СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
„ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“

 

          Създаването на трансформиращ преразказ преминава през три етапа, които не се различават от етапите за създаване на преразказ:
          • подготовка (планиране);
          • създаване (писане на текста);
          • подобряване (редактиране на създадения текст).
          Всеки етап включва следните дейности (стъпки):

►►► Подготовка за създаване на преразказа
          Запознаване със задачата за създаване на трансформиращ преразказ – осмисляне на промените, които трябва да се направят в художествения текст при преразказването му.
          Задълбочен прочит на художествения текст.
          Създаване на план, съобразен с вида трансформиращ преразказ, който трябва да се напише.

►►► Създаване на преразказа
          Писане на преразказа, съобразен с поставената задача за трансформиране (с промените, които трябва да се направят). Следва се създаденият план.

►►► Подобряване на създадения преразказ
          Редактиране на трансформиращия преразказ – поправка на допуснатите грешки в съдържанието (например неточности при изпълнението на поставената задача, пропуснати, разместени или непълно преразказани моменти, които не се изискват от задачата), в преобразуването на пряката реч в непряка, в използването на глаголно време, в правописа и пунктуацията. Отстраняват се неуместно използвани изрази u повторения. Преразказът се оформя графично – епизодите се изписват в отделни абзаци.

          Примерите ще ви покажат как се прилагат предложените стъпки при създаване на трансформиращ преразказ.

          Първи пример
          Задача: Преразкажете от името на най- малкия брат първия епизод от приказката „Тримата братя и златната ябълка“.

►►►Подготовка за създаване на преразказа
          Запознаване със задачата за създаване на трансформиращ преразказ
          Задачата изисква откъсът от приказката да се преразкаже от името на един от героите. Той е свидетел само на част от събитията, за други – научава, без да е участвал в тях. Например той разбира, че по-големите му братя не са успели да опазят ябълката, но не е бил с тях по време на пазенето.
          Задълбочен прочит на художествения текст
          При прочита на откъса от „Тримата братя и златната ябълка“ трябва да се обърне внимание на началото на текста, на реда, в който братята пазят ябълката, на диалога между майката и синовете, на случилото се с братята през нощта.
          Планиране
          Планът трябва да съответства на трансформацията, която ще се прави. В този случай той е от първо лице.
          1. Всяка година хала краде златната ни ябълка
          2. Най-големият ми брат пази ябълката
          3. Средният ми брат пази ябълката
          4. Аз пазя ябълката и успявам да раня халата

►►► Създаване на преразказа
          Тримата братя пазят златната ябълка
          (Преразказ от името на най-малкия брат)
          Аз живеех с майка си и двамата си братя. В двора на къщата ни растеше чудно дърво. Всяка година то раждаше по една златна ябълка, но когато узрееше, зла хала идваше през нощта и я отмъкваше.
          Една година най-големият ми брат реши да пази скъпоценния плод. Поиска от майка ни торба с орехи, за да не заспи през нощта. Тя му я даде, но му каза, че след като толкова години не сме успели да увардим ябълката, едва ли и сега ще успеем. Брат ми не се съгласи с нея, взе торбата и тръгна.
          На сутринта се върна без ябълката.
          На другата година средният ми брат реши да пази златната ябълка от халата, но и с него се случи същото. Преди да тръгне, поиска орехи, за да не заспи. Мама му ги даде, но отново се усъмни, че и тази година ще опазим ябълката. Средният ми брат твърдо заяви, че ще я опази, и тръгна. Но и той се върна с празни ръце.
          На третата година беше мой ред да пазя ябълката. Поисках от мама нож. Тя ми го подаде и ми каза да тръгвам. Скрих се в клоните на дървото. Късно през нощта се спусна гъста мъгла, нещо зафуча, затрещя. Видях халата да се спуска над дървото. Веднага извадих ножа, протегнах се и пронизах чудовището. Халата изпищя и отлетя. Откъснах златната ябълка и я занесох вкъщи.

►►► Подобряване на създадения преразказ
          Редактиране
          • Преразказът вярно и последователно предава съдържанието на откъса от приказката от името на най-малкия брат. Няма разместени моменти. Не са допуснати неуместно използвани изрази и повторения.
          • Не е допуснато смесване на глаголните времена.
          • Пряката реч е преобразувана в непряка.
          • В преразказа няма разсъждения.
          • Спазени са книжовните езикови правила – не са допуснати правописни и пунктуационни грешки.

          Втори пример
          Задача: Преразкажете първия епизод от „Тримата братя и златната ябълка“, като промените началото.

►►► Подготовка за създаване на преразказа
          Запознаване със задачата за създаване на трансформиращ преразказ
          Задачата изисква откъсът от приказката да се преразкаже, като се промени началото. Това означава да се измисли различно начало, което да е свързано със следващите епизоди от сюжета. 
          Задълбочен прочит на художествения текст
          При прочита на откъса от „Тримата братя и златната ябълка“ трябва да се обърне внимание, че в началото на текста са представени героите и бедата, която всяка година сполетява семейството. Началото може да се промени, като се посочи друг момент, в който се появява халата. 
          Планиране
          1. Семейството със златната ябълка
          2. Смъртта на бащата и появата на халата
          3. Най-големият брат пази ябълката
          4. Средният брат пази ябълката
          5. Най-малкият брат пази ябълката и успява да рани халата 

►►► Създаване на преразказа

          Тримата братя пазят златната ябълка
          (Трансформиращ преразказ с ново начало)
          Живяло някога задружно едно семейство с трима синове. В двора им растяло необикновено дърво, което всяка година раждало по една златна ябълка. Бащата я продавал в близкия град и така изхранвал семейството си през цялата година. Но се случила голяма беда. Бащата се разболял и умрял. Много скоро след това се появила незнайна хала, която започнала всяка година да краде златния плод. Момчетата били все още малки и не можели да го опазят
          Една година най-големият брат решил да пази ябълката. Поискал от майка си торба с орехи, за да не заспи през нощта. Тя му я дала, но му казала, че след като толкова години не са я увардили, едва ли и сега ще успеят Синът твърдо заявил, че ще се справи, взел торбата и тръгнал.
          Отишъл под дървото и започнал да чупи орехите. Залисал се с тях и не видял кога халата откъснала ябълката.
          На другата година средният син решил да пази златния плод от халата, но и с него се случило същото. И той поискал от майка си орехи. Тя му ги дала и отново се усъмнила, че и тази година ще опазят ябълката. Средният син не се съгласил с нея, грабнал орехите и тръгнал. Но и той се върнал с празни ръце, защото докато чукал орехите, халата дошла и откъснала златния плод.
          На третата година дошъл редът на най-малкия от братята. Той поискал от майка си да му даде нож. Тя му го подала и го окуражила.
          Скрил се момъкът в клоните на дървото. Късно през нощта се спуснала гъста мъгла, нещо зафучало, затрещяло. Най-малкият син извадил ножа, протегнал се и пробол чудовището. Халата изпищяла и отлетяла. Тогава момъкът откъснал златната ябълка и я отнесъл на майка си.

►►► Подобряване на създадения преразказ
          Редактиране
          • Преразказът вярно и последователно предава съдържанието на откъса от приказката, като е променено началото. Няма разместени моменти. Не са допуснати неуместно използвани изрази и повторения.
          • Не е допуснато смесване на глаголните времена.
          • Пряката реч е преобразувана в непряка.
          • В преразказа няма разсъждения.
          • Спазени са книжовните езикови правила – не са допуснати правописни и пунктуационни грешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave