Масовите сили са обемно разпределени и се дължат на масите в елементарните обеми и техните ускорения.  Въпреки че масите на звената са разпределени триизмерно, ако съществува равнина на материална симетрия, елементарните обеми може да се концентрират в сечението на тази равнина, като по този начин системата елементарни сили се свежда до равнинна. Примери за звена с материална симетрия при машините са части, изработени от хомогенен материал с постоянна дебелина (плочи, пластини дискове), или постоянно сечение (тел, тръби, цилиндри, симетрични профили). Ако звеното е от хомогенен материал и притежава равнина на геометрична симетрия, то тя е и равнина на материална симетрия. Възможно е да не съществува равнина на геометрична симетрия, но масата да е разпределена така, че да съществува равнина на материална симетрия, за която на всеки елементарен обем маса, да съответства симетрично разположен спрямо въпросната равнина елементарен обем със същата маса.

  • Сили на тежестта, статичен момент и масов център
  • Инерционни сили и масов инерционен момент

@bgmateriali.com

Изтеглиsave