Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ЙОРДАН РАДИЧКОВ, „НОЕВ КОВЧЕГ“

 

1. Какви смислови значения НЕ носи заглавието на романа „Ноев ковчег“?
      A) Отпраща към библейската история за спасителния Ноев ковчег, свързан и с живота, и със смъртта.
      Б) Става отправна точка за осмисляне на Радичковата тъга, породена от безсилието на човека пред смъртта.
      B) Препраща към идеята за Ноевия ковчег като образ на човешкото възприемане на света.
      Г) Въплъщава идеята, че в живота няма вечни неща и човек трябва да се радва на малките моменти, изпълнени с радост.

2. Коя от особеностите НЕ е характерна за романа на модернизма от 20. век?
      A) Не се стреми към конструирането на свързана епическа картина на света и хората в него.
      Б) Липсва единно епическо повествование с ясно преплитащи се сюжетни линии и последователно развиващи се събития
      B) Въвежда изцяло нови, експериментални повествователни форми и представя събитията в човешкото съзнание. 
      Г) Съсредоточава се върху събитията в реалността, а не върху събитията в човешкото съзнание.

3. Кое твърдение НЕ е вярно за Радичковия роман?
      A) Всички текстове са сравнително еднакви по обем.
      Б) В повечето текстове героите са различни животни.
      B) В едно от изданията има добавена и пиеса.
      Г) Съдържа един предговор и 12 глави/истории.

4. Свържете героя с историята/разказа, към който се отнася.
      А) къпещите се жени 
      Б) белите меджидиета 
      В) малкото, грозно и мършаво диво прасе 
      Г) еднооката лисица

      1. „Щърков сняг“
      2. „Въшкарчето“
      3. „Небесен пришълец. Жаба. Скитащи кучета“
      4. „Къкринското ханче подир залавянето на българския Апостол“

      А) –                 Б) –                 В) –                 Г)

     5. Коя от изброените романови характеристики НЕ се разпознава в „Ноев ковчег“?
      A) притчовост
      Б) синтез на документално и фикционално
      B) наличие на класически сюжет
      Г) фрагментарност

6. Към кое направление принадлежи Радичковото творчество?
      A) магически реализъм    
      Б) социален реализъм
      B) елитарен модернизъм    
      Г) утопичен модернизъм

7. Каква идея носи заглавието на романа, базирано на познатия библейски образ?
      A) Разказва за библейски герои, сред които и Ной.
      Б) Пресъздава съвременна версия на историята на Ной.
      B) Библейският образ в заглавието насочва към темата „човек – Бог“.
      Г) Заглавието е алюзия за пренасянето на нещо ценно през водите на времето.

8. Коя от темите НЕ присъства в „Ноев ковчег“?
      A) за превратностите в историческата съдба на българина
      Б) за разкъсаната връзка между човека и природата
      B) за превъзмогването на забравата чрез събиране на „трохите на живота“
      Г) за загубата на нравствени ценности и морален ориентир

9. Кои от авторите са предходници на Йордан Радичков в областта на художествената проза?
      A) Иван Вазов, Емилиян Станев, Димчо Дебелянов 
      Б) Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков
      B) Елин Пелин, Йордан Йовков, Николай Хайтов 
      Г) Елин Пелин, Николай Хайтов, Пейо Яворов

10. Защо събират сняг героите от „Къкринското ханче...“?
      A) защото върху него са се отпечатали стъпките на Апостола
      Б) защото върху него са останали капки от кръвта на заловения Апостол
      B) за да го стопят и да осветят водата в храма
      Г) защото се носи мълва, че Апостола е разхвърлял из снега бели меджидиета

11. Кой от посочените цитати НЕ е част от Въведението на „Ноев ковчег“?
      A) „Трупът на един удавник ме измъчва непрекъснато.“
      Б) „Все пак е по-добре да се удавим в океана, отколкото да се удавим на сушата.“
      B) „Загледан в студената му грамада, в един миг си помислих, че не деца са си играли допреди малко в снега, а че самото човечество си е играло...“
      Г) „Зная, че кой повече, кой по-малко, всеки един от нас пропуска боледуващия свят през себе си.“

12. Посочете поне пет мотива, които се срещат в романа на Радичков.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Кои са „приютените“ в Радичковия „Ноев ковчег“?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Под всеки откъс запишете героя/героите за когото/които се отнася.
      А) „Странните посетителки се спряха, най-старата бръкна в пазвата си и извади от нея малка икона е образа на света Богородица. Тя я положи внимателно върху снега и се прекръсти, покланяйки се ниско. Сетне жените паднаха на колене пред иконата и започнаха да се молят.“
.......................................................................................................................................
      Б) „Тя се слиса от внезапното нападение. Опита се да закрие лицето си е една ръка, а с другата почна да се брани отчаяно. Жените я потеглиха към водата, натискаха надолу и едновременно е това се мъчеха да открият лицето...“
.......................................................................................................................................
      В) „Унилата птица дълго рови в паметта си. Накрая намери това, което търсеше. Размърда се, оживи се и надникна в очите на гостенката. На поздрава отвърна с поздрав: Добър вечер, посестримо!“
.......................................................................................................................................
      Г) „Нощта е пълна с капани, самотата го бе научила да бъде нащрек. Малкият мърльо усети, че над нивата премина като тръпка враждебната миризма на човек. И съчка дочу, че се счупи. Не по-дебела от сламка бе тази съчка, но достатъчно шум произведе, за да го накара да изтича напред към глигана.“
.......................................................................................................................................

15. Какви са подчертаните изразни средства?
      Късно подир полунощ, вече вкъщи, бях посетен от Мао Дзедун.
      Той се появи съвсем безшумно в стаята ми. Стоеше на прага на отворената врата, тъжен и състарен
(А). Бе като същество от друга цивилизация (Б). Не зная защо, но всички мъртви ми изглеждат, като че ли са от друга някаква цивилизация (В).

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-Г; 2-Г; 3-А; 
4. А) - 3, Б) - 4, В) - 2, Г) - 1;
5-В; 6-Б; 7-Г; 8-А; 9-Б; 10-Г; 11-В;
12. за живота като пътуване през времето; за паметта; за превъплъщенията; за изкушението; за удавничеството; за самотата; за гнева
13. Космическият удавник; мъртвият Мао Дзедун; небесният пришелец; свинарят Ико; българският Апостол и селяните, които идват при снежния му отпечатък; стопанинът на една плевня; децата, правещи снежни човеци; мъртвите приятели на повествователя – Емилиян Станев, Григор Вачков и Методи Андонов
14. – богомолките; каракачанката; щъркелът със счупеното крило; въшкарчето.
15. А) епитети; Б) сравнение; В) сравнение

@bgmateriali.com

Изтеглиsave