Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ЙОРДАН РАДИЧКОВ, „НОЕВ КОВЧЕГ“

 

1. Кои от авторите са предходници на Йордан Радичков в областта на художествената проза?
      A) Иван Вазов, Емилиян Станев, Димчо Дебелянов 
      Б) Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков
      B) Елин Пелин, Йордан Йовков, Николай Хайтов 
      Г) Елин Пелин, Николай Хайтов, Пейо Яворов

2. Към кое направление принадлежи Радичковото творчество?
      A) магически реализъм    
      Б) социален реализъм
      B) елитарен модернизъм    
      Г) утопичен модернизъм

3. Коя от особеностите НЕ е характерна за романа на модернизма от 20. век?
      A) Не се стреми към конструирането на свързана епическа картина на света и хората в него.
      Б) Липсва единно епическо повествование с ясно преплитащи се сюжетни линии и последователно развиващи се събития
      B) Въвежда изцяло нови, експериментални повествователни форми и представя събитията в човешкото съзнание. 
      Г) Съсредоточава се върху събитията в реалността, а не върху събитията в човешкото съзнание.

4. Какви смислови значения НЕ носи заглавието на романа „Ноев ковчег“?
      A) Отпраща към библейската история за спасителния Ноев ковчег, свързан и с живота, и със смъртта.
      Б) Става отправна точка за осмисляне на Радичковата тъга, породена от безсилието на човека пред смъртта.
      B) Препраща към идеята за Ноевия ковчег като образ на човешкото възприемане на света.
      Г) Въплъщава идеята, че в живота няма вечни неща и човек трябва да се радва на малките моменти, изпълнени с радост.

5. Каква НЕ е позицията на героя повествовател?
      A) герой „строител“ на своя Ноев ковчег
      Б) необичаен третоличен вездесъщ повествовател
      B) герой на собственото си разказване и самонаблюдение 
      Г) герой, който не променя значенията на изобразеното

6. Кой е основният конфликт в романа „Ноев ковчег“?
      A) между спомена и реалността 
      Б) между живота и смъртта
      B) между радостта и тъгата
      Г) между настоящето и бъдещето

7. Къде за първи път се появява образът на дявола в романа „Ноев ковчег“?
      A) в „Небесен пришълец. Жаба. Скитащи кучета“
      Б) в „Тъмният трюм“
      B) в „Небето прокапа“
      Г) в „Снежен валяк“

8. За какво служи честата употреба на препинателния знак скоби в романа „Ноев ковчег“?
      A) за назоваване на различните имена на една и съща дума 
      Б) за даване на речниково обяснение на дума
      B) за осъществяване на връзка между различните времена 
      Г) за обяснение на значението на непозната диалектна дума

9. Кои са „приютените“ в Радичковия „Ноев ковчег“
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

10. Посочете поне пет мотива, които се срещат в романа на Радичков.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11. В рамките на 3 – 4 изречения коментирайте как е представен образът на Смъртта в романа „Ноев ковчег“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Какви са подчертаните изразни средства?
      Късно подир полунощ, вече вкъщи, бях посетен от Мао Дзедун.
      Той се появи съвсем безшумно в стаята ми. Стоеше на прага на отворената врата, тъжен и състарен
(А). Бе като същество от друга цивилизация (Б). Не зная защо, но всички мъртви ми изглеждат, като че ли са от друга някаква цивилизация (В).

      А) – ……………………………………………………………….                
      Б) – ……………………………………………………………….                
      В) – ……………………………………………………………….

          Прочетете откъса от романа „Ноев ковчег“ и изпълнете задачи 13 и 14.

      Забелязал съм, че колкото и да внимавам по време на писане, то почти винаги изтървавам по нещо и много често се случва да не използвам до края било някой човек, птица някоя, животно или пък отделни предмети, разхвърляни небрежно из бележките ми. Не бих казал, че това е отпадък – не, ами просто не съумявам да използвам всичко без остатък. Ето и тук например една пъпчива жаба остана през цялото време да клечи неподвижно между камъните в речното корито. Бях я сложил в началото на маранята, мислех, че тя по един много естествен начин се вписва в общата картина, и дори възнамерявах по някое време да я раздвижа и да я накарам, макар и тромаво и неохотно, да се запъти към къпещите се в реката жени. Не я раздвижих обаче, нито я накарах да смени леглото си, ами я оставих в сянката на камъните, пъпчиви и те като нея.

13. Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера за смислови опозиции в откъса.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. С ЦИТАТИ посочете ДВА примера, които доказват твърдението, че при Радичков писането може да съживява, но и да убива, че то може да обоснове дори това, за което няма да се пише.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Свържете всеки от цитатите с конкретното заглавие, което съставя единната цялост „Ноев ковчег“.
      A) При една от светкавиците съгледах, макар и за миг, трупа на удавник. Беше гол.
      Б) Правя пълен кръг и отново излизам при самотното дърво.
      B) Бе се родило съвсем малко, може би още недоносено в утробата на майката.
      Г) Тъй виждаха пастира и жените, влезли в реката да се изкъпят.

      1. „Небесен пришълец. Жаба. Скитащи кучета“
      2. „Три врани“
      3. „Въшкарчето“
      4. „Космическият удавник, или въведение към Ноевия ковчег“

      А) –                 Б) –                 В) –                 Г)

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-Б; 3-Г; 4-Г; 5-Г; 6-Б; 7-А; 8-В; 
9. Космическият удавник; мъртвият Мао Дзедун; небесният пришелец; свинарят Ико; българският Апостол и селяните, които идват при снежния му отпечатък; стопанинът на една плевня; децата, правещи снежни човеци; мъртвите приятели на повествователя – Емилиян Станев, Григор Вачков и Методи Андонов  
10. за живота като пътуване през времето; за паметта; за превъплъщенията; за изкушението; за удавничеството; за самотата; за гнева
11. Основен образ в романа е образът на смъртта. Тя присъства пряко и косвено навсякъде в творбата. Смъртта съпътства героя повествовател и останалите герои в хода на сюжетното действие. Тя връхлита неумолимо и част от самите герои в творбата – умират глиганът, въшкарчето и др. Като персонифициран образ Смъртта се появява в „Щърков сняг“. По-нататък в романа авторът я нарича „благодетелка“. 
12. А) епитети; Б) сравнение; В) сравнение
13. Липса – наличие; отсъствие – присъствие; цялост – остатък; частно – общо
14. 
      1) Че колкото и да внимавам по време на писане, то почти винаги изтървавам по нещо;
      2) например една пъпчива жаба остана през цялото време да клечи неподвижно. ..Нея раздвижих обаче, нито я накарах да смени леглото си, ами я оставих в сянката на камъните...
15. А – 4; Б – 2; В – 3; Г – 1

@bgmateriali.com

Изтеглиsave