СБИТ ПРЕРАЗКАЗ

 

          ОСОБЕНОСТИ НА СБИТИЯ ПРЕРАЗКАЗ

          Сбитият преразказ е вид преразказ, в който със свои думи точно, но кратко и стегнато се пресъздава само най-главното от съдържанието на повествователен текст.

          Прилагателното име сбит означава съкратен, къс, кратък, стегнат. Самото наименование показва, че този вид преразказ е с по-малък обем от подробния.
          Целта, с която се създава, не е да „замести“ прочита на преразказвания текст, а да информира за най-важното от неговото съдържание. В сбития преразказ описанията и пейзажите се пропускат или се предават пестеливо само в случаите, когато от тях зависи придвижването на действието, осъществяването на логическата връзка или когато имат особено голяма роля за правилното осмисляне на преразказвания текст.
          В сбития преразказ стегнато се препредава съдържанието на повествователния текст, но това не бива да води до такова сгъстяване на сюжета, че той да стане неразбираем и различен от първоначалния. При преразказването се използват всички видове изречения, но не трябва да се забравя, че изказът трябва да е стегнат.
          При създаването на сбит преразказ се спазват всички по-общи изисквания за създаване на преразказ:
          • Съдържанието на преразказвания текст се предава със свои думи, като от първоизточника могат да се използват само отделни думи или изрази.
          • Сюжетът на преразказвания текст се предава последователно и точно. Не се допуска разместване на епизоди.
          • Повествованието се води от 3 лице.
          • Преразказва се в сегашно време или се използват минали свършени и минали несвършени причастия. Веднъж избрано, глаголното време трябва да се спазва в целия текст.
          • Пряката реч се превръща в непряка или се изпуска.
          • Не се допускат преки оценки, мнения, разсъждения и други отклонения от първоизточника.
          Сбитият преразказ е често използван текст в общуването между хората и затова е важно да се овладеят уменията за неговото създаване.

          СЪЗДАВАНЕ НА СБИТ ПРЕРАЗКАЗ

          Създаването на сбит преразказ преминава през три етапа:
          • подготовка (планиране);
          • създаване (писане на преразказа);
          • подобряване (редактиране на създадения преразказ).

►►► Подготовка за писане на сбит преразказ
          ▼ Задълбочен прочит на художествения текст, който ще се преразказва.
          ▼ Определяне на всички моменти в сюжета на текста.
          ▼ От всички сюжетни моменти се определят само основните.
          ▼ Изготвяне на план – озаглавяват се основните моменти.

►►► Създаване на сбит преразказ
          ▼Писане на текста, като се следва създаденият план.

►►► Подобряване
          ▼ Редактират се допуснатите грешки:
          – в съдържанието (например предадени са някои подробности, пропуснато е нещо съществено и важно, не е осъществена логическа свързаност и др.);
          – в използването на глаголно време;
          – в преобразуването на пряката реч в непряка;
          – в правописа и пунктуацията.
          ▼ Отстраняват се неуместно използвани изрази и повторения. Сбитият преразказ се оформя графично – всеки епизод се изписва в отделен абзац.

          Примерът ще ви покаже как се прилагат предложените стъпки при създаване на сбит преразказ.

          Пример
          Задача: Направете сбит преразказ на разказа „Косачи“.
          Подготовка за създаване на сбит преразказ.

          1. Задълбочен прочит на „Косачи“ – това означава, че трябва да се вникне в съдържанието на художествения текст, да се обърне внимание на случващото се с героите и да се осмислят посланията на разказа.

          2. Определяне на всички моменти в сюжета на текста:
          A) Описание на лятната нощ в Тракийското поле
          Б) Описание на насядалите мъже край огъня
          B) Приказката на Благолаж
          Г) Спорът между Лазо и Благолаж за приказките
          Д) Поведението на Лазо след края на приказката
          Е) Закачките на косачите към Лазо
          Ж) Описание на тайнствените звуци и на преживяванията на косачите
          3) Продължение на разговора за неверните невести, за калугера Мисаил и за Пенка
          И) Песента за млад Гургул и реакциите на косачите
          К) Описание на заспиващата природа
          Л) На другата сутрин

          3. От всички сюжетни моменти се определят само основните.
          Описанията, посочени в Ж) и К), трябва да отпаднат, но А) и Б) не могат да се пропуснат изцяло, защото въвеждат в обстановката и представят героите.

          4. Изготвяне на план
          A) Лятната нощ в Тракийското поле
          Б) Насядалите мъже край огъня
          B) Приказката на Благолаж
          Г) Спорът между Лазо и Благолаж за приказките
          Д) Реакциите на Лазо след края на приказката
          Е) Закачките на косачите към Лазо
          Ж) Разговорът за неверните невести
           3) Песента за млад Гургул
          И) Мислите на Лазо за Пенка
          К) На другата сутрин

          Създаване на сбития преразказ
          Прохладна лятна нощ в Тракийското поле.
          В мрака пламва огън и осветява петима косачи на различна възраст, насядали край него. Най-младият, Лазо, пита Благолаж, рус мъж с умни очи, защо е млъкнал и го подканва да продължи.
          Косачът разказва приказка за красива царска дъщеря, която задушавала женихите си с русите си коси. Лазо присмехулно заявява, че това са бабини деветини. Благолаж спира да разказва и отвръща, че това е приказка. Лазо пита защо са му тези измислици. Благолаж обяснява, че приказките и песните са чудновати, но като ги слушат, забравят защо са тръгнали на коситба толкова далече от домовете си. Обяснява, че приказките и песните ги карат да се почувстват хора. След това продължава да разказва за царкинята с коси като река, която изпила кръвта на трима царски синове.
          Благолаж произнася последните думи от приказката със стиснати челюсти, а другарите му страстно възкликват. Лазо заявява, че царкинята е вещица, но би искал смърт като тази на женихите й. Косачите му се присмиват. Подхвърлят му, че и неговата Пенка има такива руси коси. Лазо се засяга и промълвява, че невестата му е друго нещо. Стамо му казва, че и неговото сърце е мъртво, след като е толкова далече от жена си само месец след сватбата. Намеква му, че Пенка може да го е заменила с друг. Лазо се опитва да се оправдае, но думите на Стамо го засягат. В това време се чува писък на кукумявка и косачите плахо се споглеждат.
          Лазо въздъхва. Благолаж отново заговаря с езика на приказките. Казва, че не трябва да се чудят защо има неверни съпруги, след като мъжете им са далече от тях. Споделя и мъдростта, че онова, което е в сърцето, не може да се извади. Стамо припомня на младия косач, че за Пенка няма да е трудно да си намери друг. Тези думи удрят Лазо в сърцето. Благолаж го пита дали е чувал песента за невярната булка Стоеница и я запява. След малко прекъсва песента и се интересува дали е харесала на Лазо. Младият мъж не отговаря. Тогава Благолаж подхвърля, че ако е на негово място, ще си тръгне веднага към село.
          След известно време косачите заспиват. Само Лазо се върти. Мисли си за Пенка и се обвинява, че заради печалбата я е оставил сама. Представя си я на кладенеца с друг и се чуди какво прави тук.
          На другата сутрин косачите виждат, че Лазо го няма.

          Подобряване на сбития преразказ
          Създаденият текст отговаря на изискванията за сбит преразказ – съдържанието на разказа „Косачи“ е пресъздадено със свои думи, кратко и стегнато, преразказани са само основните епизоди.
          Пряката реч е преобразувана в непряка.
          Използвано е подходящо глаголно време и е спазвано в целия текст.
          Не са допуснати ненужни повторения, неточно използвани думи, правописни и пунктуационни грешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave