Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО

 

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) В „Две души“ раздвоението е показано като причина за трагичната съдба на човека.
      Б) В „Две души“ Яворов категорично избира ангелското пред демоничото начало.
      В) Мотивът за противопоставането между ангелското и демоничното присъства отчетливо в „Две души“.
      Г) В „Две души“ е показано огромното значение на оставената следа за осмисляне на човешкото битие.

2. В образа на човека, който творбата изгражда, причината за раздвоението се състои в/във:
      А) вредното влияние на жената
      Б) изгарящата сила на страстите
      В) намесата на чужда враждебна воля
      Г) невъзможния избор между двете начала в човешката душа

3. Жанрът на „Две души“ може да се определи като:
      А) стихотворение самооценка
      Б) елегия
      В) ода
      Г) балада

4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Характерна особеност на „Потомка“ е това, че в него присъстват почти всички важни мотиви от творчеството на Елисавета Багряна.
      Б) В „Потомка“ конфликтът между свободния избор и съдбовното предопределение е неразрешим.
      В) Едно от важните послания на „Потомка“ е, че остарелите представи за социалната роля на жената трябва да се преосмислят.
      Г) В „Потомка“ свободният избор е представен като съдбовно предопределение.

5. Основната характеристика на лирическата героиня в „Потомка“ е:
      А) бунтовно настроена млада жена, искаща преосмисляне на утвърдените представи за женската роля, без да се загубва спецификата на женското начало
      Б) типичен представител на младото поколение, действащ в типични обстоятелства
      В) отчаяна и обезверена представителка на потиснатите жени
      Г) войнстваща феминистка, копнееща да ликвидира мъжкото превъзходство

6. Жанрът на „Потомка“ може да се определи като:
      А) ода
      Б) елегия
      В) стихотворение равносметка и лирическа изповед
      Г) поема

7. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) В „Честен кръст“ е представен категоричният избор на лирическия герой да захвърли лирата, защото усеща, че по различни причини не може да изпълни мисията на големия Поет.
      Б) В „Честен кръст“ е показана вътрешната драма на човека, който решава да захвърли лирата, но му е жал за нея.
      В) В „Честен кръст“ обществената роля на поезията е показана в двете й противоположни и несъвместими лица.
      Г) В символичния образ на света, изграден от „Честен кръст“, липсват позовавания на световната култура.

8. Основната характеристика на лирическия герой от „Честен кръст“ е:
      А) обезверен и отвратен от живота, който е принуден да води, човек
      Б) искрено желаещ да изпълни честно поетическата си мисия човек
      В) стремящ се към слава и обществено признание човек
      Г) страдащ от неразбирането на публиката поет

9. Жанровото своеобразие на поемата „Честен кръст“ се определя от взаимодействието на следните основни модели:
      А) разказ за паметно събитие и коментар
      Б) обяснение на решението, размисъл, даване на обет и отречение
      В) автобиография, хроника, интерпретация
      Г) утопия, автобиография, елегия

10. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Две души“?
      А) символично внушение
      Б) лирическа изповед
      В) подтикване на читателя към съпричастие и активна позиция
      Г) възпяване

11. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Потомка“?
      А) реторическо убеждаване
      Б) заклинание
      В) въвличане на читателя в едно общо преживяване
      Г) показване драматизма на едно дълбоко лично преживяване

12. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Честен кръст“?
      А) представяне драматизма на един тежък личен избор
      Б) убеждаване в правилността на взетото решение
      В) иносказателно нравоучение
      Г) подтикване на читателя към размисъл и оценка

13. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Две души“: „Аз не живея: аз горя“?
      А) метонимия
      Б) алегория
      В) метафора
      Г) символ

14. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Потомка“: „Може би прабаба тъмноока“?
      А) епитет
      Б) сравнение
      В) хипербола
      Г) ирония

15. Какво изразно средство е използвано в следното изречение от „Честен кръст“: „И се изгуби като нож в канията на мрака“?
      А) олицетворение
      Б) сравнение
      В) епитет
      Г) метафора

16. Нуждата човекът да направи свободен избор, присъства и в трите произведения, но функцията на избора е различна. Допълни следващите изречения, като определиш какво е значението на свободния избор в човешкия живот, представено от съответния текст.

      А) В „Две души“ свободният избор е ...................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      Б) В „Потомка“ свободният избор е .....................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      В) В „Честен кръст“ свободният избор е ..............................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

17. Срещаме образа на вятъра, заличаващ следите, и в „Две души“, и в „Потомка“, но с доста различни внушения. Коментирай с няколко изречения в какво се състои разликата в ролята на вятъра, заличаващ следите, за човешкия живот в двете творби.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на израза от „Честен кръст“: „Поетът е една оголена, подвижна рана, / поезията е страдание и вик сред океана. / Ала страдението днес добре се плаща, / за да мълчи устата и писеца да не дращи...“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б; 5 – А; 6 – В; 7 – Г; 8 – Б; 9 – Б; 10 – Г; 11 – А; 12 – В; 13 – В; 14 – А; 15 – Б;

16.   А) В „Две души“ свободният избор е невъзможен за героя, което предопределя неговата трагична съдба животът му да отмине безследно.
        Б) В „Потомка“ свободният избор е представен като съдбовно предопределение, мотивирано от факта, че героинята е вярна дъщеря на своята майчица земя.
        В) В „Честен кръст“ свободният избор е направен категорично в полза на високата мисия на Поета, която, ако не може да бъде изпълнена, лирата трябва да се захвърли.

17. В „Две души“ вятърът, заличаващ следите, е израз на безсмислено преминал човешки живот поради невъзможността да се направи избор между двете противоположни начала, борещи се в човешката душа. В „Потомка“ вятърът, заличаващ следите, е спасителна стихия, символ на освобождаването от принудите и на възможността за ново начало, плод на свободен избор.

18. Истинската поезия се ражда само в страданието, последвало преминаването на човека през най-страшните житейски изпитания. Това страдание обаче лесно може да се фалшифицира, за да се представи полученият резултат като истинска поезия, каквато всъщност не е, а представлява по-скоро мълчание с думи. Онези, на които това е изгодно, заплащат добре за услугата, направена им от угодниците.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave