Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 4

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 9 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


          Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 6. 

       ЧЛЕН 28
      1. Държавите участнички признават правото на детето на образование и с оглед на осъществяването на това право, във все по-голяма степен и при еднакви възможности, те по- специално:   
          а) ще направят началното образование задължително, безплатно и достъпно за всички;
          6) ще насърчават развитието на различни форми на средно образование, включително общо и професионално образование, ще ги направят достъпни и на разположение за всяко дете и ще вземат подходящи мерки, като въвеждането на безплатно образование и предлагане на финансови възможности в случаи на необходимост;
          в) ще направят висшето образование достъпно за всички на основата на способностите и с всички подходящи средства;
          г) ще направят образователната информация и тази за професионално обучение и ориентация налична и достъпна за всички деца;
          д) ще вземат мерки за насърчаване на редовното присъствие в училищата и намаляване процента на отпадналите.
      2. Държавите участнички ще предприемат всички подходящи мерки за осигуряване спазването на училищната дисциплина по начин, съвместим с човешкото достойнство на детето и в съответствие с тази Конвенция.

      1. Какъв е видът на текста според сферата на общуване?
          А) публицистичен; 
          Б) официално-делови;
          В) научен; 
          Г) художествен.

      2. Коя е темата на текста?
          А) Правото на детето на образование и възможностите за осъществяване.
          Б) Началното образование трябва да е задължително и безплатно.
          В) Насърчаване на различни форми на средно образование.
          Г) Мерки за редовно присъствие в училище.

      3. Кои са ключовите думи в текста?
          А) начално образование, безплатно;
          Б) средно образование, професионално образование;
          В) дете, образование;
          Г) образование, неграмотност.

      4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
          А) Държавите участнички ще направят началното образование задължително.
          Б) Ще се вземат подходящи мерки за развитието на средното образование.
          В) Ще направят образователната информация достъпна за всички деца.
          Г) Ще се предприемат всякакви мерки за осигуряване спазването на училищната дисциплина.

      5. Как е осъществена връзката между алинеите в текста?
          А) чрез синоними; 
          Б) чрез лексикално повторение;
          В) чрез лично местоимение; 
          Г) чрез показателно местоимение.

      6. В какво наклонение са глаголите в текста?
          А) преизказно;
          Б) повелително;
          В) условно; 
          Г) изявително.

      7. Свържете функционалните стилове с характерните за тях стилови маркери, като срещу буквата запишете съответната цифра. 

          А) разговорен - ....                                1. термини и терминологични съчетания
          Б) художествен  - ....                            2. лексика от различни тематични области
          В) официално-делови  - ....                 3. непълни изречения
          Г) публицистичен - ....                          4. авторски думи и изрази
          Д) научен  - ....                                      5. еднотипни синтактични конструкции

      8. В коя позиция запетаята е излишна?
          Казах й, (1) че Лили си е намерила работа, (2) и когато чу, (3) какво върши Лили, госпожа Трейнър не потрепери от ужас, (4) както тайничко се бях опасявала, а само кимна.
          А) 1                       Б) 2                          В) 3                       Г) 4

      9. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
          А) Госпожа Трейнър я погледна сякаш я виждаше за първи път.
          Б) Спрях и си поех въздух, казвайки си, че не мога да я открия защото се паникьосвам.
          В) Бях тук само защото не можех да понеса тишината в малкия си апартамент.
          Г) Замислих се за Сам и гневът, който ме обзе ме пришпори напред.

      10. В кое изречение НЕ е допусната граматическа грешка?
          А) В Полша е открит първият в света паметник на Уикипедия.
          Б) Финансирането на паметника е за сметка на общинският бюджет.
          В) Паметникът на Уикипедия е проектиран от арменецът Михран Хакобян.
          Г) Уикипедия е най-големия съвместен проект, създаван някога от хората.

      11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          А) Сестрата я разпитвала, когато Сам, който бил довел в болницата жена с дихателни проблеми, я забелязал пред гишето.
          Б) Каза го с напълно равен глас, затова не можах да преценя дали е по-разстроена, отколкото ни показва.
          В) Предпочитам да правя нещо, вместо само да чакам, затова ще изляза да обикалям улиците и да я търся.
          Г) Нямаше да получа работата при положение, че има много професионалисти от Ню Йорк сред кандидатите.

      12. Кое от твърденията НЕ е вярно?
          А) В „Декамерон“ през всеки от десетте дни героите разказвачи – седем дами и трима младежи, разказват по десет истории.
          Б) По първоначалния си замисъл романът „Дон Кихот“ може да се определи като пародия на рицарските романи.
          В) В трагедията „Хамлет“ Клавдий узурпира престола, като убива своя брат.
          Г) Гертруда, майката на Хамлет, полудява, защото не може да се примири със смъртта на съпруга си. 

      13. Кое твърдение е вярно за епохата на Средновековието?
          А) Вярата в Бога и стремежът към праведно съществуване са в основата на светогледа на средновековния човек.
          Б) Основна ценност за средновековния човек е утвърждаването на индивидуалността чрез свободния избор.
          В) За епохата на Средновековието е характерен култът към разума и към научното познание.
          Г) Ценност за средновековния човек е себеизразяването, представянето на вътрешните противоречия и силните страсти.

      14. Кое от твърденията НЕ е вярно за културата на Древна Елада?
          А) Критската (Минойската) и Микенската (Ахейската) цивилизация са в основата на древногръцката култура.
          Б) Културното развитие на Древна Гърция преминава през различни епохи – Омирова (IX – VIII в. пр.Хр.), Архаика (VII – VI в. пр. Хр.), Класика (V – IV в. пр.Хр.), Елинизъм (III – I в. пр.Хр.).
          В) Античността обхваща културно-историческото развитие на Древна Гърция и Древен Рим през периода между VIII в. пр.Хр. и V в. сл.Хр. 
          Г) Омировите произведения „Илиада“ и „Одисея“ са създадени през епохата на Класиката (V – IV в. пр.Хр.).

      15. Кое твърдение НЕ е вярно за Стария завет?
          А) Библейските книги се делят на Стар завет и Нов завет, като Старият завет отразява принципите на юдаизма, а Новият завет – принципите на християнството.
          Б) Старият завет е разказ за съдбата на израилтяните и за перипетиите в отношенията между Яхве и неговия избран народ.
          В) Въпреки предупреждението на Бога Каин убива брат си Авел, защото „Господ погледна благосклонно на Авеля и на дара му; а на Каина и на дара му не погледна благосклонно“.
          Г) Като слиза от планината Синай, Мойсей вижда израилтяните, които са си направили златен телец, и ядосан, чупи скрижалите с Десетте Божи заповеди, поради което е наказан да не стигне до Обетованата земя.

      16. Кое от твърденията НЕ е вярно за старогръцката митология?
          А) Митът е устно сакрално слово, тясно свързано с празника и ритуала.
          Б) Космогоничните митове разказват за зараждането на света.
          В) Авторството е характерно за фолклорно-митологичните култури.
          Г) Основно за митологичния разказ е противопоставянето хаос – космос.

      17. Кое от изброените понятия НЕ може да бъде отнесено към културата на Ренесанса?
          А) антропоцентризъм
          Б) хуманизъм
          В) енциклопедизъм
          Г) теоцентризъм

      18. Кое твърдение НЕ е вярно?
          А) В трагедията „Прикованият Прометей“ на Есхил титанът е представе като културен герой – той дарява на хората огъня – символ на познанието и на прогреса на човечеството. 
          Б) След разгадаването на загадката на Сфинкса Едип става цар на Тива и съпруг на Йокаста.
          В) Понеже на сватбата на Пелей и Тетида не била поканена Хера, съпругата на Зевс, тя решава да си отмъсти, като подхвърля ябълка, на която пишело „За най-красивата!“.
          Г) Троя е превзета чрез дървен кон – идея на Одисей.

      19. Кое твърдение НЕ е вярно за старобългарската литература?
          А) Пространното житие подробно пресъздава живота и деянията на героя светец.
          Б) Стихотворението „Азбучна молитва“ въздейства и чрез вградения в структурата му азбучен акростих.
          В) „За буквите“ на Черноризец Храбър принадлежи към агиографската проза.
          Г) Според функциите си житието е официален култов жанр, който се използва в църковното богослужение.

      20. За старогръцката литература НЕ е вярно, че:
          А) в основата на сюжета за „Илиада“ е митът за Троянската война
          Б) се възприема колективно в празничен контекст
          В) заема от митологията образи и сюжети
          Г) обект на изображение в героическия епос е настоящето

      21. Кое от твърденията НЕ е вярно за Ренесанса?
          А) Възниква в Италия и обхваща времето от 30-те години на XIV в. до 30-те години на XVII в.
          Б) Възкресява античния идеал за единството на физическата красота и нравственото съвършенство на човека.
          В) За ренесансовия светоглед е характерна идеята, че човекът не може да промени предопределената си участ.
          Г) Утвърждава се идеята за свободната воля на личността, за личността като творец на съдбата си.

      22. Кое от твърденията е вярно за „Илиада“?
          А) В I песен е завръзката на произведението – разгневеният Ахил се зарича да не участва в бойните действия, тъй като се чувства „незачетен“ от вожда Агамемнон.
          Б) Преди смъртта си в XXII песен Хектор моли Ахил да не осквернява тялото му – Ахил се съгласява, защото уважава противника си иска да съхрани достойнството му.
          В) Развръзка в Омировата „Илиада“ е смъртта на Ахил.
          Г) Произведението завършва с превземането на Троя чрез хитрост – в голям дървен кон се скриват ахейски воини, които през нощта отварят портите на града.

      23. Кое твърдение е вярно за трагедията „Антигона“?
          А) В пролога на трагедията „Антигона“ дъщерите на Едип решават да погребат мъртвия Полиник въпреки заповедта на Креон.
          Б) Антигона е заловена да погребва брат си; пред Креон тя твърди, че не е знаела за заповедта на царя.
          В) Антигона и Креон са въведени последователно, преди да влязат в директен сблъсък във Втори епизод.
          Г) Креон се вслушва в съветите на сина си Хемон и решава да освободи затворената в гробницата Антигона.

      24. Кой епизод от пространното житие на Кирил НЕ е символичен?
          А) Кирил е седмото дете в семейството.
          Б) Кирил сънува, че се жени за София.
          В) Кирил се ражда в Солун, в семейството на друнгария Лъв.
          Г) Кирил изгубва ловния си сокол.

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. А); 3. В); 4. Г); 5. Б); 6. Г); 
7. А) – 3, Б) – 4, В) – 5, Г) – 2; Д) – 1; 
8. В); 9. В); 10. А); 11. Г); 12. Г); 13. А); 14. Г); 15. Г); 16. В); 17. Г); 18. В); 19. В); 20. Г); 21. В); 22. А); 23. В); 24. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave