1.Трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка

2.Особености:

а/ преразказва се в 1 л. ед.ч., основно глаголно време - минало св.време -„АЗ РЕШИХ”, спомагателни времена - мин. несв.вр., минало предварително време - за минали действия, бъдеще време в миналото - за бъдещи действия

б/ подбират се епизоди от текста, в които участва героят или е пряк свидетел на случващото се

в/ трансформира се преразказът така, че текстът да се предаде през погледа на героя - той има сведения само за себе си и за онези неща, които може да види, чуе и усети

г/ изисква се осмислянето на случващото се само от позицията на героя; възможно е да се поставят различни акценти, които зависят от личното мнение на героя или от оценката му за случващото се

д/ в резултат на това може да се стигне до промени както в подредбата на сюжета,така и в цялата постройка на текста

е/ преценяват се епизодите по степен на важност - могат да се разместят отделни епизоди и да бъдат изпуснати някои.

3.Изготвя се план на текста в зависимост от дидактическата задача

а/ епизоди, в които героят не участва и не е свидетел - не се предават

б/ възможни са промени в строежа - може да е необходимо въведение, което да не променя съдържанието на оригиналния текст и в което героят да се представя

в/ възможно е преподреждане на епизоди според тяхната хронология

4.Общи изисквания за преразказа :

а/ не се променя съдържанието на оригиналния текст

б/ не се допускат лични преценки и коментари

в/ пряката реч се преобразува в непряка

г/ спазва се едно основно глаголно време

д/ съдържанието на текста се предава със свои думи

г/ преразказът трябва да е смислово свързан, логичен, последователен и завършен текст

е/ употребяват се стилово уместни думи и изрази; използват се подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя

ж/ спазват се изискванията за графично оформление на писмения текст-открояване на абзаците, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакциите

з/ не се допускат отклонения от книжовната, лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма

 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

 

1. Съдържанието е предадено вярно, изчерпателно, в съответствие с развитието на действието - 4т.

2. Ученическият текст е напълно съобразен с дидактическата задача -5т.

3. Преразказвано е, като не са допуснати елементи на разсъждение -3т.

4. Пряката реч е правилно преобразувана в непряка и полупряка, като не са допуснати необосновани лексикални повторения -2т.

5. Преразказвано е в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения -3 т.

6. Не са допуснати граматични, правописни, пунктуационни грешки, използвани са разнообразни синтактични конструкции -5т.

7. Употребени са стилово уместни думи и изрази, използвани са подходящи синоними при замяна на думи, специфични за езика на писателя -1т.

8. Всички абзаци са графично откроени - 2 т.

 

 Общ максимален брой точки - 25 т.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave