НАУЧЕН ТЕКСТ – ОСОБЕНОСТИ И СТРУКТУРА

 

          Прочетете текста. За коя наука е характерен той? Кое ви помага да се ориентирате?

          Във високите региони на Испания преобладава континенталният климат: зимите са студени, летата – горещи и сухи, а валежите са оскъдни. Климатът по протежение на западното и южното крайбрежие, както и на островите през зимата е мек, но пък лятото там може да бъде много горещо и сухо.
          Това поставя селското стопанство пред големи затруднения. В Северна Кастилия годишно има по два до четири сухи месеца, в котловината на р. Ебро те са пет, а в югоизточната част на страната, където почти не вали — шест до осем.
                                                                            „Голяма енциклопедия на страните – Южна Европа“

          Текстът е характерен за науката география. Съобщени са точни факти за климата на Испания. Използвани са термини, с които географията си служи – континентален климат, валежи, крайбрежие, острови, котловина, селско стопанство и др.

          ОСОБЕНОСТИ НА НАУЧНИЯ ТЕКСТ

          ■ Предава точна, достоверна информация (какъв е климатът в различните части на Испания, колко са сухите месеци и др.).

          ■ Служи си с терминиконтинентален климат, котловина, селско стопанство и др.

          ■ Служи си предимно с еднозначни думи, тъй като многозначността може да доведе до двусмислици и объркване.

          ■ Използват се думи в пряко значение (изрази в преносно значение може да се срещнат в научнопопулярните текстове с цел по-достъпно и образно представяне на предмета).

          ■ Използват се предимно съобщителни изречения.

          ■ Глаголните форми в научните текстове най-често са в сегашно време:

                    • сегашно обобщено време – за общовалидни факти и установени истини

          Във високите региони на Испания преобладава континенталният климат.

                    • сегашно историческо време – за несвидетелско предаване на минали действия

          През 913 г. цар Симеон достига до стените на Константинопол.

          ■ В някои научни текстове вместо сегашно историческо време се използват минали деятелни причастия.

          През 913 г. цар Симеон достигнал до стените на Константинопол.

          ■ В научния текст може да има елементи на описание, повествование или разсъждение.

          СТРУКТУРА НА НАУЧНИЯ ТЕКСТ

          Да прочетем заедно следващия текст и да разгледаме от какви елементи се състои той.

          При определени условия всяко вещество се намира в газообразно, в течно или в твърдо състояние и се характеризира със съвкупност от физични свойства.
          Така например кислородът в газообразно състояние е безцветен, течният кислород има синкав цвят, а кристалите на твърдия кислород са сини.
          Затова, преди да се описват физичните свойства на кое да е вещество, първо се уточнява състоянието му при дадените условия.
                                                        Мария Кабасанова и колектив, „Човекът и природата за 6. клас“

          ■ В първия абзац е изказано научно твърдение, което се нарича теза. То подлежи на доказване.

          ■ Във втория абзац се дава пример, който потвърждава тезата. Той служи като аргумент. Аргументация в научния текст е доказването на основното твърдение. Това може да се направи чрез научни разсъждения, привеждане на примери, описание на експерименти и др.

          ■ Третият абзац представлява обобщаващ извод, направен въз основа на доказателствата. Изводите често се въвеждат с думи и изрази като: затова; въз основа на това можем да обобщим; така че; можем да направим извода, че; следователно; по този начин и др.

          В научните текстове се съобщават точни, проверени факти. Но понякога може да се правят и научни предположения, които се наричат научни хипотези. Те съдържат ново знание, което трябва да се потвърди с доказателства. Хипотезите могат да бъдат потвърдени с изследвания, открития и експерименти, но могат и да бъдат отхвърлени.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave