Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ЙОРДАН РАДИЧКОВ, „НОЕВ КОВЧЕГ“

 

1. Кой е основният конфликт в романа „Ноев ковчег“?
      A) между спомена и реалността 
      Б) между живота и смъртта
      B) между радостта и тъгата
      Г) между настоящето и бъдещето

2. Каква НЕ е позицията на героя повествовател?
      A) герой „строител“ на своя Ноев ковчег
      Б) необичаен третоличен вездесъщ повествовател
      B) герой на собственото си разказване и самонаблюдение 
      Г) герой, който не променя значенията на изобразеното

3. Кое от заглавията НЕ е текст от „Ноев ковчег“?
      A) „Ние, врабчетата“
      Б) „Щърков сняг“
      B) „Къкринското ханче подир залавянето на българския Апостол“
      Г) „Хлебарката“

      Задачи 4 – 6 са свързани със следния откъс:

          Ще имам грижата да събирам само части от живот, макар и тези части да са бедни. Но нали са части все пак от цялото. Живи впечатления ще събера, това, което съм видял с очи и пипнал с пръст, стига то да има свой цвят и свой мирис.

4. Кое твърдение за цитирания откъс е вярно?
      A) Изразът „да има свой цвят и мирис“ е използван в прякото си значение.
      Б) Изразът „живи впечатления“ означава, че разказвачът ще акцентира на наблюдения върху живия свят.
      B) Разказвачът иска да събере само ярки и значими моменти, които носят послание.
      Г) Разказвачът не иска да изгражда цялостна картина на живота, защото повествованието му ще стане прекалено обемисто.

5. От коя част на романа е цитираният откъс?
      A) „Тъмният трюм“
      Б) „Космическият удавник, или въведение към Ноевия ковчег“
      B) „Небето прокапа“
      Г) „Снежен валяк“

6. Изразът „Живи впечатления ще събера, това, което съм видял с очи и пипнал с пръст“:
      A) показва, че в романа описанието ще бъде основният художествен похват
      Б) говори за това, че романът ще бъде изцяло документален
      B) е показателен, че разказвачът не се доверява на паметта си
      Г) насочва към идеята на разказвача да пише само за онова, което познава от опит

7. За какво служи честата употреба на препинателния знак скоби в романа?
      A) за назоваване на различните имена на една и съща дума 
      Б) за даване на речниково обяснение на дума
      B) за осъществяване на връзка между различните времена 
      Г) за обяснение на значението на непозната диалектна дума

8. Къде за първи път се появява образът на дявола в романа?
      A) в „Небесен пришълец. Жаба. Скитащи кучета“
      Б) в „Тъмният трюм“
      B) в „Небето прокапа“
      Г) в „Снежен валяк“

9. Свържете чрез буквено-цифрова комбинация в таблицата всеки от цитатите с конкретното заглавие, което съставя единната цялост „Ноев ковчег“.
      A) При една от светкавиците съгледах, макар и за миг, трупа на удавник. Беше гол.
      Б) Правя пълен кръг и отново излизам при самотното дърво.
      B) Бе се родило съвсем малко, може би още недоносено в утробата на майката.
      Г) Тъй виждаха пастира и жените, влезли в реката да се изкъпят.

      1. „Небесен пришълец. Жаба. Скитащи кучета“
      2. „Три врани“
      3. „Въшкарчето“
      4. „Космическият удавник, или въведение към Ноевия ковчег“

      А) –                 Б) –                 В) –                 Г)

10. Какви смислови значения НЕ носи заглавието на романа „Ноев ковчег“?
      A) Отпраща към библейската история за спасителния Ноев ковчег, свързан и с живота, и със смъртта.
      Б) Става отправна точка за осмисляне на Радичковата тъга, породена от безсилието на човека пред смъртта.
      B) Препраща към идеята за Ноевия ковчег като образ на човешкото възприемане на света.
      Г) Въплъщава идеята, че в живота няма вечни неща и човек трябва да се радва на малките моменти, изпълнени с радост.

11. Коя от особеностите НЕ е характерна за романа на модернизма от 20. век?
      A) Не се стреми към конструирането на свързана епическа картина на света и хората в него.
      Б) Липсва единно епическо повествование с ясно преплитащи се сюжетни линии и последователно развиващи се събития
      B) Въвежда изцяло нови, експериментални повествователни форми и представя събитията в човешкото съзнание. 
      Г) Съсредоточава се върху събитията в реалността, а не върху събитията в човешкото съзнание.

12. Към кое направление принадлежи Радичковото творчество?
      A) магически реализъм    
      Б) социален реализъм
      B) елитарен модернизъм    
      Г) утопичен модернизъм

13. Кои от авторите са предходници на Йордан Радичков в областта на художествената проза?
      A) Иван Вазов, Емилиян Станев, Димчо Дебелянов 
      Б) Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков
      B) Елин Пелин, Йордан Йовков, Николай Хайтов 
      Г) Елин Пелин, Николай Хайтов, Пейо Яворов

14. Кои са „приютените“ в Радичковия „Ноев ковчег“?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. В рамките на 3 - 4 изречения коментирайте как е представен образът на Смъртта в романа.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В; 5-Б; 6-Г; 7-В; 8-А; 
9. А – 4; Б – 2; В – 3; Г – 1  
10-Г; 11-Г; 12-Б; 13-Б;
14. Космическият удавник; мъртвият Мао Дзедун; небесният пришелец; свинарят Ико; българският Апостол и селяните, които идват при снежния му отпечатък; стопанинът на една плевня; децата, правещи снежни човеци; мъртвите приятели на повествователя – Емилиян Станев, Григор Вачков и Методи Андонов
15. Основен образ в романа е образът на смъртта. Тя присъства пряко и косвено навсякъде в творбата. Смъртта съпътства героя повествовател и останалите герои в хода на сюжетното действие. Тя връхлита неумолимо и част от самите герои в творбата – умират глиганът, въшкарчето и др. Като персонифициран образ Смъртта се появява в „Щърков сняг“. По-нататък в романа авторът я нарича „благодетелка“.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave