Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Жанрът на „Железният светилник“ е:
      А) новела
      Б) роман
      В) трагедия
      Г) повест

2. Кое твърдение НЕ е вярно?
      А) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“.
      Б) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков.
      В) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.
      Г) Разказаните истории в „Ноев ковчег“ имат иносказателен, притчов смисъл.

3. Коя от опозициите НЕ се открива в романа „Железният светилник“?
      А) образованието – трудът
      Б) патриархалната норма – индивидуалният избор
      В) родното – чуждото
      Г) селото – градът

4. В коя от посочените двойка творби се открива мотивът за самотата, уязвимостта и безсилието на почтените хора?
      А) „Балкански синдром“ и „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо“ и „Железният светилник“
      В) „Бай Ганьо“ и „Балкански синдром“
      Г) в нито една от двойките

5. Кое твърдение за „Бай Ганьо журналист“ НЕ е вярно?
     А) Бай Ганьо, изобразен като лъжепатриот, е антипод на възрожденските герои.
     Б) За повествователя европейският свят е образец за подражание.
     В) Родното не е идеализирано, а е представено в негативна светлина.
     Г) Ключова е темата за националното самоосъзнаване на българите.

6. С кой епиграф започва произведението „Паисий“?
      А) с откъс от народна песен
      Б) с откъс от писмо до близък приятел на Вазов
      В) с откъс от „История славянобългарска“
      Г) с откъс от Ноевия ковчег

7. Кое НЕ е вярно за творческата история на стихотворението „История“?
      А) Редакции на някои строфи са запазени в „Карирания бележник“ на Вапцаров.
      Б) Намира се в „Кафявата тетрадка“ от архива на поета, съдържаща текстове от 1939 – 1940 г. 
      В) В последния – „Синия бележник „Байер“, има нови три строфи от стихотворението.
      Г) Стихотворението „История“ е публикувано в единствената стихосбирка на Вапцаров „Моторни песни“.

8. Кой е основният конфликт в романа „Ноев ковчег“?
      А) между живота и смъртта
      Б) между настоящето и бъдещето
      В) между радостта и тъгата
      Г) между спомена и реалността

9. Напишете жанра, към който принадлежи съответната творба.
      А) „Андрешко“  –  ……………………………………………………….
      Б) „Борба“  –  ……………………………………………..
      В) „Приказка за стълбата“  – …………………………………………

10. Посочете кулминационният момент в „Приказка за стълбата“?
      А) приемането на облога с дявола
      Б) изгубването на човешкото – на сърцето и паметта
      В) изгубването на очите
      Г) приобщаването към света на князете

11. Кой образ на Стария завет присъства в творбата „Борба“?
      А) на Соломон
      Б) на Мойсей
      В) на Авраам
      Г) на Йоан Предтеча

12. В кой от редовете и в двете произведения са налице фантастични елементи?
      А) „Балкански синдром“ и „Железният светилник“
      Б) „Ноев ковчег“ и „Приказка за стълбата“
      В) „Крадецът на праскови“ и „История“
      Г) „До моето първо либе“ и „Андрешко“

13. Открийте правилно свързани произведение - автор?
      А) „Ноев ковчег“ – Йордан Радичков
      Б) „История“ – Иван Вазов
      В) „Спи езерото“ – Христо Смирненски
      Г) „Борба“ – Пейо Яворов

14. В кой от редовете правилно са свързани героят и произведението?
      А) Бяла врана – „Балкански синдром“
      Б) Гуньо Адвокатина – „Андрешко“
      В) Мъж от Бели Искър – „Ноев ковчег“
      Г) Хаджи-Серафимовата внука – „Крадецът на праскови“

15. В коя творба авторът възхвалява високите ценности на героите и опоетизира техния подвиг?
      А) „Спи езерото“ на Пенчо Славейков
      Б) „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев
      В) „Новото гробище над Сливница“ на Иван Вазов
      Г) „Бай Ганьо журналист“ на Алеко Константинов

16. От кое произведение е цитатът:  „… пък и да помня, не ровя…“?
      А) „Новото гробище над Сливница“
      Б) „Опълченците на Шипка“
      В) „Борба“
      Г) „До моето първо либе“

17. В кой ред са свързани правилно автор и герой?
      А) Елин Пелин – Гуньо Адвокатина
      Б) Христо Смирненски - Дяволът
      В) Иван Вазов – Лазар Глаушев
      Г) Алеко Константинов – съдия-изпълнителят

18. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Бай Ганю журналист“ отношението и на разказвача, и на Бай Ганьо и компания към турското време е положително.
      Б) Отношението на Бай Ганьо към основните европейски сили не почива на трайни принципи, а е подчинено само на моментната изгода.
      B) В книгата „Бай Ганю“ се утвърждава идеята, че българите трябва да възприемат от европейците достиженията на модерната култура, политика и обществен живот.
      Г) В „Бай Ганю журналист“ чуждите са показани като основна заплаха за българската национална кауза. 

19. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Ноев ковчег“ по никакъв начин не се засяга темата за паметта и историята.
      Б) В „Ноев ковчег“ по своеобразен начин се изразява съмнение в ролята на историята като учителка на живота.
      B) В „Ноев ковчег“ съхранената в преданията, песните и художествените творби човешка памет играе важна роля за художественото послание.
      Г) В символичния образ на света, изграден от „Ноев ковчег“, мястото, отделено на паметта, е в тъмния трюм на кораба.

20. Кой от героите в „Андрешко“ излиза краен победител в разразилия се сблъсък между държава и народ?
      A) Андрешко
      Б) съдията
      B) никой, защото проблемът остава нерешен
      Г) Станоя

21. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „До моето първо либе“: „не вливай ми в сърце отрова“?
      A) метонимия
      Б) алегория
      B) символ
      Г) метафора

22. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на финала на „Градушка“: „Че там жетварка бясна хала /просо, пшеница, ръж, ечмени – / безредно, зрели и зелени, /и цвят-надежди е познала...“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. – Б; 2. – В; 3. – А; 4. – В; 5. – Г; 6. – В; 7. – Г; 8. – А;
9. А) – разказ; Б) – стихотворение; В) – сатира;
10. – Б; 11. – А; 12. – Б; 13. – А; 14. – А; 15. – В; 16. – Г; 17. – Б; 18. – Г; 19. – А; 20. – В; 21. – Г; 
22. Образът на едно конкретно нещастие, предизвикано от точно определено природно бедствие, се издига до универсално обобщение за напразните усилия на човека да се пребори с безразличната природа, за която човешките надежди не означават нищо, а остава само неумолимият закон на смъртта, символизирана от образа на жътваря.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave