Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

 

1. Кое изречение е безсмислено?
      A) Утре ходихме на кино.
      Б) Вчера ходихме на кино.
      B) Утре ще ходим на кино.
      Г) Ходихте ли вчера на кино?

2. На кой ред всички думи означават предмети или лица?
      A) топка, залез, красив 
      Б) слон, скала, силен
      B) хубавец, футболист, музикант 
      Г) играя, игра, играч

3. На кой ред всички думи означават действия?
      A) бягане, бягам, бегач 
      Б) бързам, тичаха, летят
      B) пеене, пея, певец
      Г) летувам, лято, летен

4. Коя от думите НЕ е съществително име?
      А) бягане
      Б) бягам
      В) бегач
      Г) беглец

5. Коя от думите НЕ е глагол?
      А) мисля
      Б) досещам се
      В) съобразявам
      Г) предположение

6. Коя от думите, употребена самостоятелно, НЕ може да бъде сказуемо?
      А) говоря
      Б) разказвам
      В) приказка
      Г) мълча

7. Коя от следните части на речта може да запълни мястото на прякото допълнение?
      А) съществително име 
      Б) предлог 
      В) глагол 
      Г) наречие

8. Къде всички думи са предлози?
      А) път, без, до    
      Б) зад, зид, да    
      В) между, към, сред 
      Г) кал, пот, над

9. В изречението Мария написа писмо на Петър са запълнени местата:
      A) на подлога, сказуемото и прякото допълнение 
      Б) на подлога, сказуемото и непрякото допълнение
      B) на сказуемото, прякото допълнение и непрякото допълнение
      Г) на подлога, сказуемото, прякото допълнение и непрякото допълнение

10. В кое от изреченията мястото на прякото допълнение е запълнено със съчетание от прилагателно и съществително име?
      A) Искрящите звезди пращаха привет на Земята.
      Б) Земята се радваше на искрящите звезди.
      B) Звездите огряха притихналата Земя.
      Г) Небето над Земята се обсипа със звезди.

11. Кой от следните глаголи НЕ допуска да се запълни мястото на прякото допълнение?
      А) обичам    
      Б) харесвам 
      В) тичам    
      Г) хвърлям

12. Коя от думите е наречие?
      А) скоро    
      Б) скорост 
      В) скоростен    
      Г) ускорявам

13. В кое изречение думата силно е наречие?
      A) Иво има силно главоболие.
      Б) Вятърът духа силно.
      B) Обзе го силно вълнение.
      Г) Тигърът е силно животно.

14. В кое изречение има обстоятелствено пояснение за време?
      A) Свърших работата бързо.
      Б) Ще свърша работата добре.
      B) Свършвам работата след час.
      Г) Свърших работата вкъщи.

15. В кое изречение са запълнени три места за обстоятелствени пояснения?
      A) В края на учебната година децата с нетърпение чакат ваканцията.
      Б) През ваканцията децата играят най-дълго.
      B) През ваканцията децата играят от сутрин до вечер на морския бряг.
      Г) След няколко седмици ще дойде ваканцията.

16. В кое от съчетанията думата весело е определение?
      А) весело се смеят    
      Б) пеят весело 
      В) весело разговарят    
      Г) весело момиче

17. Кое от прилагателните имена е относително?
      А) стар    
      Б) висок 
      В) силен    
      Г) пластмасов

18. Коя от думите НЕ е числително име?
      А) пет    
      Б) третият 
      В) шестица    
      Г) двама

19. Кое от числителните имена е написано НЕПРАВИЛНО?
      А) двадесети    
      Б) единайсети    
      В) дванайсти 
      Г) единадесети

20. Посочи вярното твърдение.
      Съгласуваното определение може да се означи с:
      A) прилагателно име и числително име
      Б) прилагателно име и съществително име
      B) глагол и числително име
      Г) предлог и съществително име

21. В кое съчетание е употребено съгласувано определение?
      A) пътувахме без проблеми 
      Б) пътуване без проблеми
      B) безпроблемно пътуване 
      Г) пътувахме безпроблемно

22. Къде думата шоколад е приложение?
      А) глазура от шоколад 
      Б) млечен шоколад    
      В) блокче шоколад 
      Г) вафла с шоколад

23. Посочи вярното твърдение.
      A) Приложението се означава с прилагателно име.
      Б) Приложението се съгласува със съществителното име, към което се отнася.
      B) Приложението се свързва с поясненото съществително име чрез предлог.
      Г) Приложението се свързва с поясненото съществително име чрез прилагане.

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-А; 2-В; 3-Б; 4-Б; 5-Г; 6-В; 7-А; 8-В; 9-Г; 10-В; 11-В; 12-А; 13-Б; 14-В; 15-В; 
16-Г; 17-Г; 18-В; 19-В; 20-А; 21-В; 22-В; 23-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave