Правописни правила
1.нн-н? нен(м.р., ед.ч.)=> -нн
2.правопис на ъ/а в крайна неударена сричка(рекъл-рекла; казал-казала)
3.ър/ръ; ъл/лъ(подвижно ъ) – (върба-Връбница)
4.от чужди думи, завършващи на –ея, -ия се образуват прил.имена на –ален(идея-идеален)
Правопис на думи

А. Сложни същ.имена
1.Слято се пишат сл.същ.имена, изградени от гл.и подч.дума
а)със съед.гласна ‘о’, ‘е’(електроинженер, водоизточник, конезавод)
б)направо(без съед.гласна) 
-когато подч.дума е същ.собствено(Великден, Ивайловград)
-подч.дума е числ.бройно(тригодишнина, петдневка, двоякост, двоеточие, двадесет и три годишнина)
-подч.дума е същ.име от чужд произход или съкр.прил.от чужд произход(фотостудио, полутон, термоизолация, правреме, електроуред, архетип, киносалон)
-1вата част на сл.същ.е гл.форма в повел.наклон.(нехранимайко, вутниколиба, лапнишаран, развейпрах, лайкучка)
-слято с нач.малка буква се пишат същ.нар.,обр.от същ,собств. (байганьо, донжуан, донкихот)
2.Полуслято(с дефис) 
а)при комбинация гл.-подчинена осн.(2та дума се явява приложение) (помощник-директор, вагон-ресторант, генерал-майор)
N.B.спорт-тото; тъч-линия; ски-спорт; гол-линия; гол-майстор; тенис-корт; кафе-бар; дроб-сарма; тахан-халва; шам-фъстък; залез-слънце!!
б)двойни собств.имена с еднакви основи(Константин-Кирил Философ; Ана-Мария Тонкова)
в)фразеол.съчетания(жар-птица; снага-попова; очи-череши; вейтан-вежди)
г)2 равностойни осн.на същ.имена(плод-зеленчук; покупко-продажба)
д)при 2 подч.осн., които имат една обща гл.осн(авто- и мотоклуб[авто-мотоклуб])
е)5-годишнина; 6-стишие; 23-годишнина
3.Разделно
а)мач реванш; писател реалист; концерт рецитал; 
б)старши треньор; младши сестра
N.B.къща-музей – къща музей; дом-паметник – дом паметник!!!
Б.Сложни прил.имена
1.Пишат се слято, когато:
а)са образувани от подч.словосъчетание(литературна наука=>литературнонаучен; кръвоносни съдове=>кръвоносносъдова)
б)образувани от 2 неравностойни прил. (тъмночервен; бледожълт, старобългарски, душевноболен)
в)обр.от сл.същ., независимо дали същ.се пишат слято или полуслято(веоннопленник => военнопленнически; кандидат-студент => кандидатстудентски)
г)образувани от съставни географски названия + наст.-ски (Велико Търново-великотърновски; Черно море-черноморски) N.B.Пишат се с малка буква!!!
д)обр.от същ.собств. за лица + наст.-ски(байганьовски; кралимарковски) N.B.Пишат се с малка буква!!!
Е)числително бройно,изписано с дума+същ.име(четиристъпен, петгодишен)
Ж)гл.основа е причастие(главнокомандващ; военнослужещ, многообещаващ) N.B.Когато думите не се смятат за мислово единство се пишат разделно(свободно падащ, безследно изчезнал)

2.Полуслято
а)обр.от съч.словосъч.(синьо-зелен; българо-английски; адуио-визуален); ИЗКЛЮЧЕНИЯ:сърбо хърватски; глухоням; земноводно)
б)обр.от 2 собств.имена+-ов; -ев;(Иван-Вазов; Елин-Пелинов)
в)от 2 собств.геогр.имена(Рило-Родопски; Габровско-Севлиевски)
г)от числ.бройно, изписано с цифра, и същ.име(6-дневен, 3-стъпен)
д)фраз.словосъч., обр.чрез повтаряне на корена(гол-голеничък, бит-пребит, цял-целеничък)
е)фраз.словосъч.,обр.от осн.с близко или протовоположно значение(немил-недраг; пиян-залян; син-зелен; бял-червен)
В.Наречия
1.Слято
а)предлог+същ.име(докрай, завчас, навреме, наглед, налице, призори, презглава, насила, вкъщи, наизуст, вследствие, последствие, догодина, напук, накуп, наум, насън, наяве, наполовина, напосокио, бездруго, присърце)
б)предлог+наречие(оттук, оттам, отгоре,отдолу, отпред, отзад, отникъде,отвсякъде); (насам, натам, натук, нататък, напред, назад...); (изотзад, извътре, изкъсо); (засега,затова); (вдясно, вляво); (посвоему, поновому, постарому, от време на време; от начало до край, от горе до долу, от къде на къде)
2.Полуслято
а)озн.неопредленост; и 2те наречия са =правни
-едва-едва; бързо-бързо; полека-лека
-криво-ляво; надве-натри; напред-назад; оттук-оттам; тук-там; горе-долу; току-така
б)обр.от 2глаг.форми в =правни отн.(кажи-речи; иди-дойди)
Г.Местоимения-Полуслято се пишат неопр.мест.,обр. от частиците еди-; -годе; (еди-кой; еди-кого’; еди-какво; кой-годе; що-годе; НАРЕЧИЯ-еди-къде; еди-кога; кога-годе; къде-годе)
Д.Предлози
1.Слято-сложни предлози, обр.от:
а)предлог+наречие(отвън, извън, наоколо, отсам, оттатък)
б)предлог+същ.име(вдън; вместо; наместо; навръх)
в)предлог+предлог(иззад; изпод; измежду; помежду; откъм; покрай; открай)
Е.Междуметия
1.Полуслято(ха-ха; тик-так; гу-гу; и-ху-ху; бау-бау)
2.Слято-когато се повтаря буквата(гласна)-(аааа; бееее; мууу; ууу; ауууу; бряяяя; авъъъъъJ)
Ж.Правопис на съставни собств.имена
1.Геогр.названия, образувани от прил.и същ.собств.(Бели Осъм, Черни Вит; Белико Търново)
2.Геогр.названия, обр.от прил.или числ.+същ.нар.(Нови Пазар, Черн море, Горна баня, Осми март; Първи май)
3.Имена на лица, обр.от нар.и собств.име(Баба Меца, Бай Ганьо, Дон Жуан, Отец Паисий)
З.Правопис на отр.частица’не’
1.Слято
-със същ.име(щастие-нещастие)
-с прил.име(спокоен-неспокоен)
-наречие(невинаги, неслучайно)
-СДП(незнаещ; неможещ)
-МСП(непрочетен)
-МСВДП(неразцъфнал)
2.Разделно
-глаголи(не знае; не казва)
-МНСВДП(не знаел)
-ДП(не можейки)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave