Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ИВАН ВАЗОВ, „ПАИСИЙ“

 

1. Какъв е историческият и културен контекст, в който е създаден цикълът „Епопея на забравените“?
      A) Творбите се появяват в предосвобожденското време и отразяват надеждите и идеалите на обикновения човек от периода.
      Б) Цикълът се появява в условията на политическа диктатура в средата на 20. век и й противопоставя свободния дух на борците за независимост.
      B) Стихотворенията се появяват в началото на 80-те години на 18. век – в началото на Възраждането ни, като проследяват всичките му етапи.
      Г) Произведенията, включени в цикъла, се появяват в началото на 80-те години на 19. век, когато се преплитат възторгът от Освобождението с разочарованието от измамените надежди.

2. В „Епопея на забравените“ Вазов осмисля връзката:
      A) земя – народ – история    
      Б) духовен водач – народ – история
      B) народ – история – слово    
      Г) земя – народ – език

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. „Епопея на забравените“:
      A) е цикъл от 10 стихотворения, възпяващи миговете на слава и героите на Възрожденската епоха в България
      Б) се появява като реакция на разочарованието на Иван Вазов от следосвобожденската действителност
      B) противопоставя спомена за величието на българския национален дух на „дребните характери“ в следосвобожденската епоха
      Г) се характеризира с възторжена, приповдигната, мажорна емоционална атмосфера

4. Къде вярно са посочени мястото на творбата в цикъла „Епопея на забравените“, конкретният повод за написването на „Паисий“ и стихосбирката, в която текстът е публикуван за пръв път?
      A) първо място, по повод на 120-годишнината от рождението на Паисий, в стихосбирката „Гусла“
      Б) шесто място, по повод на 120-годишнината от завършването на „История славянобългарска“, в стихосбирката „Поля и гори“
      B) десето място, по повод на 5-годишнината от Освобождението на България, в стихосбирката „Пряпорец и гусла“
      Г) седмо място, по повод на 120-годишнината от обявяване на началото на Българското възраждане, в стихосбирката „Избавление“

5. С кой епиграф започва произведението „Паисий“?
      A)  с откъс от писмо до близък приятел на Вазов    
      Б) с откъс от Новия завет
      B)  с откъс от народна песен    
      Г) с откъс от „История славянобългарска“

6. Как се определя „Паисий“ в жанрово отношение?
      A) като класическа ода    
      Б) като модернистична елегия
      B)  като сатирична поема    
      Г) като народна балада

7. Посочете кое НЕ е общо в изграждането на образите на Паисий и Левски от едноименните произведения.
      A) двуплановост в изграждането на образа – обикновен, човешки и митологичен, библейски 
      Б) разкриване на героя чрез дело
      B) разкриване на героя чрез монолог 
      Г) архаизиране на речта на героите

8. Каква НЕ е функцията на реторичните въпроси в началото на „Паисий“ (стихове 11 – 22)?

                    Що драскаше той там, умислен, един? 
                    Житие ли ново, нов ли дамаскин, 
                    зафанат от дълго, прекъсван, оставян 
                    и пред кандилото сред нощ пак залавян? 
                    Поличби ли божи записваше там?
                    Слова ли духовни измисляше сам
                    за във чест на някой славен чудотворец, 
                    египтянин, елин или светогорец?
                    Що се той мореше с тоя дълъг труд?
                    Ил бе фило̀соф? или беше луд?
                    Или туй канон бе тежък и безумен, 
                    наложен на него от строгий игумен?

      A) Постига се въздействие чрез патетично натрупване на предположения, които ще се окажат неверни.
      Б) Представя се детайлно потокът на съзнанието на Паисий и се постига задълбочената му характеристика.
      B) Развива се многозначност на внушението и образът на монаха се очертава от различни гледни точки.
      Г) фигурата на монаха се очертава ясно и читателят е подготвен за следващата част, в която ще се очертае делото му.

9. Коя опозиционна двойка НЕ откривате в текста на „Паисий“?
      A) родно – чуждо
      Б) див – носител на знание
      B) монах – духовник, за рая негоден
      Г) патриархална норма – индивидуален избор

10. Кои от стиховете НЕ разкриват сътвореното от Паисий чудо?
      A) „От днес нататък българският род / история има и става народ!“
      Б) ...как със много кралства имали са бран / (...) и била велика българска държава;
      B)  Най-после отдъхна и рече: „Конец! / На житие ново аз турих венец.“
      Г) ...житие велико! заради което / той забрави всичко, дори и небето!

      Прочетете откъса от стихотворението „Паисий“ и изпълнете задачи 11 и 12.

                    Тъй мълвеше тоз мъж, в килията скрит, 
                    със поглед у мислен, в бъдещето впит, 
                    който много бденья, утринни пропусна, 
                    но пачето перо нивга не изпусна 
                    и против канонът и черковний звън – 
                    работи без отдих, почива без сън.

                    Тъй мълвеше преди сто и двайсет годин 
                    тоз див Светогорец – за рая негоден, 
                    и фърляше тайно през мрака тогаз 
                    най-първата искра в народната свяст.

11. Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера за смислови опозиции в откъса.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. С ЦИТАТИ посочете ДВА примера, които пряко характеризират Паисий.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. В рамките на 5 – 6 изречения коментирайте мястото на произведението „Паисий“ в общата структура на цикъла „Епопея на забравените“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Посочете изразите, с които е характеризирана Паисиевата история в откъса от творбата.

                    На житие ново аз турих венец.“
                    И той фърли поглед любовен, приветен 
                    към тоз труд довършен, подвиг многолетен, 
                    на волята рожба, на бденьето плод, 
                    погълнал безшумно полвина живот – 
                    житие велико!...

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Свържете всеки от географските обекти, споменати в „Паисий“, с историческото събитие, случило се там.
      A) Патмос 
      Б) Будин
      B) Атон
      Г) Бяло море

      1. Изгнаничеството на Йоан Богослов и създаването на две съществени части от Новия завет – Евангелие от Йоан и Откровение.
      2. Превземането на града от войските на цар Самуил и оставането му в рамките на Първото българско царство до неговия край.
      3. Отец Паисий живее и пише там своята „История славянобългарска“.
      4. При управлението на цар Симеон България разширява територията си и достига до три морета.

      А) –                      Б) –                       В) –                       Г)

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Г; 2-Б; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-А; 7-А; 8-Б; 9-Г; 10-Б;
11. мрак – светлина; робски сън – пробуждане; отдаденост, дейност – мир, покой; тленност – безсмъртие, минало – настояще...;
12. мъж, в килията скрит; тоз див Светогорец – за рая негоден; 
13. Заглавията на творбите в „Епопея на забравените“ допринасят тя да се превърне в пантеон на българската слава и героизъм. Творецът поставя избирателно акцентите, преследвайки не хронологическата, а идейно-емоционална градация. Цикълът започва с одата „Левски“ и завършва с „Опълченците на Шипка“. Ако Левски въплъщава идеала на народа за личност, то с подвига си на връх Шипка народът е достигнал висотата на идеала си.
      Вазов изгражда композицията на цикъла чрез съотнасяне на отделни двойки творби. В геометричния център на „Епопея на забравените“ са разположени одите „Паисий“ и „Братя Миладинови“, героите от които изпълняват патриотичния си дълг чрез словото. Композицията на цикъла наподобява разгръщащи се концентрични кръгове, в центъра на които е словото. Чрез подредбата на произведенията Вазов изразява своето виждане за връзката между словото и делото, за ролята на духовния водач и за величието на саможертвата както на отделната личност, така и на народа.
14. житие ново, труд довършен, подвиг многолетен, на волята рожба, на бденьето плод, житие велико;
15. А — 1; Б — 2; В — 3; Г — 4

@bgmateriali.com

Изтеглиsave