Речеви стратегии при общуване в различни социални роли

Социалната роля е социално необходима форма на социална дейност и метод на индивидуално поведение. Концепцията за социална роля е предложена за първи път от американските социолози Мид и Линтън през тридесетте години на миналия век...

Основните видове социални роли
Разнообразието от социални групи и взаимоотношения в техните групи, както и видове дейности, се превърнаха в основата за класификацията на социалните статуси. В момента се разграничават типове социални роли като: формални, междуличностни и социално-демографски. Формалните социални роли са свързани с позицията, която човек заема в обществото. Това се отнася до неговата професия. Но междуличностните роли са пряко свързани с различни видове отношения. Тази категория обикновено включва домашни любимци, изгонващи, водачи. Що се отнася до социално-демографските роли, това е съпруг, син, сестра и т.н.

Характеристики на социалните роли
Американският социолог Талкот Парсънс определи основните характеристики на социалните роли. Те включват: мащаб, метод на получаване, емоционалност, мотивация и формализация. По правило мащабът на ролята се определя от обхвата на междуличностните отношения. Тук се наблюдава пряко пропорционална зависимост. Например социалните роли на съпруга и съпругата са много важни, защото между тях се установява широк спектър от взаимоотношения...

Ако говорим за метода за получаване на ролята, това зависи от неизбежността на тази роля за индивида. Така че, ролите на млад мъж или на старец не изискват никакви усилия за придобиването им. Те се определят от възрастта на човека. И други социални роли могат да бъдат спечелени през целия живот, когато са изпълнени определени условия...
Социалните роли могат да варират на емоционално ниво. Всяка роля се характеризира със собствена проява на емоции. Също така, някои роли включват установяване на официални отношения между хората, други - неформални, а други могат да комбинират и двете...

От нуждите и мотивите на човек зависи неговата мотивация. Различните социални роли могат да се определят от определени мотиви. Например, когато родителите се грижат за детето си, те се ръководят от чувството за грижа и любов към него. Ръководителят работи в полза на някакво предприятие. Известно е също, че всички социални роли могат да бъдат публично оценявани...

Основни характеристики на социалната роля
Междуличностни отношения и комуникация

1. Възникване и формиране на междуличностни отношения. Видове взаимоотношения. Нива на отношенията.
2. Състояния и ролеви връзки.
3. Комуникация, нейните функции и структура.
4. Средства и видове комуникация.

1. Междуличностни (човешки) отношения - съвкупността от взаимодействия между индивиди, съставляващи обществената йерархична стълбица. Човешките отношения се основават главно на връзките, които съществуват между членовете на обществото поради различни видове комуникация: преди всичко визуална (или невербална връзка, която включва както външен вид и движения на тялото, жестове), езикова (устна реч), афективна и езици, изградени в резултат на развитието на сложни общества (икономически, политически и т.н.).
Класификация на междуличностните отношения:
Първични отношения: тези, които се установяват между хората, както е необходимо в себе си.
Вторични отношения: тези, които възникват в нуждата от помощ или във всяка функция, която един човек изпълнява по отношение на друг.

Разграничават се социални (конвенционални), емоционални (неконвенционални) и сексуални (интимни) връзки. ИЛИ бизнес, съпружески, родителски, свързани.
В зависимост от броя на участниците: междуличностна (субективна), между човек и група, междугрупа.
Социалните норми са правила на поведение, които уреждат отношенията между хората и техните асоциации.

Основните видове социални норми:
Нормативните норми са като цяло обвързващи, официално определени правила за поведение, които се установяват или разрешават, а също така са защитени от държавата..

Нормите на морала са правилата на поведение, които, развивайки се в обществото, изразяват идеите на хората за добро и зло, справедливост и несправедливост, дълг, чест, достойнство. Тези норми се осигуряват от вътрешно убеждение, обществено мнение, мерки за обществено влияние.
Нормите на обичаите са правила на поведение, които, развивайки се в обществото в резултат на многократното им повторение, се изпълняват по силата на навика.

Нормите на публичните организации (корпоративни норми) са правилата на поведение, които се установяват независимо от публичните организации, закрепени са в техните устави (регламенти и др.), Действат в тях и се защитават от нарушения чрез определени мерки на обществено влияние.

Сред социалните норми се разграничават: религиозни норми; политически норми; естетически стандарти; организационни стандарти; културни стандарти и т.н..

Състояния и ролеви връзки
Човек взаимодейства ежедневно с различни хора и социални групи. Рядко се случва, когато той напълно взаимодейства само с членове на една група, например семейство, но в същото време може да бъде и член на трудовия колектив, обществени организации и др. Влизайки едновременно в много социални групи, той взема във всяка от тях съответстваща позиция поради връзки с други членове на групата. За да се анализира степента на включване на даден индивид в различни групи, както и позициите, които той заема във всяка от тях, се използват понятията социален статус и социална роля.

Статус (от лат. Status - позиция, състояние) - позиция на гражданин.
Социалният статус обикновено се дефинира като позицията на индивид или група в социална система, която има характеристики, специфични за тази система. Всеки социален статус има определен престиж..
Всички социални състояния могат да бъдат разделени на два основни типа: тези, които са предписани от даден човек от общество или група, независимо от неговите способности и усилия, и такива, които човек постига със собствените си усилия.

Разнообразие от статуси
Има широк кръг статуси: предписани, постигнати, смесени, лични, професионални, икономически, политически, демографски, религиозни и свързани с кръвта, които принадлежат към разнообразието от основни статуси.

В допълнение към тях има огромен брой епизодични, не-мейнстрийм състояния. Това са статусите на пешеходец, минувач, пациент, свидетел, участник в демонстрация, стачка или тълпа, читател, слушател, зрител и пр. По правило това са временни условия. Правата и задълженията на превозвачите на такива статуси често не се регистрират по никакъв начин. Като цяло е трудно да се идентифицират, да речем, минувач. Но те са, макар да не засягат основните, а вторичните особености на поведение, мислене и чувство. И така, статусът на професор определя много в живота на даден човек. А временният му статус на минувач или като пациент? Разбира се, че не.

И така, човек има основните (определящи жизнената си дейност) и неосновни (засягащи детайлите на поведението) състояния. Първите значително се различават от вторите.
Зад всеки статус - постоянен или временен, основен или несъществен - стои специална социална група или социална категория. Католици, консерватори, инженери (основни статуси) формират реални групи. Например пациентите, пешеходците (неосновни състояния) формират номинални групи или статистически категории. По правило носителите на състояния, които не са включени в основния поток, не координират поведението помежду си и не взаимодействат.
Хората имат много статуси и принадлежат към много социални групи, чийто престиж в обществото не е един и същ: бизнесмените се оценяват над водопроводчици или общи работници; мъжете имат по-голяма социална „тежест“ от жените; принадлежността към титулна етническа група в държава не е същото като принадлежността към национално малцинство и т.н..

С течение на времето общественото мнение се развива, предава, подкрепя, но като правило в никакви документи не е регистрирана йерархия на статусите и социалните групи, където някои се оценяват и уважават повече от други.

Място в такава невидима йерархия се нарича ранг, който е висок, среден или нисък. Йерархията може да съществува между групите в едно и също общество (междугрупата) и между индивидите в една и съща група (вътрешногрупа). И мястото на човек в тях се изразява и с термина „ранг“.

Несъответствието със състоянието предизвиква противоречие в йерархията между групите и вътрешните групи, което възниква при две обстоятелства:
1. Когато индивидът заема висок ранг в една група и нисък във втората;
2. Когато правата и задълженията на статута на едно лице противоречат или възпрепятстват изпълнението на правата и задълженията на друго лице.

Високоплатен служител (високо професионално звание) вероятно ще бъде и притежател на висок семеен ранг като човек, който осигурява материалното богатство на семейството. Но оттук не следва автоматично, че той ще има високи звания в други групи - сред приятели, роднини, колеги.
Въпреки че статусите навлизат в социалните отношения не пряко, а само косвено (чрез своите носители), те определят главно съдържанието и характера на социалните отношения.

Човек гледа света и се отнася към други хора в съответствие със статуса си. Бедните презират богатите, а богатите пренебрегват бедните. Собствениците на кучета не разбират хората, които обичат чистотата и реда на тревните площи. Професионален следовател, макар и несъзнателно, разделя хората на потенциални престъпници, спазващи закона и свидетели. По-вероятно е руснакът да прояви солидарност с руснака, отколкото с евреин или татар, и обратно.

Политически, религиозни, демографски, икономически, професионални състояния на човек определят интензивността, продължителността, ориентацията и съдържанието на социалните отношения на хората.

Роля (френска роля) - образ, въплътен от актьор.
Социална роля е поведението, очаквано от човек с определен социален статус. 

Социална роля - модел на човешко поведение, обективно зададен от социалната позиция на индивида в системата на социалните институции, социални и лични отношения, т.е. поведение, което се очаква от човек с определен статус.

Социално положение - мястото, позицията на индивид или група в системата на отношенията в обществото, определяно от редица специфични признаци и регулиращо стила на поведение.

Социалните роли са набор от изисквания, отправени от даден индивид от обществото, както и действията, които човек, притежаващ този статус в социалната система, трябва да изпълнява. Човек може да има много роли.
Статутът на децата обикновено е подчинен на възрастните и уважението към последното се очаква от децата. Статутът на войниците е различен от статута на цивилните; ролята на войниците е свързана с риск и полагане на клетва, което не може да се каже за други групи от населението. Статутът на жените се различава от състоянието на мъжете и затова те очакват различно поведение от тях, отколкото от мъжете. Всеки индивид може да има голям брой статуси, а тези около него имат право да очакват той да изпълнява роли в съответствие с тези статуси. В този смисъл статутът и ролята са две страни на едно явление: ако статутът е комбинация от права, привилегии и задължения, тогава ролята е действие в рамките на този набор от права и задължения. Социалната роля се състои от:
· От очакване на ролята (проекция) и
· Игра на тази роля (игра).

Социалните роли могат да бъдат институционализирани и конвенционални..
Институционализирана: институция на брака, семейство (социални роли на майка, дъщеря, съпруга)
Конвенционални: приети по споразумение (човек може да откаже да ги приеме)

Културните норми се усвояват главно чрез ролево обучение. Например човек, овладяващ ролята на военните, се запознава с обичаите, моралните стандарти и закони, характерни за статуса на тази роля. Само няколко норми се приемат от всички членове на обществото, приемането на повечето норми зависи от статуса на човек. Това, което е приемливо за един статус, не е приемливо за друго. По този начин социализацията като процес на преподаване на общоприети методи и методи на действия и взаимодействия е важен процес на преподаване на ролево поведение, в резултат на което индивидът наистина става част от обществото.
Социалната роля се интерпретира като очакване, вид дейност, поведение, представителство, стереотип, социална функция и дори набор от норми. Ние разглеждаме социалната роля като функция на социалния статус на индивида, реализиран на нивото на общественото съзнание в прогнозите, нормите и санкциите в социалния опит на конкретен човек.

Видове социални роли
Видовете социални роли се определят от разнообразието от социални групи, видове дейности и взаимоотношения, в които е включена личността. В зависимост от социалните отношения се разграничават социалните и междуличностните социални роли.
Социалните роли са свързани със социалния статус, професия или вид дейност (учител, ученик, студент, продавач). Това са стандартизирани безлични роли, изградени въз основа на права и задължения, независимо кой изпълнява тези роли. Разпределете социално-демографски роли: съпруг, съпруга, дъщеря, син, внук. Мъжът и жената също са социални роли, биологично предопределени и предполагащи специфично поведение, залегнали в социалните норми, обичаи.
Междуличностните роли са свързани с междуличностни отношения, които са регулирани на емоционално ниво (лидер, негодуващ, пренебрегнат, семеен идол, любим човек и т.н.).
В живота, в междуличностните отношения, всеки човек действа в някаква доминираща социална роля, един вид социална роля като най-типичния индивидуален образ, познат на другите. Промяната на познат образ е изключително трудна както за самия човек, така и за възприемането на хората около него. Колкото по-дълго съществува групата, толкова по-познати доминиращите социални роли на всеки член на групата стават за другите и по-трудно е да се промени стереотипа на поведение, познато на другите.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave