1.Теоретична част:

 Периодични са тези сигнали, за които е изпълнено условието S(t) = S(t±kT) при -∞≤t ≤∞ и k= 1, 2, 3……, където T е периодът им на повторение. Периодичните импулси представляват подмножество на множеството на периодичните сигнали. При тях е в сила неравенството  τ << T, където τ е продължителността на импулсите. Произволен периодичен сигнал S(t) с период T, който отговаря на условието на Дирихле за ограниченост и интегруемост, може да се представи като сума от безкраен брой синусоиди и косинусоиди с определена честота и амплитуда. В този смисъл всеки периодичен сигнал може да бъде представен чрез ред на Фурие.

Всяка хармонична съставка в реда на Фурие се характеризира с амплитуда Ak  и  начална фаза .Честотната зависимост на амплитудите и фазите на хармоничните съставки се нарича съответно спектър на амплитудите и фазите.Графичното изображение на спектъра се нарича спектрална диаграма.

2.Задание:

2.1.
Да се съставят симулационни модели за изследване на амплитудно-честотния спектър на следните периодични тестови сигнали...

@bgmateriali.com

Изтеглиsave