Име .............................................................   Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

 

 

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
С въпросителни местоимения питаме за:
      A) признаци
      Б) лица и предмети
      B) род и число на думите 
      Г) количество

2. В кой ред всички думи са въпросителни местоимения?
      A) кой, ми, какво
      Б) негов, колцина, каква
      B) каква, що, колко 
      Г) чие, какво, свое

3. В кое изречение има въпросително местоимение?
      A) Знаеш ли защо никой няма домашна работа?
      Б) Покажи как смяташ да решиш задачата!
      B) Колко ученици има във вашия клас? 
      Г) Нямам представа къде са моливите.

4. В кой ред има грешка?
      A) кой, колко, чие
      Б) кого, кому, коя
      B) колко, каква, какво 
      Г) какво, чийо, чия

5. На мястото на многоточието поставете правилната местоименна форма.
Не бях сигурен ... да оставя чантата.
      A) на кого 
      Б) на кой
      B) кой
      Г) на кому

6. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Чий са тези дрехи?
      Б) Кой бяха първи на финала?
      B) Колцина са известните хора?
      Г) Кой наградиха е екскурзия?

7. В кой ред има грешка?
      A) Познай кой ще спечели състезанието?
      Б) Знаеш ли кой ще спечели състезанието?
      B) Кой всъщност спечели състезанието?
      Г) Питаха ли кой ще спечели състезанието?

8. В кой ред НЯМА грешка?
      A) На кой да занеса писмата?
      Б) Знам кой искаш да нарисуваш.
      B) С кой ще пътуваш до морето?
      Г) Кому е нужно всичко това?

9. В кой ред са изброени въпросителни местоимения?
      A) мой, твой, негов 
      Б) кой,какъв, чий
      B) този, такъв, онзи 
      Г) аз, ти, той

10. В кое изречение са употребени две форми на въпросително местоимение?
      A) Колко пъти питах какви са тези хора!
      Б) Толкова пъти питах какви са тези хора!
      В) Многократно питах какви са тези хора.
      Г) Напразно питах какви са тези хора.

11. В кое изречение формата на въпросителното местоимение е употребена НЕПРАВИЛНО?
      A) Кой звъни на вратата?
      Б) С кой говори толкова дълго?
      B) Кой ще е водещ на концерта?
      Г) За кой учебник става дума?

12. В кое изречение формата на въпросителното местоимение е подлог?
      A) Кой участник има най-добра подготовка?
      Б) Кой ще приеме това предизвикателство?
      В) Кой от дисковете ще ми препоръчате?
      Г) Кой от вариантите избраха за изпита?

13. В кое от изреченията формата на въпросителното местоимение е съгласувано определение?
      А) Кой филм ще гледате?
      Б) Какво ще правите днес?
      В) Кой от вас е ходил там?
      Г) Какво ще я зарадва?

14. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
      A) Чий учебник ползваш?
      Б) Чий тетрадки върнаха?
      B) Чии родители ще помогнат?
      Г) Чии рисунки избраха?

Посочете в коя от подчертаните думи е допусната грешка (задачи 15 и 16).

15. Кой (А) от тях е най-добър и кой (Б) ще избере журито - това е въпрос, чийто отговор (В) никой не знае (Г).

16. Непрекъснато питаше кой (А) търся, чий (Б) познат съм и какъв (В) е поводът (Г) за идването ми.

 

 


Отговори: 
1-В; 2-В; 3-В; 4-Г; 5-А; 6-В; 7-А; 8-Г; 9-Б;10-А; 11-Б; 12-Б; 13-А; 14-Б; 15-Б; 16-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave