Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

 


1. От кое произведение е цитатът?
      Е добре, още веднаж те питам, какво спечели ти в своята упорита борба? Ти мечтаеше за свобода и правда, а аз тънех в блажено упоение... Ти жаждаше моето падение, ти го очакваше като второ пришествие и живееше с вяра, че моментът на моето падение е момент за тържеството на твоите мечти. Е, добре, аз паднах - где е твоето тържество, нещастнико?... Аз паднах, но пак съм изправен на краката си. Аз живях, ти страда. Аз пак живея, ти пак страдаеш... Впрочем кой те знай. Кой спечели? Ти запази идеите си, аз запазих златото си. Кой спечели, кажи ми, о, честний труженико... Ха-ха, ха-ха!...
      A) „Чичовци“
      Б) „Бай Ганьо“
      B) „Разни хора, разни идеали“
      Г) „Дядо Йоцо гледа“

2. „Разни хора, разни идеали“ е:
      A) повест
      Б) цикъл фейлетони
      B) роман
      Г) цикъл разкази

3. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Разни хора, разни идеали“?
      A) Отделните текстове са композирани във формата на монологична изповед на героите.
      Б) Във всичките текстове липсват обширни експозиции, които да въвеждат читателя в обстановката и да представят героите.
      B) С галерията от образи Алеко Константинов осмива недъзите в обществено-политическия живот непосредствено преди Освобождението.
      Г) Изповедите на героите са насочени към събеседник, който остава анонимен и не заявява директно позицията си по поставените проблеми.

4. Кой е идеалът на помощник-регистратора?
      A) да стане директор
      Б) да назначава разсилните
      B) да командва писарите
      Г) да заеме мястото на началника си 

5. Темата на втория фейлетон от „Разни хора, разни идеали“ е:
      A) борбата за амнистия на несправедливо осъдени хора за политическите им убеждения
      Б) спекулациите по време на избори
      B) наглата изповед на амнистиран престъпник, измъчвал политическите си опоненти
      Г) спекулативната търговия на Солунската митница

6. Раболепието, стремежът към лесно забогатяване чрез спекула на Солунската митница и псевдопатриотизмът са присъщи на:
      A) помощник-регистратора
      Б) героя от третия фейлетон
      B) чичото и неговия племенник
      Г) кокона Поликсени

7. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Разни хора, разни идеали“?
      A) Нравственият прототип на героите е повествователят, който изразява пряко ненавистта и презрението си към тях.
      Б) Като осмива своите герои, авторът критикува обществените порядки и политическите нрави, вихрещата се корупция и грубия материализъм.
      B) Алеко Константинов разкрива духовната криза в българското общество, като изгражда представа за различни прояви на байганьовщината.
      Г) В художествените текстове са поставени актуални проблеми, които се отнасят и до нашата съвременна действителност.

8. Чрез коя опозиция НЕ се изграждат художествените послания във фейлетона „Разни хора, разни идеали“?
      A) користно - безкористно
      Б) духовно - материално
      B) нравствено - безнравствено
      Г) светлина - мрак

9. Какво е подчертаното изразно средство?
      Защо не се свестиш и ти един ден, па да издухаш този вятър от главата си, па да тръгнеш и ти наред с хората.
      A) оксиморон
      Б) метафора
      B) антитеза
      Г) хипербола 

10. Прочетете откъса от „Разни хора, разни идеали“ и изпълнете задачите след него:
      Ето, тамам сега му е времето, ама на, кураж липсва! Сега да има някой да освободи Македония, догдето е нашата партия на власт, че аз да те науча тебе какво се вика келепир. Ех, да ти пипна аз тебе солунската митница и не ми трябва много: само две години, две годинки само да ме оставят управител или оценител на митницата, па ела хортувай ти сетне с мене... Задръстено е с евреи в Солун: петдесет ли, шейсет ли хиляди са, кой ги знае, ама все търговци хора: има да доиш, и да остане - не са като нашата, софийската голотия... Солунската митница! Калифорния, да я вземе мътната! И иди, че не бъди патриот, иди после това, че не съчувствай на македонците...

      А) Героят на Алеко Константинов сам разкрива идеалите си. Посочете ДВА от тях.
      Б) Художественият текст гради внушенията си чрез противопоставяния (опозиции) между идеалите на повествователя, разкрити в подтекста, и идеалите на героя. Посочете ДВЕ от тях.

11. Алеко Константинов определя отделните текстове в книгата си „Бай Ганьо“ като:
      A) невероятни откъси
      Б) кратки повести
      B) невероятни разкази
      Г) смешни фейлетони

12. На кой герой принадлежат думите:
      И аз, ако питаш, не мога да ги разбера нито едните, нито другите, ама хайде, да не им остане хатъра... Знайш, алъш-вериш е то, не е шега... Па да ти кажа ли правичката... (Тука дали няма някой да ни подслушва?) Да ти кажа ли правичката? - И едните, и другите са маскари!... Ти мене слушай, па се не бой! Маскари са до един!... Ама какво да сториш? Не се рита срещу ръжена!...
      A) на професор Иречек
      Б) на Бай Ганьо
      B) на Танас Дочоолу
      Г) на разказвача Илчо

13. Кое твърдение е НЕВЯРНО за книгата „Бай Ганьо“?
      А) Всяка част от книгата има своя тема, свързана с изявите на Бай Ганьо в конкретна ситуация.
      Б) В центъра на художественото изображение на първата част са проявите на Бай Ганьо в Европа. 
      В) Във втората част разказите са посветени на Байганьовите опити да заеме престижно място в обществената йерархия на България.
      Г) В третата част са включени разкази, в които Ганьо Балкански е представен като съвременен бизнесмен.

14. Кой художествен образ НЕ присъства в „Бай Ганьо“?
      A) на чуждото
      Б) на родното
      B) на природата
      Г) на пътуващия човек

15. Към кои области Бай Ганьо НЕ проявява интереси?
      A) наука и изкуство
      Б) политика и провеждане на избори
      B) търговия и участие в акционерни дружества
      Г) журналистика и издаване на вестници

16. Кои качества НЕ са присъщи на Бай Ганьо?
      A) мнителност и арогантност
      Б) толерантност и принципност
      B) наглост и лукавост
      Г) скъперничество и безскрупулност

17. Какво означава използваният от Бай Ганьо израз „да удариш кьоравото“?
      A) да се биеш честно и почтено
      Б) да наложиш мнението си в спор
      B) да спечелиш бързо и без труд
      Г) да победиш конкурентите си

18. Кое твърдение е вярно за книгата „Бай Ганьо“?
      A) Проявленията на Бай Ганьо се наблюдават и днес, което доказва, че този тип герой е устойчив във времето.
      Б) В книгата липсва портретно описание на героя, което придава обобщеност на образа.
      B) Приложението „Бай“ означава, че героят е опитен и възрастен търговец.
      Г) Бай Ганьо е носител само на типично национални черти, неприсъщи на другите европейски народи. 

19. Прочетете откъса от „Бай Ганьо у Иречека“ и изпълнете задачите към него:
      Пристига бай Ганьо от Виена в Прага. Слиза на станцията, нарамва си дисагите и излиза на улицата. Файтонджиите се спущат да му предлагат услугите си - той им прави знак с глава, че не ще. Те разбират знака му за утвърдителен и един файтон се изпречва отпреде му. Бай Ганьо се сърди, блещи се и прави сърдити жестове. Това забелязва полицейският и заповядва на файтоните да се оттеглят. Мисли си бай Ганьо от кого да узнае де живее Иречек, нашият историограф. Иречек е живял в България, обича българите, ще иде бай Ганьо у него: „Добър ден“ - „Дал ти бог добро“ - и може да го покани в къщата си; защо ще си дава паричките по хотели? - Додето си мисли така, пред него се изпречва един трегер с червена шапка и предлага да му носи дисагите. Бай Ганьо го пита знае ли де живее Иречек, трегерът отговаря отрицателно, но дава надежда, че ще може да се намери, и пак простира ръце да поеме дисагите. Бай Ганьо не му ги дава, едно, защото мускалите са вътре и може „да запраши нанякъде“ и, друго, гледа го облечен добре, кой знае колко ще го оскубе.
      – Ваша милост, вървете напред, аз подире ви - казва вежливо бай Ганьо. - Оставете дисагите, аз ще ги нося.
      Тази вежливост бай Ганьо я пуща със сметка: хем ще предразположи трегера към себе си, хем ще му покаже, че не е някой голям и богат човек, та да не мисли онзи да го оскубе.
      Вървят, разпитват по кръстопътищата де живее Иречек; най-сетне сетил се някой, че въпросът е за професор Иречек, казал им де да попитат, попитали и го намират.
      Бай Ганьо казва на трегера едно „да си жив, благодарим“ и влиза в квартирата на Иречека.
      – О-о! Добър ден, бай Иречек, как си, добре ли си? - извиква бай Ганьо с един най-приятелски тон, щом влиза в кабинета на стопанина.
      Последният му подава зачудено ръка, поканва го да седне и се сърди на своята памет, която не го подсеща кой е този любезен приятел.
      – Не ме ли познаваш? - припомня бай Ганьо, като смесва ту „ви“, ту „ти“. - Вий нали бяхте министър в София?
      – Да.
      – Е и аз съм оттам! - заключава тържествено бай Ганьо. - То се казва емишерии сме, хе, хе, хе, ами как! Помниш ли статията във в. „Славянин“?
      – Да, да, спомням си - отговаря сдържано-снизходително Иречек.
      – Ей че бяха те нацапали!... Ама ти си гледай кефа, хич да не те е еня! Аз колко съм ви хвалил!... Те викат Иречек такъв, Иречек онакъв. - „Да ме прощавате - викам, - не е тъй.“
      Иречек познава добре българите и затова никак не се учудва на тази фамилиарност на бай Ганя. 

      А) В откъса е изобразено типичното поведение на Бай Ганьо. Посочете ДВА примера от текста, които потвърждават твърдението.
      Б) В откъса героят е изобразен посредством няколко художествени похвата. Посочете ДВА от тях.

20. Прочетете откъса от „Бай Ганьо в операта“. Напишете аргументативен текст в обем до четири страници на тема Двете лица на пътуващия българин. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.
      Съдено ми било впечатленията на тоз ден да приключа с още едно приключенийце, героят на което беше пак нашият бай Ганьо.
      В операта даваха, както ви казах, балета „Puppenfee“. Ние заемахме седалища в партера. Театърът беше пълен. Бай Ганьовите бозави дрешки се хвърляха в очи като контраст с общия тъмен фон на костюмите. Дигна се завесата. Тишина - мъртва. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Аз сещах, че от дясната ми страна бай Ганьо нещо шава, пъшка, но не мога да си откъсна очите от сцената: картините на балета постоянно се меняваха по движението на магически жезъл, разни групи балерини явяват се, изчезват; на сцената ту мрак, ту едноцветна, ту разноцветна светлина - феерия! От общата група на балерините се отдели една, пристъпи с дребни бързи крачки към авансцената, спря се, подскочи и заплава из въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога... В същия този момент зад гърба ми едно истерическо ха-ха-ха-ха! разцепи въздуха. Обръщам се наляво - всички редове зад мене се кискат и сочат нещо от дясната ми страна. Моментално ми мина нещо недобро през ума. Обръщам се към бай Ганя... Боже! Какво виждам! Бай Ганьо се съблякъл по ръкави и си разкопчал жилетката, която го стяга от натъпканите в пояса му мускали: един от служителите на театъра го хванал с два пръста за ръкава и му прави с глава съвсем недвусмислени знакове да поизлезе вън; бай Ганьо се облещил насреща му и му отговаря също със знакове - „санким, кого ще уплашиш?“ Този именно бабаитски момент изтръгва истерическия смях у едно момиченце, което седеше зад нас, и този смях зарази целия театър. Картина! И представете си, господа, погледвам, потънал от срам, към ложите - като че ме теглеше някой да погледна - и очите ми се срещат с устремените към мене очи на цяло едно познато немско семейство, в което аз бях много добре приет, и в техните очи прочетох искрено съжаление за моето отчаяно положение.
А в това време бай Ганьо ме теглеше енергически за ръкава:
      - Хайде бе, хайде да си излезем, остави ги тези чифути - ще ми се паднат те на ръка, чакай!... 

 

 

 

 


Отговори на теста - Алеко Константинов
1. В); 2. Б); 3. В); 4. Г); 5. В); 6. Б); 7. А); 8. Г); 9. Б); 
10. Възможни отговори: А) Друг да освободи Македония, а той да се възползва от освобождението й; да забогатее чрез спекула. Б) безкористно - користно; нравствено - безнравствено, патриотизъм - псевдопатриотизъм; 
11. В); 12. Б); 13. Г); 14. В); 15. А); 16. Б); 17. В); 18. А); 
19. Възможни отговори: А) Мнителността на героя е проявена в диалога му с носача. Гостува на Иречек, за да не плаща за хотел. Героят е нахален, нетактичен, невъзпитан.; Б) пряка характеристика, речева характеристика (диалог), описание на жестовете и мимиките на героя и др.; 
20. Интерпретативно съчинение или есе.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave