Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 2)

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас

 

1. В кой ред вярно са посочени характеристики на научния текст?
      А) обобщеност, многозначност, яснота 
      Б) точност, еднозначност, обективност 
      В) обобщеност , точност, експресивност
      Г) въздейственост, точност, яснота

2. Кое от твърденията е вярно?
      A) Урочната статия е текст, чрез който специалистите се запознават с фактите и явленията, които изследва дадена наука.
      Б) Научнопопулярните текстове са предназначени само за обучението на учениците по съответния учебен предмет.
      B) Урочната статия е научен текст, в който информацията от една научна област е представена достъпно, разбираемо за ученика.
      Г) Строежът и оформянето на урочната статия не се отличават от строежа и оформянето на всички научни текстове.

3. Кое твърдение за научните текстове е вярно?
      A) В научните текстове се употребява само разсъждението.
      Б) Научните текстове са предназначени само за специалистите.
      B) В научните текстове понятията се назовават с термини.
      Г) В научните текстове никога не се използва повествование.

4. В кое изречение НЕ е употребено показателно местоимение?
      A) Пъдпъдъкът не се среща в такива места, които са сухи и обрасли с храсти и дървета.
      Б) Периодично вулканът е разтърсван от силни изригвания, включително и през тази година.
      B) Рибите не се напиват, но понякога морската вода има ефект върху тях като този на алкохола върху човека.
      Г) Електроимпулсите, които произвежда електрическата змиорка, й помагат при лов и при защита от врагове.

5. В кое изречение въпросителното местоимение служи за връзка между прости изречения в състава на сложно изречение?
      A) Кой ли ще е новият ни класен ръководител?
      Б) Кого ли ще изпитат днес по математика?
      B) От интернет разбрах кой печели голямата награда в конкурса.
      Г) Кои ще се справят с това предизвикателство?

6. В кое сложно изречение връзката между простите изречения е осъществена от относително местоимение?
      A) Не бяхме информирани с какво закъснение се движи влакът.
      Б) Учудих се колко много мои съученици се намират сред публиката.
      B) Трябва да успея, защото на този етап всичко зависи от мен.
      Г) Подготвих материалите, които ще включа в презентацията.

7. Колко отрицателни местоимения има в изречението?
      Никакви хорски приказки, никаква клюка, ничие чуждо мнение - нищо не попречи на тяхното приятелство.
      А) едно    
      Б) три    
      В) четири    
      Г) пет

8. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Тя чу, че някой ходи тежко и бавно в коридора.
      Б) Пропуснал съм някой интересни серии от филма.
      B) Изглежда, че са добавили някого в новия списък.
      Г) Това може да се харесва на някого, но не и на мен.

9. Колко обобщителни местоимения са употребени в изречението Може да се получат всякакви грешки, затова на всяка страница всеки да запише името и номера си.
      А) едно    
      Б) две    
      В) три    
      Г) четири

10. В коя дума НЯМА променливо Я?
      А) мярка    
      Б) бряст    
      В) бягам    
      Г) голям

11. Кое е вярно за думите: предприемач, наднормен, задстомашни, предпоставки?
      A) думите са в основната си форма
      Б) има обеззвучаване в края на представките
      B) думите са от м.р., ед.ч.
      Г) всички думи са термини от учебния предмет човекът и природата.

12. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
      A) Пред външната врата оставиха светещия фенер.
      Б) На най-високото стъпало се изкачи бягащия най-бързо.
      B) Полицаят направи забележка на пресичащия неправилно улицата.
      Г) Пищящият клаксон изнерви събралите се шофьори.

13. В кое изречение е допусната грешка при правописа на отрицателната частица?
      A) На бюрото бяха подредени непоставените табели на класните стаи.
      Б) Касиерката сортира не отчетените банкноти и ги подготви за предаване.
      B) Събираха в един голям чувал неполучените писма.
      Г) Гостенката нито веднъж не посегна към неизмитите плодове.

14. Коя от думите НЕ е деепричастие?
      А) режейки 
      Б) скамейки 
      В) умеейки 
      Г) готвейки

15. Коя дума е глагол в минало неопределено време?
      А) смееш се 
      Б) победител си 
      В) бориш се 
      Г) играл си

16. Кой е най-подходящият глагол, за да изразите действие, извършено преди друго минало действие?
      Преди няколко години ………………………… подобни страшни истории, но не ги приемахме сериозно.
      А) бяхме чували 
      Б) сме чували 
      В) чувахме 
      Г) ще чуваме

17. Кой глагол е в бъдеще време в миналото?
      А) не бяхте усетили 
      Б) не сме включили 
      В) нямаше да излизам 
      Г) не разбираше

18. В кой отговор има само съюзи?
      А) или, но, обаче 
      Б) и, а, пред 
      В) дали-или, около, из 
      Г) над, ту-ту, под

19. В кое изречение междуметието изразява съжаление, разочарование?
      A) Ужас, камионът мина на крачка от мен! 
      Б) Тюх да се невиди, изпуснах голяма риба!
      B) Оле боже, изкара ми ума!    
      Г) Хей, ваканция, здравей!

20. В кое изречение частицата засилва значението на другите думи?
      A) Ето, казах ти аз!
      Б) Не излизай от стаята преди осем часа!
      B) Всяка сутрин ще отваряш прозореца!
      Г) Най-напред оставете химикалите на чиновете.

21. В кое изречение има безсъюзна съчинителна връзка?
      A) Учениците и учителите засяха малка елхичка в двора на училището.
      Б) Исках да отида, но закъснях и си останах вкъщи.
      B) Събуди ме нежно, гальовно мъркане.
      Г) Мога да играя и с белите, и с черните фигури и пак ще те победя!

22. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Лицето на момчето беше бледо изпито.
      Б) За него не мога да кажа нито добро, нито лошо.
      B) Любимите ми цветове са синьо и зелено.
      Г) Съвсем се обърках: получавах ту шестици, ту двойки.

23. В кое сложно съчинено изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Жената постави цветята във вазата подреди ги и тогава прочете картичката.
      Б) Новата учителка ни поздрави, после се представи.
      B) И в музея ходихме, и по улиците се разхождахме, и в парка играхме.
      Г) Не разбирам тези задачи, но се упражнявам всеки ден и ще се справя.

24. Как трябва да бъде продължено твърдението, за да е вярно?
      В отговора на научен въпрос се обяснява:
      A) какво е отношението на автора на текста към описвания обект
      Б) какво означава тезата и какви са аргументите към нея
      B) какви са причинно-следствените връзки между обектите или явленията
      Г) как се развива определена научна област и кои са нейните проблеми

25. В коя обява е включена рекламираща информация?
      A) Продавам скейтборд. Тел. ХХХ...
      Б) Продавам помагала по история и цивилизации за пети и шести клас. Тел. XXX...
      B) Продавам колекция от комикси. Тел. XXX....
      Г) Продавам кожена раница в отлично състояние и с модерен дизайн. Тел. ХХХХ...

26. Каква информация липсва в деловата покана, адресирана до треньора по футбол на шестокласниците?
      Учениците от 6. а клас най-учтиво Ви канят на 25 май т. г. в 18 ч. в актовата зала на СУ „Васил Левски“.
      A) кой е организаторът
      Б) къде се провежда събитието
      B) какво събитие се провежда
      Г) кога е началото на събитието

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-В; 3-В; 4-Г; 5-В; 6-Г; 7-В; 8-Б; 9-В; 10-Б; 11-Б; 12-Б; 13-Б; 14-Б; 15-Г; 16-А; 17-В; 18-А; 19-Б; 20-А; 21-В; 22-А; 23-А; 24-В; 25-Г; 26-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave