Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
НИКОЛА ВАПЦАРОВ, „ИСТОРИЯ“

 

1. Кое НЕ е вярно за края на стихотворението?
      A) Съдържа посланието историята да промени своя език.
      Б) Съдържа идеята за осъзнатата необходимост от безкрайна борба.
      B) Съдържа картина на живота, по-хубав от пролетен ден.
      Г) Съдържа идеята за приемственост между поколенията.

2. Каква е позицията на лирическия говорител в „История“?
      A) Той е третоличен, обективно представящ човешката история през вековете.
      Б) Изразява възхищението си от историята, като дава оценка на обективност й.
      B) Говори от името на всички, които страдат от социално несправедливия свят.
      Г) Лирическият говорител използва аз-форма и изразява вярата си в бъдещето.

3. Голяма част от изреченията в „История“ приличат на дълго обмисляни максими. Кой от посочените изрази, превърнали се в крилати фрази, НЕ е от „История“?
      A) Живот ли бе – да го опишеш? / Живот ли бе – до го разровиш? / Разровиш ли го – ще мирише / и ще горчи като отрова.
      Б) Живот без маска и без грим – / озъбено, свирепо куче.
      B) и няма никой да разказва / за простата човешка драма.
      Г) А ние плюехме намръщено / на оглупялата им мъдрост...

4. Стиховете „Мъдруваха бащите вкъщи: / „Така било е и ще бъде...“ / А ние плюехме намръщено / на оглупелата им мъдрост“ разкриват:
      А) бунта на младите срещу остарялата философия на родителите
      Б) покорството на младите пред по-старите и опитните
      В) напрежението между бащи и деца в личен план
      Г) смелите действия на бащите, даващи пример на своите деца

5. Изразът „оглупела мъдрост“ е:
      А) антитеза
      Б) оксиморон
      В) метафора
      Г) ирония

6. Кое НЕ е вярно за стихотворението „История“ на Никола Вапцаров?
      А) Полемично е.  
      Б) То е диалогично.   
      В) Използва огрубена лексика.
      Г) Притежава белезите на елегия.

7. Коя опозиция НЕ се открива в „История“?
      A) сън – реалност    
      Б) поезия – проза
      B) минало – настояще    
      Г) бащи – деца

8. Какъв е културният контекст, в който е създадена творбата „История“?
      A) Появява се през 20-те години на 20. век и се свързва със стремежа към експериментаторство в литературата. 
      Б) Появява се в началото на 30-те години на 20. век, когато възторгът от машините е водеща тема в литературата.
      B) Появява се в средата на 20. век и противопоставя на урбанизацията връщането към миналото.
      Г) Появява се в края на 30-те години на 20. век – период, за който са характерни естетически и идеологически противопоставения в литературата.

9. Кое е вярното твърдение за човека и историята в стихотворението?
      А) Проследени са в своето взаимодействие и равностойно взаимопроникване.
      Б) Те са противопоставени като враждебни една на друга страни.
      В) Човекът осъзнава, че историята не осигурява памет за „малкия човек“.
      Г) Историята е видяна като отричаща човешкия принос за прогреса.

10. Стихотворението преобръща възрожденската представа за дома и света: тук домът е пространство на ретроградното, потискащото, а светът навън – територия на надеждата. Кой от изразите НЕ се вписва в това твърдение?
      А) „търтвахме навън, където / една надежда ни докосваше“
      Б) „по синорите сме се раждали“
      В) „как сме чакали напрегнато / в задръстените кафенета“
      Г) „зарязвахме софрите троснато“

11. С кого води цялостната полемика лирическият говорител в „История“?
      A) с Живота, който е учител на онеправданите 
      Б) с поетите, които са заети с пропаганда
      B) с официалната политическа история
      Г) с хората, които са забравили миналото си

12. Под всеки от метафоричните изрази напишете с кратък израз или с една дума какво означава.
      А) „защото би ни безпощадно / живота с тежките си лапи“
.......................................................................................................................................
      Б) „онез, които сме оставали / се потехме и под езика“
.......................................................................................................................................
      В) „ще хванеш контурите само, / а вътре, знам, ще бъде празно“
.......................................................................................................................................
      Г) „и нашта мъка ненаписана / сама в пространството ще скита“ 
.......................................................................................................................................

13. В рамките на 3 – 4 изречения коментирайте ролята на стиховете „и нашта мъка / в пространството ще скита“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Отговорете с 1 – 2 изречения на въпросите: „Защо лирическият герой пита историята какво ще им даде, а не какво те ще ѝ дадат? Израз на какво е според вас тази обърната гледна точка?“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. В стихотворението присъстват почти всички ключови мотиви и образи, характерни за Вапцаровата поезия. Посочете кои от изброените се откриват в „История“.
      A) противопоставянето между илюзии и разочарование, безизходица и борба 
      Б) любовта към българската природа, към непознатите национални богатства
      В) участта на обикновения човек, „простата му драма“ и ограбващият животински труд 
      Г) ролята на киното в настоящето за въздействието върху човека и неговите ценности 
      Д) борбата като начин за отстояване на достойнството и промяна на действителността 
      Е) тежката социалната участ на селяните, представена чрез натуралистични картини 
      Ж) интересът към великата ни история и възкресяването на националните ценности 
      3) задачата и мисията на изкуството за осмислянето и промяната на живота

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-В; 2-В; 3-Б; 4-А; 5-Б; 6-Г; 7-А; 8-Г; 9-В; 10-Б; 11-В;
12. А) – труден живот; Б) – тежко, мъчително битие; В) – ще липсва същината: какво им е коствало; Г) – мъката ще остане несподелена;
13. Примерни отговори:
Историята не е диалогичен събеседник на лирическия говорител – до края на творбата тя мълчи и не изпитва съчувствие към драмата на обикновените хора.
Историята не е единствената, която не се вълнува от безименните, които я създават – и поетите, и народната песен не могат да предадат човешкото страдание на обикновения човек. Затова и мъката е ненаписана, а страданието заговаря само, без посредници – то „крещи“ и има грапав език. Според лирическия говорител няма кой да опише страданието, защото езикът на историята е официален и институционален. Въпреки това тежкият живот е изговорен и описан в самото стихотворение чрез речника от всекидневния пласт на речта, изобилстващ от разговорни думи.
14. Примерен отговор: Същината на въпроса, който лирическият герой задава от името на колективното ние, всъщност е дали техните усилия и жертви ще бъдат забелязани и отразени от историята за поколенията, ще им осигури ли тя памет. Но във въпроса се съдържа и 
примирение с факта, че ще останат едни от хилядите анонимни, отдали живота си в борбата за по-добро бъдеще;
15. А, В, Д, Е, 3

@bgmateriali.com

Изтеглиsave