ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНТИЧНАТА КУЛТУРА

 

          За култура на Античността говорим, имайки предвид Древна Гърция и Рим, определящи цялостното развитие на Европа. Другите културни пространства - азиатското и американското - се развиват по самостоятелни пътища. Така че проявите на античната култура са присъщи основно на европейското културно пространство. И тъй като ние живеем в него, а то е определило начина, по който мислим, чувстваме и възприемаме света, следва да познаваме развитието на античната култура.
          В своето хилядолетно развитие античната култура преминава през няколко ясно различими етапа - предисторическия, в който основно действа митологичната култура, и историческия, по време на който се развиват фолклорът, епосът, театърът, философията, научното мислене и литературата.
          От своя страна митологичният етап на античната култура се разделя на минойска цивилизация, развила се на остров Крит и съседните острови около XX в. пр.Хр., и микенска култура, обхванала регионите на континентална Гърция (основно полуостров Пелопонес) във времето между XVI и XI в. пр.Хр. Именно от микенската култура са ни останали и основните митологични сюжети, които познаваме днес.
          След края на доисторическата епоха, когато вече са се оформили основните белези на единната елинска култура, започва нейното същинско развитие. В него можем да отделим няколко етапа - архаичен период (от VIII в. пр.Хр. до V в. пр.Хр.), класически период (V - IV в. пр.Хр.) и елинизъм (след III в. пр.Хр.).
          Културата на Античността има подчертано устен характер. С появата на писмеността през VIII в. пр.Хр. някои произведения се записват, но истинското битие на творбите се
осъществява по време на устното им изпълнение - било то в рецитацията на епическите певци - аеди и рапсоди, било в песните на лирическите певци, изпълнявани на специално място, наречено одейон, било в театралните постановки, провеждани по време на големи празници.
          Устното изпълнение по време на различни празнични ритуали винаги е колективно. А посланията, които са отправяни, са били неизменно свързани с благото на общността. Чрез произведенията на словесната култура се създават колективните представи за света, основните правила на ценностната система, давали са се примери, достойни за подражание, и такива, които показват как нарушаването на световния ред води до неизбежна катастрофа. С развитието на полисите, градовете държави, античната култура придобива подчертано граждански характер. Това означава, че ценностите, които се почитат, и правилата, които се спазват, произтичат от нуждите на полиса и свързаните с него отговорности, граждански права и задължения на всеки негов член.
          Именно колективността на представите и ценностите естествено води до широко разпространение на митологичните сюжети не само в периода на същинската митологична култура, но и дълго след това. Образите на света, създадени от митовете, цялостната представа за божествен ред, образците на човешко поведение са изразявали едни типични ситуации на човешкия живот, които са можели да се случат по всяко време и с всеки човек. Затова хората е трябвало да познават тези основни сюжети и да си изградят поведение, предпазващо ги от допускане на съдбовни грешки.
          Основният принцип на античната култура е подражание на действителността. Произведенията на словесното изкуство са срещали своите възприематели с една картина на реалния живот, в който героите са изправени пред различни изпитания. Така възприемателят е трябвало лично да участва и да съпреживява разказваната случка и по този начин въздействието е било непосредствено и непринудено. Вместо да си служи с моралистични поучения, античната словесност е поставяла човека пред необходимостта да вади поуки от осмислянето на реални житейски катастрофи, настъпили вследствие нарушаване на световния ред.
          Образът, създаден чрез подражание на действителността, е бил възприеман не като реалност, а като условност. Това позволява той да бъде тълкуван по различни начини и да изразява различни възгледи.
          Някои от най-важните особености на словесното изкуство, които ние познаваме днес, произхождат именно от културата на Античността. Затова и запознанството с нея от векове е задължително за всеки европеец.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave