Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО

 

1. Жанрът на „Потомка“ може да се определи като:
      А) стихотворение равносметка и лирическа изповед
      Б) поема
      В) ода
      Г) елегия

2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Две души“?
      А) подтикване на читателя към съпричастие и активна позиция
      Б) възпяване
      В) символично внушение
      Г) лирическа изповед

3. В коя двойка творби е налице междутекстово свързване с библейската история за грехопадението?
      А) „Две души“ и „Честен кръст“
      Б) „Две души“ и „Потомка“
      В) „Потомка“ и „Честен кръст“
      Г) и в трите

4. Кое НЕ е характеристика на образа на жената в „Потомка“ на Елисавета Багряна?
      А) хармония с непроменящия се битов свят
      Б) свободен избор на модерната жена
      В) чувство за волност и духовна свобода
      Г) бунт срещу закостенелите традиции

5. Коя е основната тема на поемата „Честен кръст“?
      А) изборът да не изменяш на високите критерии за поезия
      Б) стремежът на поета да поправи слабостите в изкуството
      В) завръщането на човека към природосъобразния живот
      Г) равносметката на лирическия Аз за извършените грехове

6. В кой от следните цитати от „Потомка“ има библейска препратка?
      А) „е избягала в среднощ дълбока / с някой чуждестранен, светъл хан“
      Б) „тя от сън ме буди нощем гневно, / тя ме води към греха ни пръв“
      В) „но усещам, в мене бие древна, / скитническа, непокорна кръв“
      Г) „и спасил е двама от кинжала / вятърът, следите изравнил“

7. Кое НЕ е вярно за стихотворението „Две души“ на Пейо Яворов?
      А) Пресъздадени са неразрешими вътрешни противоречия.
      Б) Лирическият човек е самотен, но примирен и успокоен.
      В) „Две души“ е лирическа изповед в аз-форма.
      Г) Творбата се състои от три четиристишни строфи.

8. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) В „Честен кръст“ обществената роля на поезията е показана в двете й противоположни и несъвместими лица.
      Б) В символичния образ на света, изграден от „Честен кръст“, липсват позовавания на световната култура.
      В) В „Честен кръст“ е представен категоричният избор на лирическия герой да захвърли лирата, защото усеща, че по различни причини не може да изпълни мисията на големия Поет.
      Г) В „Честен кръст“ е показана вътрешната драма на човека, който решава да захвърли лирата, но му е жал за нея.

9. В следните стихове от „Две души“ на Пейо Яворов: „Аз не живея: аз горя. Непримирими / в гърдите ми се борят две души: / душата на ангел и демон“, откриваме:
      А) метафора
      Б) антитеза
      В) и двете
      Г) нито едно от двете

10. Кое НЕ е характерно за стихотворението „Две души“?
      А) многозначни художествени образи
      Б) хармония в душата на модерния човек
      В) трагическо светоусещане
      Г) музикалност на стиха

11. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Честен кръст“?
      А) иносказателно нравоучение
      Б) подтикване на читателя към размисъл и оценка
      В) представяне драматизма на един тежък личен избор
      Г) убеждаване в правилността на взетото решение

12. Коя идея е ключова за поемата „Честен кръст“?
      А) убеждението, че творецът не носи отговорност за думите си
      Б) вярата, че поезията винаги трябва да „гали“ ухото
      В) идеята, че поезията и поетът трябва да са носители на висок морал
      Г) идеята, че в поезията трябва да се правят компромиси

13. Коя опозиционна двойка НЕ е валидна за „Потомка“?
      А) родова привързаност – скъсване на връзките
      Б) рутинно живеене – живот приключение
      В) уседналост – пътуване
      Г) патриархалност – модерност

14. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Едно от важните послания на „Потомка“ е, че остарелите представи за социалната роля на жената трябва да се преосмислят.
      Б) В „Потомка“ свободният избор е представен като съдбовно предопределение.
      В) Характерна особеност на „Потомка“ е това, че в него присъстват почти всички важни мотиви от творчеството на Елисавета Багряна.
      Г) В „Потомка“ конфликтът между свободния избор и съдбовното предопределение е неразрешим.

15. Къде всички художествени образи са от „Две души“?
      А) две души, вятър, бронебойни патрони
      Б) гърди, пламъци, в буря скършен знак
      В) враждебни лица, камък, пепел
      Г) ангел, демон, булото на срам и грях

16. В коя от творбите изборът се оказва невъзможен?
      А) „Честен кръст“ на Борис Христов
      Б) „Две души“ на Пейо К. Яворов
      В) „Потомка“ на Елисавета Багряна
      Г) в нито една от трите

17. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Две души“: „Аз не живея: аз горя“?
      А) метафора
      Б) символ
      В) метонимия
      Г) алегория

18. Какво значение откриваме в стиховете от част III на „Честен кръст“ „Наместо с чашата на славата да се опивам, / назад ще тръгна и назад ще се развивам“?
      А) Метонимията „чашата на славата“ изразява съдбата на поета в съвременната литературна среда.
      Б) Лирическият герой желае да утвърди прогреса като ценност на съвременното общество.
      В) Съдържат част от аргументацията за избора на лирическия герой да напусне поезията.
      Г) нито едно от посочените

19. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Потомка“?
      А) въвличане на читателя в едно общо преживяване
      Б) показване драматизма на едно дълбоко лично преживяване
      В) реторическо убеждаване
      Г) заклинание

20. Какво идейно послание на текста се оформя чрез смисловата трансформация на рефрена „Аз не живея: аз горя.“ от началото на стихотворението „Две души“ на Пейо Яворов в „Аз сам не живея – горя!“ от финала на творбата. Коментирайте в 3 – 4 изречения.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1 – А; 2 – Б; 3 – В; 4 – А; 5 – А; 6 – Б; 7 – Б; 8 – Б; 9 – В; 10 – Б; 11 – А; 12 – В; 13 – А; 14 – Г; 15 – В; 16 – Б; 17 – А; 18 – В; 19 – В;
20. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave