Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас  
ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – „ПОТОМКА“

25 т.

 

1. Кое е истинското име на Елисавета Багряна? – 1 т.
      А) Елисавета Белчева;
      Б) Мара Белчева;
      В) Лора Каравелова;
      Г) Екатерина Ненчева.

2. Стихотворението „Потомка“ е публикувано за пръв път през: – 1  т.
      А) 1927 г. в сп. „Златорог“;
      Б) 1925 г. в сп. „Съвременник“;
      В) 1925г. в сп. “ Златорог“;
      Г) 1927 г. в сп. „Съвременник“.

3. Стихотворението „Потомка“ е включено в цикъла: …………………………………..… – 1 т.

4. Къде лирическата героиня от стихотворението „Потомка“ НЕ търси своите корени? – 2 т.
      А) в унаследената „скитническа, непокорна кръв“;
      Б) в романтичната любовна история на „прабаба тъмноока“ и „чуждестранен, светъл хан“;
      В) в родната земя;
      Г) в мемоарите на своите близки.

5. С какво НЕ е заменена липсата на родова история в стихотворението „Потомка“? – 2 т.
      А) с усещането за унаследената  „силна кръв“;
      Б) с въображаемия портрет на „прабаба тъмноока“;
      В) с бурния живот сред конски тропот;
      Г) с полученото наследство.

6.Чрез кои елементи в стихотворението „Потомка“ НЕ е изграден образът на лирическата героиня? – 2 т.
      А) образите на прабаба тъмноока и чуждестранен светъл хан;
      Б) волността, наследена от дедите;
      В) кръвната връзка със земята;
      Г) фамилната книга.

7. Стихотворението “Потомка” насочва към мотивите за: – 1 т.
      А) волността и скитничеството;
      Б) скитничеството и себепознанието;
      В) родовата памет и любовта;
      Г) свободата и любовта.

8.Чрез лирическата героиня на Багряна е очертан обликът на: – 1 т.
      А) патриархалната жена;
      Б) модерната жена;
      В) жената от миналото;
      Г) жената домакиня.

9. Най-ярките знаци на връзката с предците в стихотворението „Потомка“ са: – 1 т.
      А) портретите и фамилната книга;
      Б) скитническата и непокорна кръв;
      В) свилените шалвари и тюрбанът;
      Г) нощта и чуждестранният хан.

10. Многократното повторение „може би“ изразява: – 1 т.
      А) въображаема възможност;
      Б) категорична увереност;
      В) неопределено съмнение;
      Г) непрестанно колебание.

11. Лирическата героиня на Багряна НЕ определя себе си като: – 1 т.
      А) грешна и коварна;
      Б) волна и разкрепостена;
      В) дъщеря на земята майка;
      Г) крепителка на дома. 

12. Коя е пропуснатата дума в изречението: – 1 т.
      На „незнанието“ за родовото минало ярко се противопоставя…………………..за изконната връзка с него.
      А) истината;
      Б) усещането;
      В) знанието;
      Г) доказателството.

13. Изразите „прабаба тъмноока“ - „чуждестранен, светъл хан“ от стих. „Потомка“ са: – 1 т.
      А) метонимии;
      Б) алегории;
      В) антитези;
      Г) метафори.

14. „Необхватните с око поля“ и „вятърът“ НЕ са символи на: – 2 т.
      А) волността и порива към пътуване;
      Б) свободния избор, скитничеството, промяната;
      В) верността към дома, бита и семейството;
      Г) движението, пътя, свободата.

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. – 2 т.
      А) „Потомка“ представя новото светоусещане на модерната жена.
      Б) Героинята е „потомка“ на строгите патриархални традиции.
      В) Героинята е наследница на свободния избор и бунта на предците.
      Г) „Потомка“ акцентира на духовната връзка с предшествениците.

16. Попълнете пропуснатите думи и изрази в стиховете: – 5 т.

      Няма прародителски портрети,
      Ни ……………………………………в моя род

      Но усещам, в мене бие древна,
      скитническа,…………………………………….

      Може би………………………………………..,
      В свилени шалвари и тюрбан,

      Затова аз може би ……………………………..
      Необхватните с око поля,

      Може би съм....………………………………..,
      може би сред път ще се сломя –

 

 

      Точки………                                         Оценка:………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:                                                                                    Брой точки – 25 
1-А; 2-В; 
3 – „Вечната и святата“; 
4-Г; 5-Г; 6-Г; 7-Г; 8-Б; 9-Б; 10-А; 11-Г; 12-Б; 13-Г; 14-В; 15-Б;
16. фамилна книга; 
       непокорна кръв; 
       прабаба тъмноока; 
       обичам; 
       грешна и коварна.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave