Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 4

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМАТА И НЕЙНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ

 

1. В кой ред има дума с граматично значение глагол, 3 л. мн.ч. сег.вр.?
      A) играем
      Б) игра
      B) играят
      Г) играх

2. С кое от речниковите си значения е употребен глаголът водя в изречението:
      „Днес часът на класа ще се води от училищния психолог“:
      А) карам някого или нещо да върви
      Б) предвождам
      В) извършвам дейност; ръководя
      Г) придружавам, съпровождам

3. В кой ред всички думи са синоними?
      A) слаб, хилав, неукрепнал
      Б) здравина, устойчивост, смелост
      В) изобразявам, представям, преобразявам
      Г) уверено, убедено, вероятно

4. В кой ред думите НЕ са антоними?
      A) успешен – неуспешен
      Б) разумен – неразумен
      B) разтревожен – неспокоен
      Г) деен – бездеен

5. В коя двойка изречения подчертаните думи са омоними от една и съща част на речта?
      A) Човекът дири следи в снега. – Ловецът следва дири на животни.
      Б) Човекът пита за посоката. – Баба изпече пита.
      B) Аз уча в V клас. – Житният клас е натежал от зърно.
      Г) Принцесата е с коса от свила. – Птицата свила гнездо за малките.

6. В кой ред думите се състоят само от корен?
      A) игра, път, уста
      Б) дърво, сол, захар
      B) кол, път, коне
      Г) дим, дом, бял

7. В коя от думите НЯМА разлика между изговор и правопис?
      A) бележка
      Б) разписка
      B) шкаф
      Г) отговор

8. В кой ред има правописна грешка?
      A) богатство
      Б) приветствие
      B) чуство
      Г) приятелство

9. В кой ред НЯМА грешка?
      A) съгледъл
      Б) ръждясъл
      B) порасъл
      Г) отказъл

10. В кое изречение всички думи са написани правилно?
      A) Дошъл накрая един хитър момък, който харесал марзеливата мома.
      Б) Момъкът вдигнал момата на ръце и я отнесал в дома си.
      B) На сутринта той наклал огъня, преди да се отправи към нивата.
      Г) Поръчал на кърпата, завръзана до печката, да се грижи за момата.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-В; 3-А; 4-В; 5-В; 6-Г; 7-В; 8-В; 9-В; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave