ОПИСАНИЕ НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

 

          ОСОБЕНОСТИ НА ОПИСАНИЕТО НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Думата пейзаж е с френски произход. В тълковния речник са посочени три основни значения, с които се употребява: 1. Изглед на местност (планински пейзаж, морски пейзаж); 2. Художествена рисунка (Художникът рисува пейзаж.); 3. Описание на природата в художествен текст (роман, разказ, стихотворение и т.н.).
          Когато създаваме свой разказ (по зададени опори, по преживяно или по въображение), се налага да представим времето и мястото на случващото се или да изобразим местността, която виждат героите. В този случай създаваме един от видовете текст описание – описание на пейзаж.
          В художествен текст пейзажът изпълнява много и разнообразни роли. Той създава зрителни, слухови и осезателни представи, разкрива времето и мястото на действието, подсказва характера на изобразяваната случка и настроението на героите. Но една от най-важните му задачи е да внуши на читателя конкретно настроение, да породи у него представи и чувства, чрез които да съпреживее изобразения в творбата художествен свят. Това се постига с употребата на различни езикови средства: епитети, сравнения, употреба на думи и изрази с преносно значение, приписване на човешки качества на изобразяваните природни обекти и др.
          Защо се налага да използваме посочените езикови средства?
          Да съпоставим изреченията: Навън вали дъжд, Навън рукна дъжд като из ведро и От небето се ронят дъждовни капки като сълзи. Първото изречение съобщава конкретен факт за случващо се природно явление. Ако е използвано самостоятелно в художествен текст, то не може да бъде определено като пейзаж, защото не поражда конкретен образ във въображението ни, тъй като всеки читател има различна представа за дъжда като природно явление. Второто изречение е различно. Глаголът рукна и сравнението като из ведро рисуват конкретен образ в съзнанието ни – дъжд, който е внезапен и пороен. В третото изречение също е изобразен дъжд, но той е тих (рони се) и тъжен (като човешки сълзи). Художественият образ на дъжда в това изречение поражда мъка и внушава тягостно, мрачно настроение.

          ВИДОВЕ ОПИСАНИЯ НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Според обекта, който е изобразен, пейзажите са планински, полски, морски и т.н., а според сезона и времето – пролетен, летен, есенен, зимен, вечерен и др. Например:

          Над сънния Люлин, прибулен
          с воала на здрач тъмносин,
          безоблачен залез запали
          сред своите тайнствени зали
          пожар от злато и рубин.
          И привечер летна наметна
          пак с траурен плащ рамена,
          градът приюти се в тъмата
          и тънка позлата в стъклата
          разля се на плахи петна.
                                                  Из „Жълтата гостенка“,
                                                  Христо Смирненски

          Морето се изправи пред очите ми.
          Водата му със гъвкаво движение
          се чупеше в кристалите на пясъка.
          Дълбоко утаени, цветовете му
          очакваха нетърпеливо слънцето.
          Изнемощели лягаха делфините
          в прегръдките на хладните течения
          и сенките им падаха стремително
          над рибите...
                                             Из „Морето", Христо Фотев

          Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От край до край, докъде ти око види, се люлеят златни ниви и морни работници се мяркат там от тъмни зори. Бог тия дни даде страшна жега. Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над широкото поле трепери адска марана. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини, и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар.
                                                  Из „По жътва“,
                                                  Елин Пелин

          ВИДОВЕ ЗАДАЧИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОПИСАНИЕ НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Задачите, свързани със създаването на пейзаж в художествен текст, могат да бъдат най-разнообразни в зависимост от:
          – вида текст – устно или писмено описание на пейзаж;
          – описвания обект – описание на пейзаж на река, на градска улица, на нива и т.н.
          – настроението, което трябва да внушава описанието на пейзажа – да предизвиква чувство на радост, на тъга и т.н.

          ПОСТРОЙКА НА ОПИСАНИЕТО НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Описанието на пейзаж в художествен текст е вид съчинение и най-често има следната постройка:
          • въведение – посочва се описваният обект;
          • изложение – представят се отделните елементи на описвания обект;
          • заключение – обобщение.

          СЪЗДАВАНЕ НА ОПИСАНИЕ НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Създаването на описание на пейзаж в художествен текст преминава през три етапа:
          • подготовка (планиране);
          • създаване (писане на текста);
          • подобряване (редактиране на създадения текст).

          Всеки етап включва следните дейности (стъпки):
►►► Подготовка за създаване на описание на пейзаж в художествен текст
          1. Запознаване и осмисляне на задачата.
          2. Създаване на план, съобразен с вида на задачата (набелязване на времето, на мястото, на цветовете, на звуците, на ароматите, на настроението, което трябва да се създаде, и др.).

►►► Създаване на описание на пейзаж в художествен текст
          ▼ Писане на текста, като се следва създаденият план.

►►► Подобряване
          ▼ Редактиране на описанието на пейзажа – поправка на допуснатите грешки в съдържанието (например неточности при изпълнението на поставената задача или неточно описване на отделните елементи и др.), в използването на глаголно време, в правописа и пунктуацията. Отстраняват се неуместно използвани изрази и повторения. Описанието на пейзажа се оформя графично – уводът, изложението и заключението се изписват в отделни абзаци.

          Примерът ще ви покаже как се прилагат предложените стъпки при създаване на описание на пейзаж в художествен текст.

          Пример
          Задача: Представете си, че пишете разказ, в който действието се развива през първите дни на пролетта в градски парк. Напишете описание на пейзаж, който да представя времето и мястото на действие и да внушава ведро настроение.

►►► Подготовка за създаване на описание на пейзаж в художествен текст

          1. Запознаване и осмисляне на задачата
          Задачата изисква описанието на пейзаж да е подходящо за разказ, което означава, че трябва да притежава особеностите на художествен текст. Освен това трябва да представя времето и мястото на действие и да създава ведро настроение. Осмислят се отделните изисквания:
          • време на действие – ранна пролет, която се свързва например с представа за влажна пръст, за поникналата трева и цветя;
          • място на действие – градски парк, в който могат да се откроят следните елементи: дървета, храсти, цветя, алеи;
          • да създава ведро настроение – свързва се например със свежия въздух, с аромата на цветя, с ясното небе и слънчевите лъчи.
          В описанието на пейзажа могат да се използват глаголи в сегашно или в минало несвършено време (припомнете си особеностите на текст описание в часовете по български език).

          2. Създаване на план
          A) Въведение – представяне на обекта
          Б) Изложение – описване на отделните елементи:
          • алеите
          • дърветата и храстите
          • градинките
          B) Заключение

►►► Създаване на описание на пейзаж в художествен текст
          Паркът се събуждаше след нощния сън. Небето къпеше в синевата си това райско място, в което царуваше спокойствие. Чуруликането на птиците заглушаваше обичайните градски шумове.
          Първите лъчи на слънцето бързо затопляха въздуха, наситен с аромата на влажна пръст и на току-що поникнала трева. Пролетта настъпваше с пълна сила.
          Алеите все още бяха пусти и лъщяха от падналата роса. Край тях растяха дървета, приличащи на верни стражи. По брезите се виждаха първите зелени листенца, а по джанките личаха набъбналите пъпки, които всеки момент щяха да разцъфнат и да облекат дръвчетата в белоснежна премяна. Снегът се беше стопил. Само край северните храсти лежаха няколко снежни купчинки, които скоро щяха да изчезнат. Градинките привличаха погледа с необичайната си пъстрото. В тях цъфналите иглики образуваха чудни цветни петна, приличащи на палитра, върху която художник е смесил бои за новата си картина. Тези крехки цветчета гледаха дружелюбно и приветстваха с поклащане първите посетители на парка.
          Нямаше съмнение. Пролетта беше дошла.

►►► Подобряване на създаденото описание на пейзаж
          Описанието на пейзаж отговаря на поставената задача. Паркът е описан през пролетта, представени са отделните елементи, внушава ведро настроение. Използвани са изразни средства, характерни за художествен текст – епитети, сравнения, думи и изрази, с които са приписани човешки качества на природни обекти.
          В описанието са използвани подходящи глаголни времена.
          Спазени са книжовните езикови правила – не са допуснати правописни и пунктуационни грешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave