Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 КЛАС
АТАНАС ДАЛЧЕВ И ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

 

1. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е: 
      А) прозорецът
      Б) стаята
      В) къщата
      Г) Балканът

2. Новаторството в поетиката на Атанас Далчев се изразява в:
      Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

      А) това, че заглавията на стихотворенията му са кратки, състоящи се от една дума, най-често съществително име
      Б) доближаване до повествованието на прозата и естетизация на делничното, обикновеното
      В) живописно-изобразителната сила на словото в предметния реализъм на поета
      Г) използването на символистична лексика

3. Далчевата лирика пресъздава човешките взаимоотношения чрез:
      Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

      А) всекидневното, битовото
      Б) емоциите на лирическия Аз
      В) конкретното
      Г) предметно-детайлното

4. Защо образът-метафора на прозореца заема централно място в лириката на Атанас Далчев?
      Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

      А) представя границата между индивида и обществото
      Б) поставя границата между личността и света
      В) той е път към познанието
      Г) нито едно от тях

5. В стихотворението „Стаята” цветовата гама на жълтото – „есенното слънце”, „жълтите зимни дюли”, „кехлибарени зърна”, излъчват усещане за:
      Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

      А) отвъден свят
      Б) нещо мъртво
      В) избледняла фотографска снимка
      Г) нито един от изброените отговори

6. В стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев дом-затвор е различен от традиционния дом, защото е място за: 
      А) разруха и смърт
      Б) живеене
      В) убежище
      Г) светилище на домашния уют

7. В стихотворението „Болница” на Атанас Далчев белият цвят е символ на: 
      А) красота
      Б) обреченост и смърт
      В) надежда
      Г) безсмъртие

8. В стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев изразява повторяемостта на процесите чрез опозициите: „денем-нощем”, „изгрява-залязва”. С кое поетическо средство си служи поетът? 
      А) антитеза
      Б) антоними
      В) хипербола
      Г) контраст

9. Коя вещ НЕ представя битието в стихотворението „Повест” на Атанас Далчев: 
      А) „прашните портрети”
      Б) „коварното и празно огледало”
      В) прозорците, отворени широко към света
      Г) часовникът, отмерващ безвремието

10. Кое изразно средство е използвал Атанас Далчев: 
             „За щастлив се смята само
            студеният и блед  мъртвец"

      А) антитеза
      Б) оксиморон
      В) хипербола
      Г) контраст

11. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:
      Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

      А) волният човешки дух
      Б) красотата на непознатите светове
      В) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми
      Г) самотата и отчуждението

12. В кое от посочените стихотворения на Елисавета Багряна има фолклорен мотив? 
      А) „Кукувица”
      Б) „Стихии”
      В) „Моята песен”
      Г) „Ръцете”

13. Кое от поредицата заглавия е излишно? 
      А) „Стихии”
      Б) „Бретан”
      В) „Кукувица”
      Г) „Спи градът”

14. Образът на родината се откроява с точни характеристики в стихотворението: 
      А) „Моята песен”
      Б) „Стихии”
      В) „Кукувица”
      Г) „Потомка”

15. Стихът: „Ще се нижат дни, черни и бели”, е: 
      А) инверсия
      Б) сравнение
      В) метонимия
      Г) повторение

16. Вятърът, водата, виното в лириката на Елисавета Багряна НЕ са знаци на: 
      А) непобедимата природа
      Б) първичната и неукротима жизненост
      В) мъдростта и хармонията в природния свят
      Г) традицията

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. – Г; 2. – Г; 3. – Б; 4. – Г; 5. – Г; 6. – А; 7. – Б; 8. – Б; 9. – В; 10. – Б;
11. – Г; 12. – А; 13. – Г; 14. – А; 15. – А; 16. – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave