Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ИВАН ВАЗОВ, „ПАИСИЙ“

 

1. В „Епопея на забравените“ Вазов осмисля връзката:
      A) земя – народ – история    
      Б) духовен водач – народ – история
      B) народ – история – слово    
      Г) земя – народ – език

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. „Епопея на забравените“:
      A) е цикъл от 10 стихотворения, възпяващи миговете на слава и героите на Възрожденската епоха в България
      Б) се появява като реакция на разочарованието на Иван Вазов от следосвобожденската действителност
      B) противопоставя спомена за величието на българския национален дух на „дребните характери“ в следосвобожденската епоха
      Г) се характеризира с възторжена, приповдигната, мажорна емоционална атмосфера

3. Какъв смисъл НЕ е вложен в двустишието: „От днеска нататък българският род / история има и става народ!“?
      A) Общото минало е основата, върху която българският род ще се трансформира в нещо по-осъзнато и силно.
      Б) Народът е понятие от по-нов обществен порядък, което се свързва е мечтата за възстановяване на българската държава.
      B) Познаването на историята създава чувство на по-голяма общност и единение.
      Г) Родовите връзки вече няма да са толкова определящи

4. Кой говори в одата „Паисий“?
      A) неутрален свидетел на Паисиевото дело
      Б) самият Паисий
      B) в началото и в края – лирическият говорител, в средата – героят
      Г) авторът Иван Вазов

5. Какъв е историческият и културен контекст, в който е създаден цикълът „Епопея на забравените“?
      A) Творбите се появяват в предосвобожденското време и отразяват надеждите и идеалите на обикновения човек от периода.
      Б) Цикълът се появява в условията на политическа диктатура в средата на 20. век и й противопоставя свободния дух на борците за независимост.
      B) Стихотворенията се появяват в началото на 80-те години на 18. век – в началото на Възраждането ни, като проследяват всичките му етапи.
      Г) Произведенията, включени в цикъла, се появяват в началото на 80-те години на 19. век, когато се преплитат възторгът от Освобождението с разочарованието от измамените надежди.

6. Посочете кое НЕ е общо в изграждането на образите на Паисий и Левски от едноименните произведения.
      A) двуплановост в изграждането на образа – обикновен, човешки и митологичен, библейски 
      Б) разкриване на героя чрез дело
      B) разкриване на героя чрез монолог 
      Г) архаизиране на речта на героите

7. Кое предположение на поета относно характера на заниманията на героя липсва във втората строфа на одата?
      A) Изпълнява каноническа повинност, наложена му от игумена.
      Б) Работи върху летопис на манастира.
      B) Твори слово в чест на някой чудотворец.
      Г) Създава житие на светец.

8. Двустишието „един монах тъмен, непознат и бледен / пред лампа жумеща пишеше наведен“ НЕ означава, че:
      A) бледността е белег на изтощение и физическо усилие
      Б) монахът е съсредоточен и отдаден на заниманието си
      B) монахът работи денонощно в килията си
      Г) монахът има важна и отговорна работа

9. Свържете буквата на изразното средство с цифрата на цитата, който му съответства.
      A) „забрави всичко, дори и небето“
      Б) „Та не вашто племе срам нанася вам, / о, безумни люде, а вий сте му срам.“
      B) „и своето име, и божия дар / зафърля безумно като един твар“
      Г) „де българин страда, въздиша и гине“
      1. Антитеза    
      2. Синекдоха
      3. Сравнение    
      4. Градация

      А) –                      Б) –                       В) –                       Г)

10. Коя опозиционна двойка НЕ откривате в текста на „Паисий“?
      A) родно – чуждо
      Б) див – носител на знание
      B) монах – духовник, за рая негоден
      Г) патриархална норма – индивидуален избор

11. Свържете всеки от географските обекти, споменати в „Паисий“, с историческото събитие, случило се там.
      A) Патмос 
      Б) Будин
      B) Атон
      Г) Бяло море
      1. Изгнаничеството на Йоан Богослов и създаването на две съществени части от Новия завет – Евангелие от Йоан и Откровение.
      2. Превземането на града от войските на цар Самуил и оставането му в рамките на Първото българско царство до неговия край.
      3. Отец Паисий живее и пише там своята „История славянобългарска“.
      4. При управлението на цар Симеон България разширява територията си и достига до три морета.

      А) –                      Б) –                       В) –                       Г)

12. По какво си приличат „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски и „Паисий“ на Иван Вазов? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
      А) по използването на реторични стратегии за постигане на диалогичност е адресата
      Б) по примирението е робската участ
      В) по пламенната защита на българското
      Г) по ясно очертаните граници „родно – чуждо“

13. Защо поетът нарича лирическия герой „див Светогорец – за рая негоден“?
      A) защото е дръзнал да наруши религиозния канон в името на светската национална кауза
      Б) защото живее сред дивата природа на Света гора
      B) защото е грешник, който не се е покаял
      Г) защото раят е само за мъчениците на вярата

14. Напишете срещу името на историческата личност ценността, която тя олицетворява по думите на Паисий в одата.
      Борис – ………………………………………………….
      Асен, Самуил, цар Шишман, Крум – ………………………………………………….
      Иван Рилски – ………………………………………………….
      Симеон – ………………………………………………….

15. В рамките на 5 - 6 изречения коментирайте мястото на произведението „Паисий“ в общата структура на цикъла „Епопея на забравените“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Г; 6-А; 7-Б; 8-В; 
9. А) - 2; Б) - 1; В) - 3; Г) - 4; 
10-Г;
11. А — 1; Б — 2; В — 3; Г — 4
12-Б; 13-Б;
14. покръстване; градеж, победни битки, сила; святост, чудотворство; книжовност, могъщество;
15. Заглавията на творбите в „Епопея на забравените“ допринасят тя да се превърне в пантеон на българската слава и героизъм. Творецът поставя избирателно акцентите, преследвайки не хронологическата, а идейно-емоционална градация. Цикълът започва с одата „Левски“ и завършва с „Опълченците на Шипка“. Ако Левски въплъщава идеала на народа за личност, то с подвига си на връх Шипка народът е достигнал висотата на идеала си.
Вазов изгражда композицията на цикъла чрез съотнасяне на отделни двойки творби. В геометричния център на „Епопея на забравените“ са разположени одите „Паисий“ и „Братя Миладинови“, героите от които изпълняват патриотичния си дълг чрез словото. Композицията на цикъла наподобява разгръщащи се концентрични кръгове, в центъра на които е словото. Чрез подредбата на произведенията Вазов изразява своето виждане за връзката между словото и делото, за ролята на духовния водач и за величието на саможертвата както на отделната личност, така и на народа.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave