Идейни и морални принципи

Просвещенското движение се изгражда върху няколко принципа за устройството на света, за обществения ред, както и за човешкия морал. Неговата програма може да се обобщи в следните точки:
Първо. Човекът е природно същество. Всички хора се раждат и умират по един и същи начин и следователно са равни помежду си.
Второ. Човекът е свободен по рождение и притежава естествени права на живот, труд и щастие.
Трето. Съвместният живот на хората се осъществява въз основата на обществен договор, сключен негласно между тях. Този договор им вменява определени права и задължения. Обществото трябва да спазва духа на законите при условията на реално разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
Четвърто. Човекът трябва да се ръководи само от собствения си разум, отхвърляйки всякакви предразсъдъци и заварени предписания.
Пето. В живота на естествения човек разумът и чувствата трябва да се намират в хармония. Колкото човешкият разум става по-просветен, тол¬кова сърцето става по-чувствително.
Шесто. Бог съществува, но неговата задача е била само да създаде света. От този момент нататък човекът трябва сам да поеме отговорността за съдбата си, която изгражда със собствени сили.
Седмо. В практическия си живот човек трябва да се ръководи от моралния закон в себе си, който му предписва задължението да постъпва в съответствие е принципите на личната отговорност, зачитането правата на другите и разумния избор. Освен това човек трябва да е скромен, трудолюбив, постоянен и спестовен, за да изгради благосъстоянието си със собствени ръце, както и да даде пример за подражание на младите поколения.
В резултат на тази програма Просвещението издига своите ценности, които прибавя към вече достигнатия от християнството принцип на любовта и на хуманизма - отговорност и търпимост. И тези принципи са: свобода, равенство, братство и разум. В резултат на тяхното прилагане се извършват буржоазните революции - Славната революция в Англия, Великата френска революция, Войната за независимост на САЩ, както и последвалите национални революции в целия свят, които поставят окончателен край на феодалната система и провъзгласяват идването на Новото време.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave