Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
СИНТАКСИС

 

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 15.).

          В покрайнините на града в съзнанието му дрелките бяха изместени от нещо друго. Както си чакаше в обичайното сутрешно задръстване, не можеше да не забележи, че наоколо се движат множество странно облечени хора. Хора с мантии! Господин Дърсли не можеше да понася хора, които се обличат с необикновени дрехи – какви труфила се виждаха по младежите! Предположи, че това е някаква глупашка нова мода. 
          Забарабани с пръсти по волана и очите му се спряха върху група такива чудаци, застанали съвсем наблизо. Те възбудено си шепнеха нещо. Господин Дърсли се разяри, като видя, че двама от тях съвсем не бяха млади. Ами онзи мъж сигурно бе по-възрастен от самия него, пък носеше изумруденозелена мантия! Какво безобразие! После на господин Дърсли му хрумна, че това навярно е някакъв глупав номер. Уличното движение се освободи и няколко минути по-късно господин Дърсли вкара автомобила си в паркинга на фирма „Грънингс“ с мисли, отново насочени към дрелките. 
          В кабинета си на деветия етаж господин Дърсли винаги работеше с гръб към прозореца. Ако не седеше така, тази сутрин щеше да му е по-трудно да се съсредоточи върху дрелките. Той не съзря совите, които прелитаха посред бял ден, въпреки че хората долу на улицата ги виждаха, сочеха ги и зяпаха със зинали уста, докато сова подир сова минаваха над главите им. Повечето от тях не бяха виждали такава птица дори нощем. Господин Дърсли обаче прекара един съвсем нормален безсовов предобед. Наруга петима души. Проведе няколко   важни телефонни разговора и покрещя още малко. До обяд беше в много добро настроение, когато реши да се поразтъпче, за да си купи нещо от хлебарницата насреща. 
          Беше забравил напълно хората с мантиите, докато не видя група от тях до хлебарницата. Изгледа ги ядосано на минаване. Не знаеше защо, но те го смущаваха. Едва когато ги подминаваше на връщане, стиснал в книжна кесия голяма поничка, той долови няколко думи от това, което си говореха. 
                                          По Дж. Роулинг, „Хари Потър и философският камък“

1. За коя сфера на общуване е характерен текстът? 
      А) естетическа    
      Б) официално-делова  
      В) медийна 
      Г) битова

2. Кое твърдение НЕ е вярно според съдържанието на текста? 
      А) Господин Дърсли често попада в задръстване сутрин. 
      Б) Господин Дърсли работи във фирма „Грънингс“. 
      В) Дърсли е разтревожен от совите, които прелитат край прозореца му. 
      Г) За обяд Дърсли си е купил голяма поничка от близката хлебарница.

Следващите въпроси (3. – 6.) са върху първия абзац на текста.

3. Дайте примери за думи, характерни за разговорния стил.
.......................................................................................................................................

4. Запишете форма в страдателен залог.
.......................................................................................................................................

5. Преобразувайте изречението, в което е употребена формата за страдателен залог, като използвате деятелен залог.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6. Запишете два глагола от свършен вид.
....................................................................................................................................... 

7. Определете вида на даденото изречение по състав. 
      После на господин Дърсли му хрумна, че това навярно е някакъв глупав номер.
.......................................................................................................................................

8. Преобразувайте подчертаната в текста обособена част в подчинено определително изречение.
.......................................................................................................................................

9. Кое изречение НЕ е сложно съставно? 
      А) Дърсли се разяри, като видя, че двама от тях съвсем не бяха млади. 
      Б) Беше забравил напълно хората с мантиите, докато не видя група от тях до хлебарницата. 
      В) Ами онзи мъж сигурно бе по-възрастен от самия него, пък носеше изумруденозелена мантия! 
      Г) Предположи, че това е някаква глупашка нова мода.

10. Какъв е видът на подчертаното подчинено изречение в състава на даденото сложно смесено изречение? 
      Той не съзря совите, които прелитаха посред бял ден, въпреки че хората долу на улицата ги виждаха, сочеха ги и зяпаха със зинали уста,

докато сова подир сова минаваха над главите им.
      А) подчинено подложно  
      Б) подчинено допълнително 
      В) подчинено определително  
      Г) подчинено обстоятелствено

11. Кое твърдение за пунктуацията на даденото изречение НЕ е вярно? 
      Едва когато ги подминаваше на връщане, стиснал в книжна кесия голяма поничка, той долови няколко думи от това, което си говореха. 
      А) Пропусната е запетая пред съюзната дума когато. 
      Б) Първата запетая отделя обособена част. 
      В) Втората запетая отделя обособена част. 
      Г) Третата запетая отделя подчинено определително изречение.

12. Запишете вида на подчинените изречения в състава на даденото сложно изречение. 
      До обяд беше в много добро настроение, когато реши да се поразтъпче, за да си купи нещо от хлебарницата насреща.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Препишете главното изречение от даденото изречение. 
      Ако не седеше така, тази сутрин щеше да му е по-трудно да се съсредоточи върху дрелките.
.......................................................................................................................................

14. Запишете по един синоним на съюзите, изписани с по-тъмен шрифт.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Препишете даденото изречение, като преобразувате подчиненото изречение в обособена част. 
      Той не съзря совите, които прелитаха посред бял ден...
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

16. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 
      Последната му утешителна мисъл преди да заспи беше че дори ако Потърови бяха замесени нямаше причина да потърсят него и госпожа Дърсли.
      А) две  
      Б) три   
      В) четири 
      Г) пет

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 
      А) Като се замисли, установи, че даже не е убеден, дали племенникът му наистина се казва Хари. 
      Б) Появи се така внезапно и безшумно, та човек би помислил, че просто е изникнал из земята.
      В) Носеше дълги одежди, пурпурна мантия, която метеше земята, и ботуши с висок ток и катарами.
      Г) Макар че мотоциклетът беше огромен, не представляваше нищо в сравнение с човека, седнал върху него.

18. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? 
      А) Едната му ръчичка хвана здраво писмото до него и той продължи да спи без да знае, че е необикновен. 
      Б) После се вмъкна във всекидневната им, която изглеждаше, почти както изглеждаше в онази вечер, когато господин Дърсли бе видял съдбоносния репортаж за совите. 
      В) Имаше го откакто се помнеше и първият въпрос, който си спомняше да е задал на леля си Петуния, беше как го е получил. 
      Г) В този миг звънна телефонът и леля Петуния отиде да се обади, докато Хари и вуйчо Върнън наблюдаваха как Дъдли разопакова колелото бегач.

19. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 
      А) Леля му и вуйчо му не бяха успели да измислят какво друго да правят с него, но преди да тръгнат, вуйчо Върнън бе дръпнал Хари настрана. 
      Б) Веднъж леля Петуния, на която бе омръзнало Хари да се връща от бръснаря с вид, сякаш изобщо не е ходил там, грабна кухненската ножица и го подстрига така, че изглеждаше почти плешив. 
      В) На другата сутрин обаче стана и откри, че косата му е точно, каквато беше, преди леля Петуния да я окастри. 
      Г) Дори си заслужаваше да бъде с Дъдли и Пиърс, щом щеше да прекара деня на място, което не беше нито училището, нито неговият килер, нито вмирисаният на зеле хол на госпожа Фиг.

20. Поставете пропуснатите запетаи в изречението. 
      Хари знаеше че би трябвало да съжалява задето госпожа Фиг е счупила крака си обаче не му беше тъжно като се сети че ще мине цяла година преди да му се наложи да разглежда пак Тибълс, Снежанка, Господин Лапчо и Рошльо.

 

Отговори:
1. А; 2. В; 
3. труфила, глупашка; 
4. бяха изместени; 
5. В покрайнините на града в съзнанието му нещо друго измести дрелките; 
6. бяха изместени, да забележи; 
7. сложно съставно с подчинено подложно; 
8. ..., които бяха застанали съвсем наблизо; 
9. В; 10. Г; 11. А; 
12. подчинено обстоятелствено, подчинено допълнително; 
13. тази сутрин щеше да му е по-трудно; 
14. когато (щом), макар че (макар и да); 
15. Той не съзря совите, прелитащи посред бял ден. 
16. В; 17. А; 18. Г; 19. В; 
20. Хари знаеше√ че би трябвало да съжалява√ задето госпожа Фиг е счупила крака си√ обаче не му беше тъжно√ като се сети√ че ще мине цяла година√ преди да му се наложи да разглежда пак Тибълс, Снежанка, Господин Лапчо и Рошльо.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave