, (Б) като предчувствие, (В) без да разбирам, (Г) че само след миг ще се окажа наистина изненадан.

 


Отговори:

1-А; 2-В; 3-В; 4-Г; 5-Б; 6-Б; 7-А; 8-А; 9-Б; 10-Б; 11-Г; 12-Б; 13-Б; 14-В; 15-В; 16-Б; 17-В; 18-Г; 19-А; 20-В; 21-Г; 22-Г; 23-В; 24-Б; 25-А; 26-А; 27-А; 28-В; 29-В; 30-Б; 31-А; 32-В; 33-Б; 34-Г; 35-А; 36-А; 37-Г; 38-А; 39-А; 40-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave