Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА

 

1. Жанрът на „Спасова могила“ може да се определи като:
      А) анекдот
      Б) разказ
      В) новела
      Г) повест

2. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Мотивът за страха пред неизвестните опасности, дебнещи в един враждебен свят, присъства отчетливо в „Спасова могила“.
      Б) В „Спасова могила“ е показано огромното значение на вярата и надеждата за изграждане на един хармоничен образ на света.
      В) В „Спасова могила“ описанията на природата играят съществена роля за художественото въздействие.
      Г) В „Спасова могила“ Елин Пелин решително се противопоставя на суеверията и назадничавостта.

3. Във Вапцаровото стихотворение „Вяра“ вярата е:
      А) екзистенциална
      Б) диалектическа
      В) религиозна
      Г) политическа

4. Кой от символните образи НЕ присъства в „Спасова могила“?
      А) стръмна могила
      Б) пшеничено зърно
      В) дървен кръст
      Г) бял параклис

5. Каква е мечтата на Монката? Посочете НЕВЯРНОТО.
      А) да тича по ливадите и да бере цветя
      Б) да гони пеперуди, да играе с децата
      В) да оздравее веднага, още тази нощ
      Г) да напусне селото и да заживее в града

6. От какво иска да бъде спасен лирическия Аз в стихотворението „Молитва“ от Атанас Далчев?
      А) от знанието
      Б) от скуката
      В) от старостта
      Г) от самотата

7. Защо в стихотворението „Вяра“ думата „живот“ е написана с главна буква?
      А) защото за лирическия герой е като живо същество, с което общува
      Б) защото е умишлена грешка, която привлича вниманието на читателя
      В) защото е с характер на лично име и е спазена правописната норма
      Г) защото има изключителна стойност за лирическия субект

8. Отбележете правилното твърдение.
      А) Вапцаровото стихотворение „Вяра“ съдържа универсалните измерения на християнската религия.
      Б) Стихотворението „Молитва“ на Далчев е представителен пример за литературното развитие от Освобождението до Първата световна война.
      В) Чрез повествование от първо лице Елин Пелин постига изповедност и непосредственост в разказа „Спасова могила“
      Г) И трите твърдения не са верни.

9. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Едно от важните послания на „Молитва“ е, че човек трябва да се стреми към спонтанност и простота.
      Б) В „Молитва“ темата за вярата е въведена чрез жанра, в който е разработено стихотворението.
      В) Характерна особеност на „Молитва“ е това, че в него присъстват почти всички мотиви от творчеството на Далчев.
      Г) В „Молитва“ конфликтът между общност и индивид играе важна роля за художественото послание.

10. Кой цитат е от стихотворението „Вяра“ на Никола Вапцаров?
      А) „Ще хвърлим трупа на умрелия страх“
      Б) „А все по-страшно пада нощ над нас“
      В) „Летял бих / със пробна машина в небето“
      Г) „Да усещам своя радостта / на невинното дете“

11. Кой художествен детайл от разказа „Спасова могила“ НЕ всява страх в сърцето на малкото момче?
      А) силуетът на кичестия дъб
      Б) човешките сенки в мрака
      В) малкото прозорче на параклиса
      Г) огънят, който дядо му стъква

12. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Молитва“: „от сърце на срещнатия просек“?
      А) метафора
      Б) символ
      В) сравнение
      Г) епитет

13. На какво са символ снежинките от третата строфа в контекста на стихотворението „Молитва“?
      А) на нетрайността
      Б) на чистотата
      В) на детството
      Г) на студа

14. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства във „Вяра“?
      А) иносказателно нравоучение
      Б) парадоксално съчетание между разговорна интимност и реторически патос
      В) въвличане на читателя в размисъл по най-важните въпроси на човешкото битие
      Г) убеждаване на читателя в идея, в която поетът искрено вярва

15. Кое твърдение е вярно за стихотворението „Вяра“ от Никола Вапцаров?
      А) Заявява разколебано отношение към живота.
      Б) Говори за вярата в религиозния смисъл.
      В) Има двуделна композиция.
      Г) Част е от цикъла „Песни за родината“.

16. Към кой от героите във „Вяра“ е адресирано основното послание?
      А) към събеседниците, въведени с „вие“
      Б) към самия лирически герой, към събеседника, означен с „ти“, както и към събеседниците, въведени с обръщението „вие“
      В) към събеседника на лирическия герой, обозначен с „ти“
      Г) към самия лирически герой

17. В кой от следните примери забелязвате правописна грешка от гледна точка на съвременната книжовна норма?
      А) „моята вяра, / че утре ще бъде / живота по-хубав, / живота по-мъдър“ („Вяра“)
      Б) „Монката отхвърли покривката от главата си, обърна се по гръб и се загледа в небето.“ („Спасова могила“)
      В) „Аз не помня, аз не съм видял / минаха ли моите години?“ („Молитва“)
      Г) в нито един от посочените

18. Кое твърдение НЕ се отнася за стихотворението „Молитва“ на Атанас Далчев?
      А) Безсъбитийният човешки живот е лишен от смисъл. 
      Б) Любовта съгражда духовната цялост на човека.
      В) Азът е самотен и отчужден от света.
      Г) Прочетените книги лишават човека от истински живот.

19. Какви изразни средства са използвани в следната фраза от „Спасова могила“
      „Тяхното кротко и чудно сияние притискаше мрака към земята“?
      А) епитет и символ
      Б) метафора и метонимия
      В) сравнение и метонимия
      Г) епитет и метафора

20. Коментирайте в 4 – 5 изречения идейното послание на стихотворението „Вяра“ на Никола Вапцаров, изразено в стиховете „За него – Живота – / направил бих всичко“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – Б; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Г; 6 – Г; 7 – Г; 8 – Г; 9 – В; 10 – В; 11 – Г; 12 – А; 13 – Б; 14 – А; 15 – В; 16 – Б; 17 – А; 18 – Б; 19 – Г; 
20. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave