Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ИЗХОДНО НИВО

 

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.

          Спелеологията е наука, изучаваща пещерите – процесите, които ги формират, структурата им, физическите им характеристики, промените, които настъпват в тях, формите на живот, които ги обитават.
          Спелеологията комбинира знания от други науки за природата (химия, биология, геология, метеорология, картография), за да представи пещерите като сложни развиващи се системи. Човек, който изследва пещерите, се нарича спелеолог.
          Проучването на пещерите става все по-популярно по света, но увеличаването на броя на посетителите в пещерите може да има пагубен ефект върху растителния и животинския свят.  Из енциклопедия  

1. Кое е вярно за текста?
      A) Предназначен е за специалисти спелеолози.
      Б) Подтиква да се посещават повече пещери.
      B) Подходящ е за научно общуване.
      Г) Темата на текста е опазването на пещерите.

2. Кое НЕ е вярно според текста?
      A) Специалистите по спелеология са учени с разнообразни познания.
      Б) Многото посетители влияят благоприятно върху животинския свят в пещерите.
      B) Спелеолозите изучават пещерите.
      Г) В пещерите има богатство от растителни видове.

3. Термини в текста, свързани с научната област спелеология, НЕ са:
      A) пещери, спелеология
      Б) спелеолог, наука
      B) структура, животински свят
      Г) посетители, ефект

4. Текстът съдържа информация, необходима за създаване на отговор на следния научен въпрос:
      A) Как се става спелеолог?
      Б) Какво представлява науката спелеология?
      B) Кои са застрашените животински видове в пещерите?
      Г) Как да запазим биологичното разнообразие в пещерите?

5. Подчертаната дума в текста е:
      A) обобщително местоимение 
      Б) въпросително местоимение
      B) относително местоимение 
      Г) отрицателно местоимение

6. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Чий са тези обувки?
      Б) На кого са тези книги?
      B) Кой се обади преди малко?
      Г) Няма значение кого ще питаш.

7. Коя е подходящата дума за изречението:
      „Това е много важно за ... хора“?
      A) някой
      Б) некои
      B) някои 
      Г) никои

8. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) обедна – обяд 
      Б) спрял – спряни
      B) забелязвам – забележа 
      Г) валя – валеж

9. В изречението: „Понесени от бягащите води на реката, падналите дървета изчезнаха за миг от очите ни“, НЕ е употребено:
      A) минало страдателно причастие 
      Б) сегашно деятелно причастие
      B) деепричастие
      Г) минало свършено деятелно причастие 

10. В кое изречение е употребена глаголна форма в минало неопределено време, 3 л. мн.ч.?
      A) Те бяха ходили дълго време, преди да стигнат замъка.
      Б) Нямаше да пристигнем навреме.
      B) Момчето е печелило много състезания.
      Г) Моите съседи пътуват много, ходили са къде ли не!

11. В кой ред има грешка?
      A) не питайки
      Б) невиждащ
      B) неукрепен
      Г) неможейки

12. В кое изречение има пунктуационна грешка?
      A) В градината вече цъфнаха цветята и всичко ухае приятно.
      Б) Аз отивам в градината, но не късам цветята.
      B) И розите, и теменужките са по-красиви и едри тази година.
      Г) Да набера ли букет или да не набера?

13. В кое изречение са употребени еднородни обстоятелствени пояснения?
      A) От прозорците и от балконите наблюдаваха любопитни хора.
      Б) Тихата пролетна нощ се изпълни е музика.
      B) В оркестъра има и млади, и стари музиканти.
      Г) Нито вали дъжд, нито духа вятър.

14. В кой ред има само съюзи?
      A) не, да, даже
      Б) най, ала, хей
      B) но, обаче, че
      Г) и, нито, уж

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Деловата покана е:
      A) текст, предназначен за официално и за неофициално общуване
      Б) текст, чрез който се отправя предложение за участие в събитие
      B) текст, който най-често се създава в писмена форма
      Г) текст, в който се посочва лице за контакт

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Г; 4-Б; 5-В; 6-А; 7-В; 8-Б; 9-В; 10-Г; 11-Г; 12-Г; 13-А; 14-В; 15-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave