Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ 

 

          Прочетете текста и изпълнете задачи 1. – 7.

СЪНЯТ НА ДЕДАЛ – АРХИТЕКТ И ЛЕТЕЦ

          Една нощ преди хиляди години, в едно време, което не може да се изчисли с точност, Дедал, архитект и летец, сънувал сън.
          Сънувал, че се намира във вътрешността на огромен дворец и се движи по безкраен коридор. Коридорът се вливал в друг коридор и Дедал, уморен и объркан, тръгнал по него, подпирайки се на стените. Когато най-сетне коридорът свършил, Дедал се оказал в малка осмоъгълна зала, от която излизали осем коридора. Започнал да се задушава от безпокойство и поискал да излезе на чист въздух. Тръгнал по един от коридорите, но той завършвал с глуха стена. После опитал още седем пъти, докато накрая, при осмия опит, тръгнал по един безкраен коридор, който след много завои и ъгли го отвел в друг коридор. Тогава Дедал седнал на едно мраморно стъпало и се замислил. По стените на коридора били закрепени запалени факли, които осветявали сини стенописи, изобразяващи птици и цветя.
          Само аз знам как да изляза от този лабиринт, мислел си Дедал, но не мога да си спомня. Свалил си сандалите и тръгнал бос по плочите от зелен мрамор. За да се утеши, започнал да пее една старинна жалба, научена от дойката, която го била отгледала. Аркадите на коридора отразявали гласа му, повтаряйки го десетки пъти.
          Само аз знам как се излиза от този лабиринт, рекъл си Дедал, но не си спомням. В този момент коридорът го отвел в една голяма кръгла зала, цялата изрисувана с фантастични пейзажи. Помнел тази зала, но не помнел защо я помни. В залата имало столове, тапицирани с разкошни платове, а в средата на помещението се ширело огромно легло. На крайчеца на леглото седял строен мъж, изящен и млад. Но този мъж имал глава на бик. Държал главата  си в ръце и плачел. Дедал се приближил и сложил ръка на рамото му. Попитал го защо плаче. Човекът вдигнал глава и го погледнал със своите животински очи. Казал, че плаче, защото бил влюбен в луната. Бил я виждал само веднъж, когато бил дете, но не можел да я достигне, защото бил затворен в този дворец. Стигало му да можел да седне през нощта на някоя полянка и да се остави на лъчите й да го галят, но бил затворен в този дворец, бил затворен в него още откакто бил дете. След като казал това, заплакал отново.
          Дедал усетил голяма болка, а сърцето му започнало да бие силно в гърдите. После казал на мъжа с глава на бик, че ще му помогне да излезе от своя затвор.
          Човекът звяр вдигнал отново глава и го погледнал с бичите си очи. Казал, че в тази зала има две врати. Пазели ги двама пазачи. Едната врата водела към свободата, а другата врата водела към смъртта. Единият от пазачите говорел само истината, а другият само лъжел. Но той не знаел кой от пазачите казва истината и кой лъже, нито пък коя е вратата на свободата, както и коя е вратата на смъртта.
          Тогава Дедал му казал да го последва и да тръгне с него.
          Приближил се до единия от пазачите и го попитал коя е вратата, която според неговия колега води към свободата. После отишъл до другата врата. Ако попаднел на лъжливия пазач, той щял да промени указанието на своя колега, ако онзи бил посочил истинската врата на смъртта. Но ако попаднел на пазача, говорещ само истината, той щял да му предаде, без да изопачава лъжливия отговор на своя колега, и би посочил смъртоносната врата. Така открили коя е вратата на свободата и минали през нея. Отново попаднали в дълъг коридор, който по една стълба ги отвел до една висяща градина, от която се виждали светлините на непознат град. Тогава Дедал си спомнил и бил много щастлив да си спомни. Под храстите били скрити чифт крила, направени от птичи пера, слепени с восък. Той ги бил измайсторил за себе си, за да избяга от този дворец. Закрепил ги на раменете на човека бик. После го отвел до ръба на висящата градина и му рекъл, че нощта е дълга, а луната е показала лицето си и го чака. Казал му, че може да отлети към нея. Човекът бик се обърнал и го погледнал с жестоките си очи на звяр. После му благодарил сърдечно. Дедал му извикал да тръгва и го побутнал по рамото. После дълго гледал след човека звяр, който летял в нощта с широките си криле към луната. Летял ли, летял.

/По А. Табуки. „Сънища на сънищата“/

1. В разказа пространството е описано:
      А) смътно и неопределено;
      Б) чрез символични образи;
      В) чрез неопределени, но реалистични образи;
      Г) подробно и старателно.

2. В разказа липсват точни определения на времето, защото:
      А) разказвачът иска да предизвика напрежение и тревога у читателя;
      Б) авторът не познава епохата и културата, в която се развива действието;
      В) историята е въображаема и протича в неопределено време;
      Г) според автора времето не играе съществена роля в повествованието.

3. Думата „жалба“ в този контекст може да се замени с:
      А) песен;
      Б) анекдот;
      В) тъжачка;
      Г) химн.

4. Използваният в разказа стил е:
      А) тържествен и специализиран;
      Б) нисък и жаргонен;
      В) неутрален и стегнат;
      Г) неутрален с много повторения.

5. Кое от следващите резюмета предава най-точно съдържанието на разказа?
      А) Дедал сънува, че се намира в един дворец, пълен с коридори, от който само той знае как да се измъкне, но не може да си спомни как. Неочаквано вижда млад мъж с глава на бик и разбира, че пред него е въображаемо същество, преобразено от боговете. Копнеейки да се измъкне от двореца, в който е затворен, Дедал успява да намери начин да избяга, прикрепвайки на раменете си крилете, които е направил преди време.
      Б) Дедал се намира в един дворец, пълен с коридори, от който само той знае как се излиза, но не може да си спомни какво трябва да направи. Неочаквано вижда млад мъж с бича глава, който плаче и споделя, че много иска да излезе от двореца, в който е затворен. Тогава Дедал решава да му помогне и успява да го изведе навън, където закрепва на раменете на човека звяр чифт криле, които е направил за себе си.
      В) Дедал сънува, че се намира в един дворец, пълен с коридори, от който само той знае как се излиза, но не може да си спомни какво да направи. Неочаквано вижда млад мъж с бича глава, който плаче и му споделя, че копнее да се измъкне от двореца, в който е затворен. Тогава Дедал решава да му помогне и успява да го изведе навън, където прикрепя към раменете на човека звяр чифт крила, които е направил за себе си.
      Г) Дедал се лута из коридорите на един дворец, търсейки изход, но не успява да си спомни как може да излезе. Неочаквано се сблъсква с един млад и очарователен мъж, който лее сълзи и му споделя, че копнее да се измъкне от това място. Благодарение на хитростта си, Дедал успява да излезе от двореца заедно с младежа.

6. С кой синоним може да се замени думата „болка“ от изречението „Дедал усетил голяма болка, а сърцето му започнало да бие силно в гърдите.“?
      А) Изтощение
      Б) Мъка
      В) Терзание
      Г) Изтезание

7. Образът на Дедал въздейства особено драматично, защото:
      А) Той е великодушен и помага на Минотавъра, въпреки че е чудовище.
      Б) Променя се по време на разказа, ставайки по-зрял и по-отговорен.
      В) Едва в края на разказа си спомня кой е и защо се намира в двореца.
      Г) Доброволно се отказва от свободата, предлагайки на Минотавъра собствените си криле, направени от пера и восък.

8. В кой ред е допусната правописна грешка?
      А) модерно офис-обзавеждане
      Б) най-големият мегаполис 
      В) детско-юношеска психология 
      Г) междуконтинентална ракета

9. Избери правилната форма за произнасяне.
      1. Той е като (брашнян/брашнен) чувал – колкото и да го изтупваш, все пада нещо.
      2. (Целият/цялият) си в кал, не можеш ли да ходиш малко по-внимателно.
      3. Гледай да не си повредиш стомаха от тази (сухоежбина/сухояжбина). 
      4. Покажи по-голяма (зрялост/зрелост) в решаването на този случай.
      5. Вчера цял ден се разхождахме по чудно хубавите витошки (полянки/поленки).
      6. Една от най-знаменити сцени в романа „Дон Кихот“ е битката на героя с (вятърните/ветрените) мелници.
      7. Изправен съм пред много (голями/големи) предизвикателства.
      8. (Гърмяли/гърмели) цял ден, но не ударили дори един пъдпъдък.
      9. В края на четиринайсети век българските земи били (завладяни/завладени) от турците.
      10. Тя се появи в разкошна (лятна/летна) рокля.

10. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      А) Надали има футболен отбор в света, чиито фенове да подкрепят стопроцентово решенията на клубното ръководство.
      Б) Фокусирайки се върху съвременната култура, в британският сайт са представени различни картинни галерии. 
      В) „Някои сърца са диаманти“, пее рок изпълнителят Крис Норман в една от най-известните си песни. 
      Г) Досега издателството е публикувало десетки романи, сред които има и класически творби за млади читатели.

11. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Така харесва ли ти господинчо, или по-добре да спрем?
      Б) Тръгваме си, но при условие, че няма да ни проследите. 
      В) Според теб, разбраха ли ясно какво им казах за договора?
      Г) За да няма недоразумения, нека да спазваме правилата.

12. В следващото изречение са допуснати седем правописни грешки. Препиши го, за да ги поправиш.
          Гледах ги как растът, безгрижно, без да си задавът вапроси за ограниченията, налагани ни от социализъма и ми беше мъчно, но требваше да се примирйъ, за да не търпна от страх.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      А) С крехкото си, почти детско тяло тя се старае да си придаде горд вид, представя се за бунтарка, но нейната грация я издава.
      Б) Момчето прави опит да се държи изправено, но това никак не е лесно върху този изтребител, който се премята, като морски лъв сред вълните.
      В) Мечът е учудващо лек и с него той нанася невероятни удари, без никога в живота си да се е учил да борави с такова оръжие.
      Г) Има още нещо, което тя за нищо на света не ще си признае: в сърцето ѝ се открехна една вратичка и лек ветрец го изпълни с нежност.

14. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Към молбата се прилагат документи, удостоверяващи промяната и документ за платена такса.
      Б) Божура не усети ни злорадство, ни съжаление.
      В) Структурата, организацията условията, както и програмите за обучение се определят от ръководството.
      Г) Аз от една страна, приемам аргументите ти, но от друга – не изцяло.

15. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      А) Прекарваше ваканцията си, плувайки в басейна или играейки голф.
      Б) Вие може да слушате който си искате, но аз няма да участвам в това.
      В) С колегите вече сме имали няколко подобни случаи в нашата практика.
      Г) Трябва да вярваме, че ще се справиме в тази неочаквана ситуация.

16. В коя позиция препинателният знак е излишен?
      Инид веднага почувства, че госпожа Рот ще ѝ стане или най-добрата приятелка на кораба, (А) или пък най-голямата съперница, (Б) и затова – с известна мяра кокетство – (В) отказа да я заговори, (Г) или по някакъв друг начин да даде знак, че е забелязала вниманието ѝ.

17. Колко граматични грешки са допуснати в изречението?
      Пред телевизионните камери интервюирания заяви, че футболът е неговата страст, но на никой не би препоръчал да посвети неговия живот на този спорт.
      А) една    
      Б) две    
      В) три    
      Г) четири

18. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
      А) Уважаеми господин председателю, моля да ми дадете думата.
      Б) И, уверен в късмета си, Христо тръгнал на път без подготовка.
      В) А долу, в равнината, виждате ли каква мъгла се е спуснала?
      Г) Отговорих на всичките ти въпроси, при това изчерпателно.

 

ОТГОВОРИ:

      1. – Б; 2. – В; 3. – А;

      4. - Г

      5. - В

      6. - Б 

      7. – Г

      8. - А

      9.   1 – брашнен; 2 – Целият; 3 – сухоежбина; 4 – зрялост; 5 – полянки; 6 – вятърните; 7 – големи;

             8 – гърмели; 9 – завладени; 10 – лятна;

      10. -  Б; 11 – Г;

      12. Гледах ги как растат, безгрижно, без да си задават въпроси за ограниченията, налагани ни от социализма и ми беше мъчно, но трябваше да се примиря, за да не тръпна от страх.

      13. - Б

      14. - Б

      15.- А

      16.- Г

      17.- В

      18. -Б

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave