Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
МОРФОЛОГИЯ

 

1. Изберете подходяща форма за деятелен или за страдателен залог на съответния глагол и попълнете свободните позиции.
      По време на дискусията Дейвид Кроуфорд, разследващ журналист, отбеляза, че ако фалшивата информация (А)_________________ достатъчно често, повечето хора я (Б)_________________ като достоверна. Галина Шимански-Гайер, която работи в сайт за разпознаване на фалшиви новини, разказа за някои от начините, по които може да (В)_______________ те, включително когато става дума за снимки и видео. Например чрез Гугъл може да (Г)_______________ дали една снимка или видео (Д)_______________ за друга новина. 
                                                                      По публикация в dir.bg (http://bit.ly/2sdAnTf)

      А) повтарям   
      Б) възприемам   
      В) разгранича   
      Г) проверя   
      Д) използвам

2. Редактирайте изречението, като съкратите информацията за вършителя на действието и промените залога на глагола. 
      Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“ представи резултатите от социологическото проучване пред участниците в дискусията.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. Редактирайте изречението, като добавите вършител на действието и промените залога на глагола. 
      Популярната рокгрупа беше посрещната с викове и аплодисменти.
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

4. В кое изречение всички глаголи са в деятелен залог? 
      А) Скупчиха се около централния плот, доста объркани, седнаха и тъй като се почувстваха ужасно глупаво, се хванаха за ръце. 
      Б) Останалите две трети продължиха да живеят на родната планета богато, охолно и щастливо, докато не бяха пометени внезапно от някаква смъртоносна болест, прихваната от един мръсен телефон. 
      В) Всеки момент очакваме да бъдат попълнени запасите ни от малки, напоени с лимонов сок хартиени кърпички, които ще ви освежат и ще направят пътуването по-приятно и по-удобно. 
      Г) От тавана висяха най-различни кабели, една купчина изоставени детайли лежеше пръсната на пода, а програмното табло се бе провесило от отвора в стената, в който е трябвало да бъде поставено.

5. В кое изречение всички глаголи са в страдателен залог? 
      А) Мъжете се размърдаха, сякаш куп прашни статуи оживяха. 
      Б) А мястото, където загина втората експедиция, беше наречено Втори опит. 
      В) Колата се заклатушка като пияна и се вряза в канавката, Тиис се блъсна в предното стъкло. 
      Г) Трябва да се информират хората, да се извикат граждански отряди.

6. Коя глаголна форма е подходяща за изречението? 
      На следващата сутрин времето _________________ кой знае колко – духаше все същият вледеняващ вятър.
      А) не беше променено 
      Б) нямаше да се промени 
      В) нямаше да бъде променено 
      Г) не беше се променило

7. В кое изречение НЕ е посочен вършителят на действието? 
      А) Сигналът за инцидента е подаден около 14 часа. 
      Б) Огънят е потушен от три противопожарни екипа. 
      В) Изгорялата площ е стопанисвана от кооперация „Напредък“. 
      Г) В борбата с пожара са се включили и доброволци.

8. В кое изречение НЯМА граматична грешка? 
      А) Селските къщи бяха затрупани от падащият сняг. 
      Б) Беше извърнала лице и само профилът ù се виждаше. 
      В) Босия му крак се подаваше изпод натрупаните завивки. 
      Г) Вече цяла седмица врага го търси под дърво и камък.

9. В кое изречение има граматична грешка? 
      А) Тук доларът не се признава за платежно средство. 
      Б) Законът за плоския данък беше приет от парламента с голямо мнозинство. 
      В) През изкъртената врата се показа въоръжения до зъби терорист. 
      Г) Не виждаш ли, че нашият план пропада заради теб! 

10. Необходимо е да съберете пари в класа, за да купите заедно билети (например за кино, за спортно състезание). Как ще подканите съучениците си, без да посочвате конкретен човек, който да го направи? 
....................................................................................................................................... 

11. Изберете подходящия по вид глагол от всяка двойка, така че да попълните свободните позиции. Съгласувайте го с подлога и го спрегнете в подходящото глаголно време. 
      Тук беше тъмно, прохладно и студено. На екрана на компютъра слабо блещукаше звездно небе, модемите безшумно и стремително (А)_________________ информация – мегабайти, гигабайти – тя веднага се обработваше. Той не разбираше тази информация, но не се и опитваше да (Б)_______________: вътре работеха непознати и изключително сложни програми. Информацията можеше да (В)_______________ полезна, да му (Г)____________ във всеки момент... Самата мисъл, че притежава това невидимо съкровище, го изпълваше с възбуда. Или го (Д)_______________ глупав? 
                                                                                          Борис Стругацки, „Търсене на целта“
 
      А) подавам/подам  
      Б) разбирам/разбера 
      В) се оказвам/се окажа 
      Г) трябва/потрябва 
      Д) правя/направя

12. От кой вид и в кое време е подчертаният глагол в изречението? 
      За каквото и да ме попиташе, аз отговарях незабавно.
      А) свършен вид, минало несвършено време 
      Б) несвършен вид, минало несвършено време 
      В) свършен вид, минало свършено време 
      Г) несвършен вид, минало неопределено време

13. В кой ред всички глаголи са от несвършен вид? 
      А) придобивам, зарадвам се, разнообразявам 
      Б) надявам се, посветя, включвам се 
      В) спазвам, оздравея, замръквам 
      Г) бдя, преселвам се, изпищявам

14. В кой ред всички глаголи са от свършен вид? 
      А) съвзема се, легна, клатушкам се 
      Б) разпаша се, подпаля, изцапам 
      В) претегля, замислям, извадя 
      Г) заобикалям, погаля, изпека

15. В коя двойка глаголите се различават по вид? 
      А) падна – попадна 
      Б) връщам се – завръщам се 
      В) схвана – схващам 
      Г) пълзя – пропълзявам

16. В коя двойка глаголите са от един и същи вид? 
      А) покося – кося 
      Б) извеждам – водя 
      В) изкъртя – изкъртвам 
      Г) разлюлявам – полюлея

17. По какво се различават глаголите в двете изречения? 
      Къщата бе изоставена скоро. 
      Смелостта му изведнъж го изостави.

      А) по залог 
      Б) по вид 
      В) по вид и време 
      Г) по вид и залог

18. Кой граматичен признак е еднакъв за глаголите в двете изречения? 
      На масата бяха подредени малки шишенца. 
      Беше подреждал апартамента цял ден.

      А) видът 
      Б) числото
      В) залогът 
      Г) наклонението

19. Кой глагол в изречението е употребен неуместно? Запишете го и срещу него напишете подходящата по вид форма. 
      Преди два часа бе заявил, че ще отидат да похапват набързо в ресторант „На края на Вселената“, но след една ужасна разправия с корабния компютър се отправи побеснял към кабината си, крещейки, че и на ръка може да изчисли фактора Невероятност. 
                                                                       По Дъглас Адамс, „Ресторант на края на Вселената“

.......................................................................................................................................

20. Кой от глаголите в изречението е некнижовен? Запишете го и срещу него напишете книжовното му съответствие, без да променяте вида на глагола. 
      Всеки ден човек изпълнява толкова много задачи, освен да работи: да заведе и да прибере децата от детската градина или училище, да отдели време за тях, да напазари, да сготви, да почисти и подреди дома си и какво ли още не.
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Oтговори: 
1. А – се повтаря; Б – възприемат; В – се разграничат/бъдат разграничени; Г – се провери/проверим; Д – е използвана; 
2. Резултатите от социологическото проучване бяха представени пред участниците в дискусията./Пред участниците в дискусията бяха представени резултатите от социологическото проучване. 
3. Възможни са различни варианти, например: Тълпа от фенове посрещна популярната рокгрупа с викове и аплодисменти. 
4. А; 5. Г; 6. Г; 7. А; 8. Б; 9. В; 
10. Възможни са различни варианти, например: Някой трябва да събере пари за билети./Трябва да се съберат пари за билети./Хайде да съберем пари за билети. 
11. А – подаваха; Б – разбере; В – се окаже; Г – потрябва; Д – правеше; 
12. А; 13. Г; 14. Б; 15. В; 16. Б; 17. А; 18. Г; 
19. похапват – похапнат; 
20. да напазари – да напазарува

@bgmateriali.com

Изтеглиsave