Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


          Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 5.  

          Когато слънцето залезе, той приседна край пътеката, приготви си лека вечеря и докато слагаше хапка след хапка в устата си и дъвчеше замислено, слушаше как огънят пращи. Изминал бе още един ден, подобен на тридесет други дни: още в ранно утро бе изкопал множество хубави ями, посадил бе в тях семена, пренасял бе вода от бистрите канали. Сега, схванат от тежка умора, той лежете и гледаше небето, където една тъмна окраска се сменяше с друга.
          Наричаше се Бенджамин Дрискол и беше на тридесет и една години. Той искаше само едно нещо – да позеленее целият Марс, да се покрие с високи, буйни дървета, които да раждат въздух, повече въздух; да стават все по-големи и по-големи с всеки изминал сезон: да охлаждат градовете през знойното лято и да задържат зимните ветрове. Едно дърво може да прави толкова много неща: да придава цвят, да пази сянка, да ражда плодове или да стане център на детски игри – цял един небесен свят, където човек може да се катери или да се провисва. Великолепно архитектурно произведение, извор на храна и радост – ето що е дървото. Но преди всичко дървото е източник на прохладен въздух за дробовете, на нежно шумолене, което гали слуха и те приспива нощем, когато лежиш в снежнобялата постеля.
         Той лежеше и слушаше как черната земя се свива в очакване на слънцето, на дъждовете, които все още не идват. Прилепил ухо към Земята, той чуваше стъпките на бъдещите години в далечината и си представяше как посадените днес семена се разлистват, раззеленяват и извисяват нагоре към небето, излъчвайки клон след клон, докато целият Марс се превърне в слънчев лес, в светла овощна градина. (...)
          – Ти имаш нужда от въздух – каза той на своя огън.
          Огънят, това е жив, румен другар, който игриво те поздравява с ръка, a през прохладните нощи дреме топъл до теб, примигващ със сънливите си розови очи.
          – Ние всички имаме нужда от въздух. Тук, на Марс, въздухът е разреден. Бързо се изморяваш. Също като че живееш някъде високо в Андите, в Южна Америка. Вдъхнеш, а не усещаш нищо.

Рей Бредбъри, 
„Марсиански хроники“

      1. В кой ред срещу съответната дума, употребена в текста, НЕ е посочено точното й значение?
          A) лес – гора
          Б) зноен – топъл
          B) извор – източник
          Г) окраска – цвят

      2. Каква е основната функция на дърветата на Марс според текста?
          A) Да осигуряват въздух.
          Б) Да раждат плодове.
          B) Да охлаждат градовете.
          Г) Да пазят сянка.

      3. Кое твърдение е вярно за текста?
          A) Условията за живот на Марс са доста различни от земните.
          Б) Съдържа красив спомен, появяващ се в съзнанието на героя.
          B) Представя въображаема действителност на планетата Марс.
          Г) Бенджамин Дрискол е бездеен мечтател, живеещ на Марс.

      4. Кое художествено средство е използвано в подчертаното изречение в текста?
          A) сравнение
          Б) градация
          B) хипербола
          Г) олицетворение

      5. Кое твърдение НЕ е вярно за текста?
          A) Бенджамин Дрискол мечтае Марс да се раззелени.
          Б) Въздухът на Марс е подобен на въздуха в Андите.
          B) Действието се развива в продължение на 31 дни.
          Г) Героят е уморен от работа и заради разредения въздух.

      6. В кой ред има правоговорна грешка?
          A) каза́х, разбра́х, брах
          Б) ча́ках, пла́ках, пра́щах
          B) прове́дох, доне́сох, изре́кох
          Г) ми́слих, би́стрих, чи́стих

      7. В кой ред НЯМА правописна грешка?
          A) тероризъмът, организмите, инакъв
          Б) два театъра, недорасал, конформизъм
          B) Бургаско, палеонтоложки, алпиниска
          Г) чешки, букурещки, челопешки

      8. В кой ред НЯМА правописна грешка?
          A) кашкавал „Стара планина“, Диаболизъм, Старо Оряхово
          Б) Радио 1, Римски-Корсаков, Колизеят
          B) Валентиновци, филе „Елена“, Кубизъм
          Г) бира „Загорка“, Българско Черноморие, Пампорово

      9. В кой ред НЯМА правописна грешка?
          A) банскалии, Йордания, югоизточна посока
          Б) римляни, на Юг от Стара планина, август
          B) вторият петък, слънчево време, Будизъм
          Г) недочаканото лято, Варна-запад, Милениум

      10. В кой ред има 2 правописни грешки?
          A) столетницата, проекто-решения, евродепутати
          Б) био-технологии, псевдо-реализъм, Страсбург
          B) пресконференция, компактдиск, гео-политика
          Г) нарко-трафикант, шорттрек, феърплей

      11. В кой ред всички думи са написани ГРЕШНО?
          A) кисело-сладък, учебно-възпитателен, 7-метров
          Б) шведско-датска, Г-образен, ловнорибарски
          B) аудиовизуален, моралноетичен, сивочерен
          Г) сиво-син, Капитан-Андреево, две-годишен

      12. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването?
          A) Михаил беше единствения човек, на когото обърнахме внимание.
          Б) Куркумата, черния и червения пипер са любими подправки в ориенталската кухня.
          B) Резултата от изпита трябваше да науча скоро, но не можех повече да чакам.
          Г) Образите на ноща и деня се свързват със символните значения на мрака и светлината.

      13. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма?
          A) пет професора
          Б) няколко гола
          B) двама футболисти
          Г) три начина

      14. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
          A) Дълго беше живял на този свят и едно знаеше със сигурност: че на комуто каквото е писано, това му се случва.
          Б) Неговите научни интереси дълго време са свързани с развоя на старобългарския и старогръцкия език.
          B) Наказаха треньора, чийто атлети бяха уличени в употреба на допинг на последното състезание, което очакваха с толкова надежди.
          Г) В началото на часа в стаята бяха само десет ученика, което смути младия учител, влязъл в първия си учебен час.

      15. В кое изречение е допусната граматична грешка при употребата на формите за учтивост?
          A) Госпожице, надценили сте се, като сте поканили всички гости едновременно – те са прекадено много, а Вие сте напрегната.
          Б) Господине, поканен сте на интервю, защото сте разработили и представили оригинална визия за рекламата.
          B) Добре сте ни дошъл отново, господин Иванов! Изненадан ли сте от това посрещане след дългото отсъствие?
          Г) Предизвикали сте вълнения и спорове, професор Петрова, защото сте изразили провокиращо от научна гледна точка мнение.

      16. Кой от посочените етапи НЕ представя развитието на българския модернизъм?
          А) Романтизмът 
          Б) персонализмът
          В) индивидуализмът
          Г) символизмът 

      17. Посочете къде литературното направление и творецът са свързани погрешно.
          A) символизъм – Елисавета Багряна
          Б) диаболизъм – Атанас Далчев
          B) експресионизъм – Гео Милев
          Г) постсимволизъм – Христо Смирненски

      18. Кое жанрово определение НЕ може да се свърже с романа „Тютюн“?
          А) епически роман
          Б) любовен роман
          В) социален роман на нравите 
          Г) битов роман

      19. Кои мотиви НЕ са характерни за романа „Под игото“?
          A) родното и чуждото
          Б) лудостта и благоразумието
          B) забравата и мракът на невежеството
          Г) битът и бунтът

      20. Коя от идеите НЕ присъства в поемата „Cis moll“ от Пенчо Славейков?
          A) идеята за страданието като творческо вдъхновение 
          Б) идеята за изключителността на великия творец
          B) идеята за неизбежното примирение със съдбата 
          Г) идеята за особения дял на творческия гений

      21. Кое НЕ е характерно за поемата „Септември“ на Гео Милев?
          A) присъствие на реално историческо събитие 
          Б) фрагментарност и асоциативност на стила
          B) завършеност и цялостност на художествените образи 
          Г) използване на символни образи и мотиви

      22. В кой от редовете всички произведения са написани от един и същ автор?
          А) „Две хубави очи“, „Арменци“, „В часа на синята мъгла“
          Б) „Да се завърнеш...“, „Cis moll“, „Писмо“
          В) „Индже“, „Албена“, „Нежната спирала“
          Г) „Септември“, „Зимни вечери“, „Повест“

      23. В кой от редовете НЕ са свързани правилно произведението и неговият жанр?
          А) „Септември“ – поема
          Б) „Тютюн“ – повест
          В) „Да се завърнеш...“ – елегия
          Г) „Зимни вечери“ – лирически цикъл

      24. Коя развойна тенденция НЕ е характерна за развитието на българската литература през 80-те години на XIX век?
          A) митологизирането на времето на Възрожденската епоха
          Б) идеализирането на образите на историческите герои
          B) реалистичната представа за образа на съзерцателния човек
          Г) сатиричната критика към покварата в обществото

      25. Посочете композиционните и жанровите особености на творбата „Зимни вечери“.
          A) поема, седем композиционни фрагмента
          Б) лирически репортаж, шест композиционни части
          B) лиро-епическа поема, композиционна рамка
          Г) лирически цикъл, седем композиционни части

      26. Посочете романите, които представят голямата епическа вълна в българската литература през 50-те години на XX век.
          A) „Осъдени души“, „Иван Кондарев“, „Физика на тъгата“
          Б) „Тютюн“, „Железният светилник“, „Гласовете ви чувам“
          B) „Време разделно“, Хайка за вълци“, „Възвишение“
          Г) „Лавина“, „Бариерата“, „Отклонение“

      27. С кой библейски първообраз НЕ е отъждествен Левски от едноименната творба в цикъла „Епопея на забравените“?
          А) ангел   
          Б) апостол
          В) отшелник
          Г) мъченик

      28. „Лудите“ в романа на Иван Вазов са:
          А) бунтовниците    
          Б) туркофилите 
          В) русофилите    
          Г) страхливите

      29. Кое от твърденията НЕ е вярно за българската литература между двете световни войни?
          A) Десетилетието на 20-те години на XX век се характеризира с разнообразни прояви на постсимволизма.
          Б) През 30-те години на XX век с нравствено-психологическите си търсения се откроява творчеството на Йовков.
          B) Водеща роля в лириката, създавана през периода, имат символизмът, предметната поезия и експресионизмът.
          Г) През 20-те на XX век Елисавета Багряна се утвърждава като поетеса със стихосбирката си „Вечната и святата“. 

      30. От коя творба е откъсът?
          Вкъщи изпълзяха като змии, незнайно откъде, сръдни, недоразумения, крамоли и отровиха мекия домашен покой, сладко сгряван толкова дълги години от любогрейната топлина на общото огнище. Никой не знаеше как стана това, отде се роди тая завист между снахите, това недоверие между братята, което ги караше да се подозират.
          А) „Тютюн“
          Б) „Гераците“
          В) „Албена“
          Г) „Дърво без корен“

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. А); 3. В); 4. Г); 5. В); 6. А); 7. Г); 8. Б); 9. А); 10. Б); 11. В); 12. В); 13. А); 14. Б); 15. В); 16. А); 17. А); 18. Г); 19. В); 20. В); 21. В); 22. А); 23. Б); 24. В); 25. Г); 26. Б); 27. А); 28. А); 29. В); 30. Б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave