Човек се ражда на света любопитен и още от първите месеци на своя живот се стреми да опознае заобикалящата го среда. Това чувство се развива и постоянно се появява желанието да се назоват и опишат обектите на наблюдението - разнообразни предмети от живата и неживата природа, техните признаци и качества. Така се сътворява описанието като специфичен тип текст. То има определена композиция, която отговаря на жизнените впечатления на автора (пишещия, говорещия) и в зависимост от целта и условията на общуването стилистично се диференцира.

В научното описание се включват съществените признаци на даден предмет (явление, животно), които дават представа за външния му вид, за отличителните му качества и признаци.

В разговорното описание в непринудена обстановка се споделят лични впечатления, засягащи отделни черти на обекта на речта.

В художественото описание не се разкриват всички характерни признаци на предмета, а само тези, които са особено ярки и важни за автора и са му направили най-голямо впечатление. Основната задача на творбата е да нарисува предмета с думи по такъв начин, че читателят да може да си го представи, както го вижда самият автор, да предизвика у него същите чувства и преживявания. Това налага в художественото описание да се използват изразителни и изобразителни езикови средства с ярка емоционална наситеност и въздействие. В зависимост от обекта на описанието, от характера на процеса на отразяване (по памет, по наблюдение), художественото описание се отличава с жанрово разнообразие. С по-висока степен на сложност е описанието-пейзаж, в което предмет на изображението е природата с цялата си пъстрота и многостранност. Този вид съчинение изисква голяма наблюдателност, умение да се подберат признаците на предметите и да се опишат в определена последователност, като подготвеният материал се обедини около основните звена, подчинени на собствената логика на автора.

Тези особености на описанието налагат в хода на художественотворческия процес като основен строителен принцип въображението, което се базира на богатството от възприятия, чувства, мисли, асоциации, формирани при целенасочено наблюдение. То се характеризира с продуктивна творческа дейност, която ангажира изцяло личността на пишещия. Неговите зрителни и слухови представи, емоционални изживявания и свързаните с тях идейни реакции и естетически оценки трябва да намерят най-точния словесен израз.

Обикновено възприемането на природата се съпровожда със силно поетическо вживяване, в резултат на което тя е одухотворена, изпълнена с богат вътрешен и външен живот. Наблюдава се едно своеобразно съчетаване на жизнената правда с художествената измислица, което изисква по-голяма активност на творческото въображение при изграждането на образи и картини, отразяващи заобикалящия ни свят. Независимо от обекта съчинението-описание има своя специфична композиционна схема, която оказва влияние на отделните етапи в хода на изработването му:

1. Определя се замисълът на съчинението, изходната гледна точка, т. е. от каква позиция ще се описва даден предмет (подготвителен етап).

2. Обмисля се в каква посока да се насочи вниманието, какво да се привлече в центъра на мислите и чувствата, как да се активизират възприятията и представите съобразно темата. В този етап се извършва цялостното възприемане на обекта с всички сетива, което в текста се обособява като отделно звено (въвеждане и назоваване на обекта на наблюдение).

3. Прави се подбор на факти, детайли от наблюдаваното, на отделни признаци и качества, които трябва да се превърнат в образи и картини с цел да се покаже естетическата стойност на описваното, сътворено по законите на красотата. Извършва се систематизация в определен логически план, като се подчиняват на основната мисъл всички естетически впечатления, представи, емоции.

4. В процеса на тази дейност се отразява авторовото отношение, което се оформя в отделно звено - идейно-емоционална оценка. Тя може да има характер на обобщение-разсъждение, на емоционален изблик и се разполага или в края на съчинението, или между неговите части.

5. Внимателно се обмислят езиковите изразни средства, които ще се използват за изграждането на всеки детайл и образ, за естетическото оформяне на представите, впечатленията и емоциите, за да се представи ярко богатството на конкретния жив свят на картината: цветове, звуци, обща атмосфера, динамичната връзка между частите и цялото.

Основен критерий за избора на словесния материал е образната значимост на думата, формата, конструкцията и нейната подчиненост на целия замисъл. Особено силен образен заряд притежават глаголите, които по пътя на асоциациите предизвикват комплексна представа, улавят динамиката на действителността. Изграждането на одухотворени образи се постига най-лесно чрез глаголи с метафорично значение и чрез олицетворения. Те отразяват образния свят на детското въображение и са резултат на тясната връзка между поетическото съзерцание на природата и читателския опит на децата (най-често от приказния жанр). Използват се подходящи сравнения, думи с преносно значение от групата на съществителните и прилагателните, които притежават богат сетивен заряд. Епитетите конкретизират и нюансират предметите, техните багри, звуци, форми. Особено подходящи за този тип съчинение са простите изречения за постигане на насечен изказ и емоционална сила на стила и сложните съчинени изречения, чрез които отделни елементи на картината се обединяват в едно цяло.

В повечето белетристични жанрове пейзажът е компонент на  композицията, който играе важна роля за разкриване на темата и авторовата идея, а пътеписът, пейзажната импресия, пейзажната лирика са специфични описателни жанрове (изучените произведения на Яворов, Лилиев, К. Христов, Славейков).

Познаването на особеностите на този вид описание е етап при изграждането на умения за изработването му, при което се раздвижва въображението, развива се речта, като актуализира адекватен езиков израз и се улеснява работата с по сложни литературни жанрове. Реализация на някои особености на този вид съчинение ще проследим в една примерна разработка на ученическо описание-пейзаж, което публикуваме по-долу.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave