Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. Какви са подчертаните думи в изречението според речниковото им значение?
          Излязох от блока, но се сетих, че си забравих блока за рисуване.
          A) синоними 
          Б) антоними
          B) омоними
          Г) сродни думи

      2. На кой ред НЯМА дума с представка?
          A) достигам 
          Б) разтапям
          B) приближавам 
          Г) искам

      3. На кой ред е посочено лично местоимение?
          A) той 
          Б) мой
          B) свой 
          Г) твой

      4. В кое изречение думата високо е наречие?
          A) Васко е високо и слабо момче.
          Б) Тя отговори високо на поставения въпрос.
          B) Покатерих се на високо дърво.
          Г) От високо място наблюдаваме целия град.

      5. В кое изречение глаголът е в минало несвършено време?
          A) Морето привлича много туристи.
          Б) Детето получи много подаръци.
          B) Момичето го гледаше с надежда.
          Г) Директорът награди отличниците.

      6. За кой празник е характерен бъдникът?
          A) Коледа
          Б) Нова година
          B) Гергьовден 
          Г) Великден

      7. За кого Чавдар войвода от „Хайдути“ на Христо Ботев е страшен хайдутин?
          A) за момите и момците в селото 
          Б) „за клети сюрмаси“
          B) „за чорбаджии и турци“
          Г) за майка си

      8. С кой от изразите може да се замени подчертаното словосъчетание в изречението, без да се промени смисълът му?
          Господине, бихте ли ми казали точен час?
          A) точно време 
          Б) кръгъл час
          B) точен ден
          Г) точни минути

      9. В коя дума е допусната правописна грешка?
          A) звездна
          Б) смъртоностна
          B) истина 
          Г) въстание

      10. В кое изречение НЯМА грешка в членуването?
          A) Писателя разкрива трудната съдба на героите.
          Б) В дворът на старата къща има огромна върба.
          B) Очилата на моя приятел са с голям диоптър.
          Г) Отрязаха няколко изсъхнали дървета в паркът.

      11. На кой ред има грешка при употребата на местоимението?
          A) Не искаше да признае пред себе си, че не е прав.
          Б) Вера смята нея си за най-умната в класа.
          B) Гарантирам за него, че ще се справи.
          Г) От себе си изисквам винаги най-много.

      12. На кой ред има обстоятелствено пояснение за време?
          A) Тя ядосано изхвърли вестниците.
          Б) Дядо извади от шкафа няколко книги.
          B) На дървото кацна красива птичка.
          Г) Мама вчера направи торта.

      13. Посочи вярното твърдение за героите от вълшебната приказка „Тримата братя и златната ябълка“.
          A) По-големите братя не опазват ябълката, защото се скриват в клоните на дървото. 
          Б) Най-малкият брат е обиден на братята си, защото не му позволяват да пази
ябълката.
          B) Най-малкият брат пада на долната земя, защото братята му се скарват за хубавицата.
          Г) Докато е на долната земя, най-малкият брат мисли как да отмъсти на братята си.

      14. Кое е вярното твърдение за приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“?
          A) главни герои са котаракът и бащата
          Б) котаракът притежава човешки качества
          B) действието се развива само в замъка 
          Г) приказката няма поука

           Прочетете откъса от „Грозното патенце“ от Ханс Кристиан Андерсен и напишете отговорите на задачи 15. и 16.

          ...Ала върху бедното патенце, което се беше излюпило последно и беше толкова грозно, се сипеха удари и подигравки от всички страни; биеха го и го хапеха не само патиците, но и кокошките... „Много е голямо“ - говореха всички, а един пуяк, който се бе родил с шпори и по тая причина си въобразяваше, че е цар на всички птици, се наду като кораб с изпънати платна, връхлетя право към патенцето и от злина почервеня като рак. Бедното патенце не знаеше какво да прави и къде да отиде; беше му много мъчно, че е тъй грозно и че целият птичи двор му се присмива.

      15. Запишете в таблицата един израз, който се отнася до патенцето, и един израз, който се отнася до обитателите.

      
        16. С 2 – 3 изречения опишете своето отношение към героите от откъса – патенцето и останалите обитатели на птичия двор.
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ
1. В); 2. Г); 3. А); 4. Б); 5. В); 6. А); 7. В); 8. А); 9. Б); 10. В); 11. Б); 12. Г); 13. В); 14. Б); 
15. Възможни отговори: 
          Патенцето: бедното патенце; толкова грозно; много е голямо; беше му много мъчно.
          Обитателите на птичия двор: сипеха удари и подигравки; биеха го и го хапеха; се наду като кораб; връхлетя право към патенцето; от злина почервеня като рак; целият птичи двор му се присмива. 
16. Възможни отговори:
          Патенцето е нещастно, защото всички го обиждат и нападат, но въпреки това то не проявява злоба. Останалите птици са горделиви и груби към него, агресивни са, не го приемат, защото то е различно от тях.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave