Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА

 

1. На кой ред всички изброени думи са съществителни имена?
      A) певец, пея, песен 
      Б) игра, играч, играя
      B) смях, смешник, смешка 
      Г) тичам, тичане, изтичвам

2. Коя от посочените части на речта се изменя по лице?
      A) съществително име 
      Б) глагол
      B) прилагателно име 
      Г) наречие

3. Формите тя и нея се различават по:
      A) това, че са за различно лице
      Б) това, че запълват различни места в изречението
      B) това, че са за различно число 
      Г) това, че са за различен род

4. Къде всички форми на личното местоимение са за винителен падеж?
      А) нея, го, вас 
      Б) и́, му, им
      В) ние, вие, те 
      Г) ме, ти, я

5. На кой ред формата на личното местоимение ти е за именителен падеж?
      A) Изпратих ти писмо.
      Б) Ти получи ли писмото ми?
      B) Ще ти разкажа за много приключения.
      Г) Харесаха ли ти тези истории?

6. Открийте ГРЕШНО написаното местоимение.
      А) нейни грижи    
      Б) нейн брат 
      В) нейно постижение    
      Г) неин успех

7. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Всеки от нас има своите ангажименти.
      Б) Той е мой приятел.
      B) Всеки може да покани свой близък.
      Г) Вече направих свойте изводи.

8. Коя е основната форма на глагола?
      А) ще тичам    
      Б) тичахме    
      В) тичам 
      Г) тича

9. Коя от глаголните форми е за минало несвършено време?
      А) пеех    
      Б) ходих 
      В) построих    
      Г) свирих

10. Съпостави изреченията и посочи НЕВЯРНОТО твърдение.
      Той няма да излезе, защото чете́ нещо интересно.
      Той че́те до късно вечерта.

      A) Подчертаните глаголни форми са за едно и също време. 
      Б) Подчертаните глаголни форми се различават по ударение.
      B) Подчертаните глаголни форми са за различни времена. 
      Г) Първата глаголна форма означава действие, извършващо се в момента на говорене, а втората – действие, извършващо се преди момента на говорене.

11. В кое от изреченията е употребено обобщено сегашно време?
      A) По времето на цар Калоян България разширява границите си.
      Б) Мъдрият човек първо слуша, а после говори.
      B) Отивам до магазина.
      Г) В момента не мога да дойда.

12. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) В художествен текст може да се употребяват всички глаголни времена.
      Б) В исторически текст се употребяват само глаголни форми за минало свършено и минало несвършено време.
      B) В научни текстове се употребяват предимно глаголни форми за сегашно време.
      Г) В разказите и романите най-често се употребяват глаголни форми за минало свършено и минало несвършено време.

13. Коя от следните думи е причастие?
      А) зелен    
      Б) умен 
      В) изведен    
      Г) древен

14. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Причастията са нелични глаголни форми.
      Б) Причастията имат време и залог.
      B) Причастията се изменят по лице.
      Г) Деепричастието не се изменя по форма.

15. Коя от думите е минало несвършено деятелно причастие?
      А) минал    
      Б) пеел    
      В) казал 
      Г) ходил

16. Коя дума е предлог?
      А) връх    
      Б) връхна    
      В) върху    
      Г) върховен

17. Колко са наречията в изречението?
      Много ясно и отчетливо вчера ти казах, че наблизо няма такъв магазин.
      А) три    
      Б) четири    
      В) пет    
      Г) шест

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-В; 2-Б; 3-Б; 4-А; 5-Б; 6-Б; 7-Г; 8-В; 9-А; 10-А; 11-Б; 12-Б; 13-В; 14-В; 15-Б; 16-В; 17-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave