ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КЛАСНА РАБОТА – ЗП /II срок/

 

Име:………………………………………………………………............……..………Клас:VI…...№….

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1-4: Изчезваме след 1000 години

Човешката раса ще изчезне през следващото хилядолетие, предрече най-известният физик в света Стивън Хокинг. Той смята, че атмосферата все повече ще се нажежава и ще стане като на Венера, с вряща сярна киселина. Според него гигантска катастрофа. Той е особено притеснен от парниковия ефект. Единственият начин хората да оцелеят е да се преселят на други планети, каза болният учен, който говори чрез компютър. Без колонизирането на други планети човечеството е изправено пред изчезване. Земята е най-подходящата планета в слънчевата система, но ако не се засели извън нея, човечеството няма да оцелее идните 1000 години.

1. Коя е темата на текста?

А. Земята ще се нажежи като Венера;
Б. Гигантска катастрофа ще унищожи живота на Земята;
В. Ако не се пресели на друга планета, човешката раса ще изчезне;
Г. Парниковият ефект ще доведе до глобално затопляне.

2. Ключови думи в текста са:

А. Венера - Земя - Космос;                   Б. човешка раса - изчезване - оцеляване;
В. планета - компютър - учен;               Г. Земя - катастрофа - Слънчева система.

3. Текстът е предназначен за:

А. учени историци;                                Б. учени физици;
В. широк кръг читатели;                       Г. изследователи.

4. Първото и второто изречение в текста са свързани чрез:

А. лексикално повторение;                  Б. лично местоимение;
В. притежателно местоимение;            Г. контекстови синоними.

5. При коя от двойките думи има отношение както при двойката статуя - бронз:

А. дреха - плат;                                     Б. дърво - листа;
В. софра - чиния;                                   Г. шише - вода.

6. При коя от двойките думи има отношение както при двойката слънце - светлина:

А. буря - ураган;                                  Б. мрак - тъмнина;
В. лале - цвете;                                     Г. огън - светлина.

7. При коя от двойките думи има отношение както при двойката шипка - храст:

А. море - река;                                     Б. планина - поле;
В. ябълка - дърво;                                Г. картоф - домат.

8. На мястото на многоточието в изречението „Лазарувалите предния ден ……… … се събраха на реката, като всяка носи свое венче и обреден хляб”поставете най-подходящата от думите:

А. моми;                                                Б. жени;
В. невести;                                            Г. булки.

9. Коя от думите е антоним на думата бавно?

А. проточено;                                       Б. бързо;
В. мудно;                                             Г. провлачено.

10. Какво означава фразеологичното словосъчетание   „слагам си главата в торбата“?

А. оглупявам;                                     Б. маскирам се;
В. рискувам;                                       Г. отмъщавам.

11. В кой ред има грешка?

А. голям - големи;                              Б. сляп - слепи;
В. пясък - пясъчлив;                           Г. плясък - пляскам.

12. В кой ред има правописна грешка?

А. козара;                                             Б. звяра;
В. ягуара;                                             Г. минзухара.

13. В кой ред няма правописна грешка?

А. еднакав;                                          Б. някакав;
В. мъртав;                                            Г. лилав.

14. В кой ред няма правописна грешка?

А. истерзан ;                                        Б. исчадие;
В. истеричен;                                       Г. исказване.

15. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

А. Кога съм се завърнал, тя не е усетила.      Б. Тя не е усетила, кога съм се завърнал.
В. Тя не е усетила, че съм се завърнал.         Г. Тя не е усетила как съм се завърнал.

16. В кой ред грешката е в пунктуацията на обособените части?

А. Аз съм ако искаш да знаеш в добри отношения с Павлина.
Б. Клетнико лъжата нека бъде с мяра.
В. Бучеше долу реката голяма и мътна.
Г. И борбата и жертвите водят към една и съща цел.

17. В кое от изброените изречения няма пунктуационна грешка?

А. Кажи ми сега, кой изнамери българската азбука.
Б. Захари се разприказва, чак когато сложиха софрата.
В. Със стар или нов договор работата продължава.
Г. Беше ясно, че трябва да се постигне съгласие.

18. В кой ред има пунктуационна грешка?

А. На българина дай хляб, защото ние много хляб ядем.
Б. На българина дай хляб; защото ние много хляб ядем.
В. На българина дай хляб: защото ние много хляб ядем.
Г. На българина дай хляб - защото ние много хляб ядем.

19. В изречението „Конярите се връщат от утринния водопой конете опъват поводите и играят“

А. Простите изречения в състава на сложното изречение не са отделени със запетая.
Б. Изречението не представя завършена мисъл.
В. Думата „водопой“ е написана неправилно.
Г. Словоредът в изречението е неправилен.

 20. Какъв е видът на грешката в изречението „В слабата дрезгавина лицата им изглеждат испити и пръстено жълти“?

А. пунктуационна;                                       Б. лексикална;
В. правописна;                                              Г. синтактична.

21. Преобразувайте изреченията, като превърнете глаголните форми от деятелен в страдателен залог!    

Учениците посетиха музея на Никола Вапцаров.

 

 …………………………………………………………..............................................…………………………………

 Децата изпяха песента „Вятър ечи, Балкан стене“.

  

…………….…………………………………………….............................................…………………………………

22. От глаголите чета и пиша образувайте форми за минало неопределено време. Включете образуваните форми в измислени от вас изречения.

 

……………………………………............................................…………………………………………………………

 

………………………………………………..............................................………………………………………………

23. Преобразувайте глагола разбирам в 3 л. ед. число, минало предварително време! Включете новата форма в изречение!

 

………………………………………………………………………………................................................………………

24. Довършете изречението по ваш избор!

Ако имахме свободен час по български език………………..........................................……………………………

 

……………………………………………………………………................................................…………………………

25. Преобразувайте пряката реч от изречението в непряка, като се съобразите с

правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

– Виж да не е измама! – обърна се отец Евтимий към ратая.

 

………………………………………………………......................................................……………………………………

…………………………………………………......................................................…………………………………………

 

 

 

 

 

Отговори: ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КЛАСНА РАБОТА – ЗП /II срок/ :

 

1--В,

2-Г,

3- В,

4- Б,

5-А,

6-Г,

7- В,

8- А ,

9-Б,

10- В,

11-В,

12- А,

13- Г,

14- В,

15-  Б,

16-В,

17-Г,

18-Б,

19-А,

20-В

21. Музеят на Никола Вапцаров бе посетен от учениците.

      Песента „Вятър ечи, Балкан стене бе изпята от децата.

22. чел съм……………………, писал съм………………

23. той беше разбрал…………………

24. Ако имахме свободен час по български език щяхме да………………..

25. Отец Евтимий накара ратая да види (да провери) дали не е измама.

 

 

 

 

 

КЛАСНА РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРА – ЗП /II срок/

 

На:…………………………………………………………………..................……………………VI..…клас, №…

 

1. В кой ред е допусната грешка при свързването на автор и творба:
      а. Паисий Хилендарски – „История славянобългарска”
      б. Христо Ботев – „Хубава си, моя горо”
      в. Ханс Кристиан Андерсен – „Славеят на китайския император”
      г. Веселин Ханчев – „Художник”
2. Коя от творбите е литературна приказка:
    а. „Косачи” – Е. Пелин;                                                       б. „История славянобългарска” – П. Хилендарски;
    в. „Славеят на китайския император” – Х. К. Андерсен;       г. „Серафим” – Й. Йовков.
3. Кое от посочените НЕ е вид изкуство:
       а. живопис;                         б. балет;                в. история;                     г. кино.
4. С кой израз не може да бъде довършено изречението:„Изкуството трябва да дарява на хората…”
а. радост и естетическа наслада                                            б. усещане за нещо красиво
в. възможност да възприемат света по свои начин                 г. реална възможност да забогатеят

5. Каква е ролята на изкуството според творбата „Художник” на Веселин Ханчев:
а. Да доставя духовна наслада и да обогатява хората.       б. Да направи твореца популярен.
в. Да прикрие грозотата на празните стени.                         г. Да даде възможност на художника да печели пари.
6. На какво е символ горският славей от творбата „Славеят на китайския император”:
а. на науката;                                                                                б. на техническия прогрес в Китай
в. на творческия гений на природата, таланта и изкуството;          г. на умението да се подражава
7. Защо горският славей и изкуственият славей не могат да пеят в дует:
    а. Защото изкуственият славей е по-съвършен.
    б. Защото истинският славей пее, както умее, а изкуственият пее, както е „курдисан”.
    в. Защото птиците не желаят да пеят в дует.
    г. Защото горският славей не може да пее дълго време като изкуствения.
8. През коя година Паисий завършва Историята:
                     а. 1672 г.            б. 1762 г.                      в. 1767 г.                        г. 1862 г.

9. Кое твърдение е невярно за „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски:
а. В „История славянобългарска” се съдържат две предисловия и едно послесловие с автобиографични сведения.
б. В Предисловието на Историята Паисий разяснява ползата от историята като наука.
в. В Предисловието  авторът утвърждава голямото значение на гръцката култура за европейския напредък.
г. Паисий пише Историята, за да повдигне духа на българския народ, да призове българите да се гордеят с миналото и езика си.
10. В кой израз са използвани реторичен въпрос и реторично обръщение:
а. „О, неразумни и юроде!”
б. „Или българите не са имали царство и държава?”
в. „Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?”
г. „ Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език...”
11. Коя характеристика е неподходяща за Паисий:
а. родолюбив и достоен българин;              
б. отговорен за бъдещето на българите;
в. жертвоготовен в името на делото;          
г. болен и самотен монах, който не се вълнува от съдбата на народа си.
12. Какво е отношението на Паисий към хората, които се срамуват от езика и българския род  (Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.):
      а. безразлично;                   б. гневно;              в. укорително;              г. презрително

13. В коя година Софроний Врачански прави първия препис на „История славянобългарска”:
     а. 1673 г.                               б. 1763 г.                  в. 1765 г.                          г. 1865 г.
14. Коя от темите е обща за Предисловието на „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски и за „Хубава си, моя горо” от Л. Каравелов:
    а. уважението към родното слово;               б. тъга по отминалата младост;
    в. красотата на българската природа;          г. любовта към отечеството.
15. Какво е  основното звучене на  „Хубава си, моя горо":
    а. радостно;                               б. ободрително;                в. тъжно;                г. игриво.

16. От колко части се състои „Историята“ на Паисий?

……………………………………………………………..................................................……………

17. Кога и къде Паисий Хилендарски завършва своята история?

………………………………………………………………....................................................…………..

18. За какво мечтае лирическият герой от стих. „Къде си, вярна ти любов народна?“

…………………………………………………………………………

19. Какъв е жанрът на „Вятър ечи, Балкан стене“?

…………………………………………………..................................................………………………

20. Коя е основната тема в стих. „Хубава си, моя горо“?

………………………………………………….................................................………………………

21. Защо стихотворението “Хубава си, моя горо“ е елегия?

……………………………………………………....................................................……………………

22. Кой е главният герой в поемата „Хайдути“?

……………………………………...................................................……………………………………

23. Кога и къде е написан романът „Под игото“?

……………………………………………..................................................……………………………

24. С какво започва главата „Радини вълнения“?

…………………………….....................................................……………………………………………

25. Какво описва главата „Представлението“?

……………………………….....................................................………………………………………….

 

 

 

 

 

Отговори на Класна работа по литература за 6 клас, 2-ри срок:

1.- б,

2.- в,

3.-в,

4.- г,

5.- а,

6.- в,

7.- б,

8.- б,

9.- в,

10.- в,

11.- г,

12.- а,

13.- в,

14.- г,

15.- в,

16. – …10 части;

17. – …1762 г. в Зографския м-р;

18. – …за освобождението на отечеството

19.–  …лирическа песен;

20. – …темата за красотата на родната природа.

21. – …защото преобладаващите чувства в него са болка, тъга и страдание.

22. – …Чавдар

23. – …1887-1889г. в Одеса

24. – …с портретна характеристика на Рада

25.– …епизод от културния живот на Бяла черква

@bgmateriali.com

Изтеглиsave