Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА

 

1. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Спасова могила“?
      А) внушаване на идеята за красота и хармония
      Б) подтикване към симпатия и съпричастие
      В) подтикване към размисъл
      Г) критика към несправедливия обществен ред

2. Жанрът на „Молитва“ може да се определи като:
      А) молитва
      Б) ода
      В) елегия
      Г) стихотворение, имитиращо молитва

3. Кое идейно послание НЕ е характерно за стихотворението „Молитва“ на Атанас Далчев?
      А) Детските сетива са в хармония с природния свят.
      Б) У лирическия герой няма желание за духовен катарзис.
      В) Индивидът трябва да бъде част от човешката общност.
      Г) Просто устроеният живот е по-хармоничен и щастлив.

4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) „Вяра“ има ролята на житейска, естетическа и идейна програма на Вапцаровото творчество.
      Б) Диалогичността е структурен и комуникативен принцип на стихотворението „Вяра“ и на цялото лирическо творчество на Никола Вапцаров.
      В) С „Вяра“ започва стихосбирката на Никола Вапцаров „Моторни песни“ (1925).
      Г) Вярата на Вапцаров е политическа, свързана е с левите идеи и с упованието в прогреса.

5. Какъв повествователен елемент НЕ присъства в разказа „Спасова могила“?
      А) фантастичен
      Б) сатиричен
      В) реалистичен
      Г) мистичен

6. Кое твърдение за стихотворението „Молитва“ е вярно?
      А) Заглавието подсказва, че е изградено в каноничния молитвен жанр.
      Б) В композиционно отношение не е строфично организирано.
      В) Част от първата стихосбирка на Атанас Далчев – „Прозорец“.
      Г) Публикувано е за първи път във в. „Стрелец“ през 1927 г.

7. Какъв художествен похват НЕ е използван във „Вяра“?
      А) композиционна рамка
      Б) реторични въпроси
      В) диалогична реторика
      Г) полемични елементи

8. В образа на света, който творбата „Спасова могила“ изгражда, присъствието на дядо Господ играе важна роля. Каква е функцията му в разказа?
      А) умиротворител
      Б) създател
      В) изцелител
      Г) наказващ

9. В кой от следните изрази има метафора?
      А) „като ранена / в сърцето пантера“ („Вяра“)
      Б) „Гледаш, тялото желязно, а душата - гнила“ („Спасова могила“)
      В) „първите снежинки от небето / сбира със отворена уста“ („Молитва“)
      Г) и в трите

10. Коя антитеза присъства в стихотворението „Молитва“ на Атанас Далчев?
      А) сложност – простота
      Б) красота – грозота
      В) хармония – дисхармония
      Г) морал – етика

11. Какво изразно средство е използвано в следните стихове от  „Вяра“: „Дори да умирам, / живота със грубите / лапи челични / аз пак ще обичам! / Аз пак ще обичам!“?
      А) ирония
      Б) сравнение
      В) антитеза
      Г) олицетворение

12. Кое е вярно за отношението лирически говорител – живот в стихотворението „Вяра“ на Никола Вапцаров?
      А) Животът и изпитание за лирическия Аз, но той се справя с него.
      Б) Лирическият говорител е щастлив, че животът му е лек като песен.
      В) Животът е милостив и благосклонен към лирическия говорител.
      Г) Лирическият говорител е изпълнен с неудовлетворение от живота.

13. С коя дума НЕ може да се характеризира молитвата на лирическия Аз в стихотворението „Молитва“ на Атанас Далчев?
      А) затрогваща
      Б) настоятелна
      В) осъзната
      Г) смирена

14. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Молитва“?
      А) подтикване на читателя към размисъл
      Б) въвличане на читателя в преживяването на лирическия герой
      В) противопоставяне на грешен възглед
      Г) реторическо убеждаване

15. Кое твърдение за разказа „Спасова могила“ е НЕВЯРНО?
      А) Дядо Захари не вярва, че Монката ще оздравее, но се преструва.
      Б) Малкият Монка, когото водят към върха на могилата, е 10-годишен.
      В) Разказът започва директно с представяне на двамата герои.
      Г) Природата, както и в други разкази на Елин Пелин, е одухотворена.

16. Какво липсва в стихотворението на Атанас Далчев „Молитва“?
      А) самота и непринадлежност към живота 
      Б) усложнена метафоричност и многозначност
      В) изповедност и искреност
      Г) нито една от посочените двойки

17. Жанровото своеобразие на стихотворението „Вяра“ се определя от взаимодействието на следните основни модели:
      А) утопия, елегия и автобиография
      Б) разкаяние и молитва
      В) оплакване и спор
      Г) размишление върху същността на човека и полемична реч

18. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Във „Вяра“ комунистическата идея е утвърдена като единствено правилната.
      Б) В символичния образ на света, изграден от „Вяра“, противопоставянето между делнично и идеално, между долу и горе играе важна роля.
      В) Във „Вяра“ значението на думата „живот“ е богато и многопосочно.
      Г) Във „Вяра“ опозицията „любов – омраза“ играе важна роля.

19. Основната характеристика на лирическия герой в „Молитва“ е:
      А) отчаян и обезверен представител на „загубеното поколение“
      Б) осъзнала нуждата от общност чувствителна и отговорна личност
      В) дълбоко религиозен човек
      Г) оплакващ несъстоялия се живот символист

20. С 4 – 5 изречения напишете теза за интерпретативно съчинение на тема „Суеверие или вяра е това, което изпълва душите на героите от „Спасова могила“?“
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – Г; 3 – Б; 4 – В; 5 – Б; 6 – Г; 7 – А; 8 – А; 9 – Б; 10 – А; 11 – В; 12 – А; 13 – Б; 14 – Г; 15 – А; 16 – Б; 17 – Г; 18 – А; 19 – Б;
20. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave